Uchwała Nr ZO 32/17 w sprawie reklamy oferty promocyjnej w sieci Play

 

Uchwała Nr ZO 32/17
z dnia 20 czerwca 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/29/17

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/29/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany aby usunąć naruszenie normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a).

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/29/17
Przedmiotem skargi była reklama internetowa oferty promocyjnej „Bonus za rejestrację numeru w Play”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
Od mniej więcej września 2016 r. sieć Play wypuściła na rynek startery / karty prepaidowe „Internet na kartę” i reklamowała je, m.in. w internecie, jako ważne przez rok po zarejestrowaniu ze 100 GB do wykorzystania. Wymagana była rejestracja, co uczyniłem w salonie tej sieci 16.11.2016 r.

Sieć, zgodnie z reklamami i regulaminem, przyznała mi dodatkowy bonus 100 GB, ważny przez rok. Po miesiącu okazało się, że ów bonus został anulowany, choć pozostało mi ok. 95 GB do wykorzystania. Załączam skany reklamy Play z internetu (w dwóch częściach, strona się „przesuwała”), gdzie wyraźnie proponuje 100 GB na rok. Nie ma żadnej „gwiazdki” lub innej informacji, że ten limit należy wykorzystać w ciągu miesiąca. Skusiłem się, jako osoba bezrobotna, ponieważ ten limit wystarczyłby mi na cały rok, m.in. do poszukiwania pracy poprzez sieć internetową.

Sieć Play, zaskoczona ogromnym powodzeniem promocji 100 GB na rok, szybko zmieniła regulamin i zasady, naciągając tym samym wielu abonentów. Należałem do tych, którzy tylko dlatego nabyli te startery. Inaczej w żadnym wypadku bym z usług tej sieci nie korzystał. Zostałem, podobnie jak wielu klientów, bezczelnie nabrany. Bardzo dużo o tym mówi poniższy blog: http://jdtech.pl/2016/10/play-100gb-za-9-pln-nowy-regulamin-i-ograniczenia.html

Interweniowałem już w UKE (bez rezultatu) teraz czekam na odpowiedź z UOKiK. Wiem, że jedna z sieci została ukarana za to samo. Proszę o ocenę tego przypadku, moim zdaniem jest to samo. załącznik: 58bc9d03704bb-Play promocja góra 21.1.2017.png” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.” Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do: a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Działając w imieniu P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, operatora sieci PLAY („Spółka”) (pełnomocnictwo w załączeniu), w odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2017 r., dotyczące skargi konsumenckiej na reklamę Spółki, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Na wstępie, w odniesieniu do postawionych zarzutów naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy wskazuję, iż wbrew twierdzeniom skarżącego, zgodnie z którymi „sieć Play wypuściła na rynek startery/karty prepaidowe „Internet na kartę” i reklamowała je, m.in. w internecie, jako ważne przez rok po zarejestrowaniu ze 100 GB do wykorzystania”, przedmiotowy komunikat nie był związany z kampanią dotyczącą kart pre-paid, ale z obowiązkiem rejestracji tych kart wynikającym z brzmienia art. 60 b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. – Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).

Informuję również, że przyznanie bonusów następowało na podstawie Regulaminu Oferty Promocyjnej „Bonus za rejestrację numeru w Play” dla Oferty Internetu na kartę w Play (dalej: „Regulamin”), po spełnieniu określonych w nim warunków.

Zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminu, „3. W ramach Oferty Promocyjnej, użytkownik otrzymuje następujące bonusy:
3.1.100 GB ważne przez 30 dni
3.2. Rok ważności konta”,
zaś „Warunkiem otrzymania Bonusów jest Udostępnienie danych w sieci P4 oraz posiadania aktywnego konta w momencie dokonywania jednej z czynności, o których mowa w pkt. 9 niniejszego regulaminu.”

Szczegółowo przyznane bonusy opisywały ppkt. 7.1 i 7.2 Regulaminu:
„7.1.100 GB, które można wykorzystać na transmisję danych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu Sieci p4, przy wykorzystaniu ustawień APN Internet. Po wykorzystaniu pakietu opłata za transmisję danych jest naliczana zgodnie z Cennikiem Oferty, z której korzysta Użytkownik. Bonus ważny jest przez 30 dni kalendarzowych od dnia jego przyznania.
7.2. Rok Ważności Konta – przedłużenie Okresu ważności połączeń wychodzących o 365 dni oraz Okresu ważności połączeń przychodzących o 455 dni.”

