Uchwała Nr ZO 32/14 w sprawie reklamy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 32/14
z dnia 26 marca 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/01/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 marca 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/01/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/01/14.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna suplementu diety Preventic Extra.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Reklama leku Preventic Extra, widać płynącego rekina, Lektorka (Krystyna Czubówna) stwierdza, że rekin to okaz zdrowia dlatego olej z jego wątroby jest zdrowy
Treść skargi: Reklama leku Preventic i Preventic Extra emitowana zarówno w radiu jak i telewizji narusza Art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy. Aby uzyskać tran z wątroby rekina należy go zabić , ponieważ 1/3 masy ciała rekina polarnego stanowi wątroba. Rekin polarny należy do gatunków o podwyższonym ryzyku zagrożenia wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. To, że reklama czytana jest przez panią Krystynę Czubównę (lektorkę znaną z programów przyrodniczych) ma dodatkowo zwiększyć zaufanie klientów do leku.
Wydaje mi się wysoce niemoralne i naganne informowanie, ze zwierzę które “jest okazem zdrowia” (cytat z reklamy) można zabić, żeby samemu być zdrowszym. Czy możemy wyobrazic sobie reklamę, w której “znawca przyrody” informuje, ze skoro na psie rany goją się szybko, to maść z niego pomoże na nasze dolegliwości? A w tle reklamy będzie radośnie biegał pies. Żyjemy w XXI wieku, nie musimy zabijać, żeby przeżyć. Jesteśmy odpowiedzialni, za otaczającą nas przyrodę. Nie możemy usprawiedliwiać wybijania zagrożonego gatunku zwierząt koniecznością wyprodukowania kolejnego suplementu diety.
Pragnę tez dodać, że wybór lektorki do tej reklamy uważam za wyjątkowo wstrętny i ewidentne wskazujący, że autorowi tekstu chodzi o powiązanie reklamy z filmami przyrodniczymi, gdzie rekiny pokazane są jako piękne i silne zwierzęta. Pani Krystyna Czubówna nie posiada żadnego tytułu naukowego z dziedziny medycyny, przyrody czy zoologii, nie jest więc “specjalista”, który może wypowiadać się o zdrowiu zwierząt czy leczniczych właściwościach ich organów.
Uważam, ze reklama produktu Preventic i Preventic extra narusza art. 8 (nadużywa zaufania odbiorcy poprzez wybór “specjalisty”) i art. 21 (propaguje postawę kwestionująca prawa rekinów i sugeruje możliwość ich niehumanitarnego traktowania) Kodeksu Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy wykorzystujące wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Zajmując stanowisko wobec skargi dotyczącej suplementu diety „Preventic Extra” (sygn. akt K/01/14), podnoszę, że nie możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, iż spot reklamowy narusza art. 8 oraz art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zarzuty jakie stawiane są przez Skarżącego wyrażają szczególnie zindywidualizowane podejście do reklamy. Spot w żaden sposób nie propaguje postaw kwestionujących prawa zwierząt, co zresztą można stwierdzić od razu, oglądając reklamę. Tym bardziej zdumiewające jest to, że kreacji tej stawia się także zarzut przedstawiania rekina w sposób sugerujący możliwość jego niehumanitarnego traktowania. Istnieje liczna gama produktów (kapsułki, syropy, maści) zawierających w swym składzie olej z wątroby rekina. Surowiec do ich produkcji pozyskiwany jest od zawsze i tak samo długo znajduje zastosowanie w profilaktyce zdrowotnej u ludzi z uwagi na jego wszechstronne, korzystne działanie. Fakt ten nigdy nie był kwestionowany.

Odnosząc się natomiast wobec zarzutu nadużywania zaufania odbiorcy, również należy wskazać, że zarzut ten jest całkowicie chybiony.
Mając powyższe na uwadze, niewątpliwie należy uznać skargę konsumencką za bezzasadną.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącej, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści kwestionujących prawa zwierząt.

Zdaniem Zespołu Orzekającego w przedmiotowej reklamie nie zawarto treści nadużywających zaufania odbiorców, ani też wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie przekracza dopuszczalnych granic obyczajowości.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.