Uchwała Nr ZO 33/18 w sprawie reklamy internetowej sprzedaży ratalnej w sklepach Euro RTV AGD

Uchwała Nr ZO 33/18
z dnia 7 marca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/221/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodniczący,
2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 marca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/221/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/221/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa promocji sprzedaży ratalnej.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„20 rat 0% – Rozłóż zakupy na 20 rat 0% Pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Promocja ratalna na cały asortyment! Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0%!

Reklama kłamie, świadomie i celowo wprowadza Klienta w błąd. Wszystkie przeliczenia cen produktów na stronie internetowej na 20 rat (w załączeniu) wyraźnie sugerują, że Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Przy podpisywaniu umowy kredytowej okazuje się, że Klient wnioskuje o kredyt 20% większy niż cena produktu, bo RTV AGD nalicza Klientowi opłatę 1% miesięcznie jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Dodatkowo co miesiąc 1 % naliczany jest od ceny produktu a nie kwoty pozostałej do spłaty. Reklama kłamie, Klient podpisując umowę kredytową dowiaduje się, że RSO wynosi 0% ale rozłożenie zakupu na raty kosztuje go 20% ceny produktu. Czuję się oszukana, bo kierując się reklamą ze strony internetowej oraz reklamą radiową udałam się do RTV AGD w Arkadii calem zakupu wymarzonego laptopa dla córki. Po zarezerwowaniu produktu w cenie 3799 zł, dopiero przy podpisywaniu wniosku o rozłożenie zakupu laptopa na 0 rat, okazało się, że faktycznie jestem zmuszona złożyć wniosek kredytowy na kwotę 4554,80 zł a rata kredytu nie wynosi 189,95 zł jak sugerowała reklama na stornie internetowej a 227,74 zł. Zmarnowałam swój czas, zrobiłam przykrość dziecku. Dodatkowo taka reklama stanowi nieuczciwa konkurencję” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 15 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „Reklamy informujące o ofertach pożyczki nie mogą zawierać stwierdzeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd w szczególności co do ich rodzaju, niezbędnych zabezpieczeń, terminów spłat, rzeczywistych kosztów odsetek oraz możliwych innych opłat”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W imieniu mojego Mocodawcy, Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, pełnomocnictwo w załączeniu) wobec zawiadomienia Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, datowanego na 17 stycznia 2018 r. (data skutecznego zawiadomienia), o skardze konsumenckiej na reklamę internetową promocji ratalnej, z dnia 6 grudnia 2017 r. wniesionej przeciwko Spółce, realizując przysługujące Spółce uprawnienie do ustosunkowania się co do treści skargi konsumenckiej, wnoszę o:
oddalenie w całości skargi konsumenckiej na reklamę internetową promocji ratalnej z dnia 6 grudnia 2017 r., z uwagi na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 10 marca 2014 r. (Kodeks), w szczególności art. 49 oraz art. 51.

W uzasadnieniu powyższego wskazuję, co następuje:

[Podstawy prawne wniosku o oddalenie skargi]

Ogólne, powszechnie wiążące zasady reklamowania produktów określone są w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r., (dalej: uznk). Wprowadza ona do prawa polskiego pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, którego dopuszcza się przedsiębiorca reklamujący swoje towary czy usługi, ewentualnie agencja reklamowa, która reklamę wykonała. W świetle uznk, czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
a. reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
b. reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
c. reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
d. wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;
e. reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Ponadto, zasady dotyczące reklamy zostały precyzyjnie uregulowane przez Radę Reklamy w Kodeksie Etyki Reklamy z dnia 10 marca 2014 r. (dalej: Kodeks). W ocenie Spółki w niniejszej sprawie znaczenie mają dwa uregulowania Kodeksu, tj.:

art. 49 ust. 1 stanowiący, iż:
Promocje sprzedaży nie mogą być opracowane i przeprowadzone w sposób, który wprowadza odbiorców w błąd.

oraz art. 51 stanowi, iż:
Promocje sprzedaży należy organizować w taki sposób, żeby beneficjent nie miał problemów z dokładnym poznaniem warunków oferty. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, żeby,
przez działalność promocyjną, wartość dodatkowej korzyści nie była zawyżona, a cena głównego produktu ukryta.

Już na wstępie uzasadnienia niniejszej odpowiedzi stwierdzić należy jednoznacznie, że Spółka nie naruszyła żadnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie reklamy internetowej promocji ratalnej oraz zasad Kodeksu, a zarzuty skarżącej są całkowicie pozbawione podstaw. Wartość reklamowanego produktu nie była ukryta, a Spółka w żadnym zakresie nie wprowadzała klientów w błąd. Propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu o którym wspomina skarżąca odbywało się na zasadzie pełnej dobrowolności, a także nie było w żaden sposób związane z zawarciem przez Spółkę umowy sprzedaży ratalnej czy przekazania wniosku kredytowego do banku.