W związku z powyższym należy więc przyjąć, że postanowienia Regulaminu precyzyjnie określały zarówno przedmiot, jak i zasady przyznania przedmiotowych bonusów.

Dowód: 

  • Regulamin Oferty Promocyjnej „Bonus za rejestrację numeru w Play” dla Oferty Internetu na kartę w Play (Obowiązuje od 6 czerwca 2016r. do 1 lutego 2017r.)

Ponadto, w odniesieniu do zarzutu skarżącego, zgodnie z którym „Sieć Play, zaskoczona ogromnym powodzeniem promocji (…), szybko zmieniła regulamin i zasady, naciągając tym samym wielu abonentów”, podkreślić należy, iż jedyna zmiana Regulaminu nastąpiła wyłącznie w zakresie ilości numerów telefonów, na których dany użytkownik mógł aktywować przedmiotową Ofertę Promocyjną (zgodnie ust. 13 Regulaminu zmniejszenie z 10 do 3 numerów). Wobec powyższego, twierdzenia skarżącego dotyczące wprowadzenia przez Spółkę zmian odnośnie terminu wykorzystania przyznanego pakietu transmisji danych są bezpodstawne.

Dowód:

  • Regulamin Oferty Promocyjnej „Bonus za rejestrację numeru w Play” dla Oferty Internetu na kartę w Play (Obowiązuje od 6 czerwca 2016r. do 1 lutego 2017r.)
  • Regulamin Oferty Promocyjnej „Bonus za rejestrację numeru w Play” dla Oferty Internetu na kartę w Play (Obowiązuje od 20 października 2016r. do 1 lutego 2017r.)

Z kolei, w związku z przedstawionym przez skarżącego skanem „reklamy Play z Internetu” wskazuję, że wbrew twierdzeniom skarżącego przedmiotowa informacja ze strony internetowej Spółki zawierała (na dole strony) wyraźny komunikat, że okres ważności bonusów jest ograniczony, zaś szczegółowe informacje w tym zakresie znajdowały się we wspomnianym już Regulaminie.

Dowód:

  • Informacja ze strony internetowej Spółki

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia należy więc przyjąć, że wszystkie twierdzenia skarżącego są oczywiście bezpodstawne. Działania Spółki, których dotyczy przedmiotowa skarga, były wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Materiały dotyczące Oferty Promocyjnej „Bonus za rejestrację numeru w Play” dla Oferty Internetu na kartę w Play w żaden sposób nie nadużywały zaufania odbiorcy, nie wprowadzały go w błąd, wykorzystując jego braku doświadczenia lub wiedzy. Wszelkie informacje w powyższym zakresie przedstawiały rzetelnie wszystkie istotne cechy ww. oferty. Podsumowując, nie znajduje więc uzasadnienia zarzut sprzeczności przedmiotowej reklamy Spółki z art. 2, art. 8 i art. 10 z Kodeksem Etyki Reklamy.
W związku z powyższym wyrażam nadzieję (zwłaszcza w kontekście przedstawionych wyjaśnień i materiałów dotyczących przedmiotowej skargi), że przedstawione wyjaśnienia okażą się wystarczające.

Dodatkowo w imieniu Spółki oświadczam, że Spółka deklaruje dalszą gotowość udzielenia wszelkich dodatkowych wyjaśnień, które mogłyby okazać się konieczne po analizie niniejszego pisma. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama nie była prowadzona z należytą starannością co jest niezgodne z art. 2 ust. 1.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama, posługując się określeniem „Internet 100 GB i konto ważne przez rok” nie przedstawiała wyczerpujących informacji nt. istotnych szczegółów oferty. W szczególności przedmiotowa reklama wprowadza odbiorców w błąd nie informując w sposób przejrzysty i precyzyjny o ograniczeniu, iż bonus na transmisję danych 100 GB ważny jest przez 30 dni kalendarzowych od dnia jego przyznania. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców wykorzystując ich brak doświadczenia lub wiedzy, co jest niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Tym samym Zespół Orzekający uznał, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby reklama w sposób przejrzysty i precyzyjny prezentowała kluczowe dla odbiorców informacje.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.