Wszelkie dokumenty regulujące zasady promocji: «Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz», w tym Regulamin sprzedaży premiowej «Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz » dostępne są w zakładce «Jak skorzystać z Promocji», widocznej na print screenie strony internetowej sklepu internetowego www.euro.com.pl załączonym do skargi konsumenckiej. Dodatkowo wszelkie niezbędne dokumenty, tj. m. in. Zasady Oferowania Kredytów w sklepach RTV EURO AGD oraz Warunki Promocyjnego Produktu Ratalnego «Raty z odroczeniem» (w załączeniu) znajdują się w każdym sklepie fizycznym w którym zawierana jest umowa kredytowa (w tym w sklepie fizycznym RTV EURO AGD w Galerii Handlowej «Arkadia» w Warszawie). Z żadnego z ww. dokumentów nie wynika obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu w celu skorzystania z promocji «Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz»

[Brak obowiązku zawarciu umowy ubezpieczenia kredytu]

Zasady Oferowania Produktów Ratalnych określają sposób oraz podstawowe regulacje dotyczące zasad oferowania przez Spółkę na rzecz klientów sklepów działających pod marką RTV EURO AGD (dalej: Sklepy), produktów ratalnych udzielanych przez banki (dalej: Produkty Ratalne). Kredyty są udzielane i obsługiwane przez banki, z którymi Spółka ma zawartą umowę agencyjną (dalej: Banki), na podstawie której Spółka pośredniczy w zawieraniu umów kredytu (dalej: Umowa Kredytu) pomiędzy klientami Sklepów i Bankami, działając w imieniu i na rzecz Banków. Na podstawie zawartych z Bankami umów agencyjnych Spółka wykonuje czynności bankowe w rozumieniu art. 6a ust 1 pkt 1 lit. b) oraz lit. d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz inne czynności zlecone przez Banki, a w szczególności:
a) udziela informacji o kredytach i procedurze ich uzyskiwania,
b) udostępnia klientom formularze niezbędne do zawarcia umów o Kredyt,
c) przyjmuje i weryfikuje pod kątem ich autentyczności dokumenty składane przez klientów,
d) decyduje o dostępności Kredytu dla poszczególnych towarów i usług, ustala czy klient spełnia warunki formalne do ubiegania się o dany Kredyt oraz przyjmuje wniosek o Kredyt,
e) proponuje klientom standardowe i niestandardowe, w tym promocyjne oferty Kredytów,
f) stosuje procedury Banków, które mogą regulować m.in. kwestie związane z realizacją uprawnień klientów z tytułu zawarcia umowy o Kredyt, w szczególności z realizacją prawa do odstąpienia od umowy o Kredyt.

Klient spełniający warunki uzyskania kredytu może skorzystać z tych Produktów Ratalnych, które są dostępne w Sklepie w dniu, w którym składa wniosek o Kredyt na dokonywany zakup, który ma być finansowany z Kredytu . Informacje dotyczące aktualnie dostępnych Produktów Ratalnych udzielane są w Punktach Obsługi Ratalnej znajdujących się na terenie Sklepów. W sytuacji gdy klient zamawia towar za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.euro.com.pl (regulamin tego serwisu znajduje się na stronie www.euro.com.pl), wówczas klient spełniający warunki uzyskania Kredytu może skorzystać z tych Produktów Ratalnych, które są dostępne w Sklepie w dniu, w którym dokonał zamówienia towaru, pod warunkiem, że zakup zamówionego towaru nastąpi w terminie: a) 7 dni od złożenia zamówienia – w przypadku towaru od razu dostępnego w wybranym Sklepie fizycznym, b) w terminie określonym w treści złożonego zamówienia – w przypadku towaru, który ma być dostępny w Sklepie fizycznym dopiero w terminie określonym w treści zamówienia. Na stronie www.euro.com.pl mogą znajdować się informacje jedynie o wybranych Produktach Ratalnych, tak więc klientowi dokonującemu zakupu zamówionego towaru w Sklepie fizycznym mogą zostać zaoferowane również inne Produkty Ratalne dostępne w Sklepie w dniu, w którym klient dokonał zamówienia towaru za pośrednictwem strony www.euro.com.pl. Spółka zastrzega ponadto, że niektóre Produkty Ratalne mają charakter oferty promocyjnej i skorzystanie z nich może być uzależnione od spełnianie dodatkowych warunków dotyczących klienta lub przedmiotu finansowania. W szczególności Spółka zastrzega sobie prawo do wskazywania produktów, które mogą być nabywane w Sklepach przy skorzystaniu z Produktów Ratalnych o charakterze oferty promocyjnej.
Produkty Ratalne aktualnie dostępne w ramach oferty promocyjnej obejmują w szczególności Produkty Ratalne «Raty 50×0%», «Raty 40×0%», «Raty 30×0%», «Raty 20×0%», «Raty 10×0%», oraz «Raty 6×0%», «Raty z odroczeniem».

Zgodnie z ww. Zasadami Oferowania Produktów Ratalnych o Kredyt może ubiegać się osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, uzyskująca stały dochód z akceptowanego przez Bank źródła dochodu, zgodnie z zasadami udzielania Kredytów przez Bank. W ramach aktualnie dostępnych w Sklepach Produktów Ratalnych, udzielenie Kredytu uzależnione jest od spełniania warunków formalnych określanych przez Bank. Bank pozostaje jedynym podmiotem podejmującym decyzje o zawarciu umowy Kredytu. Dodatkowo, zgodnie z Warunkami promocyjnego produktu ratalnego «Raty z odroczeniem» wyszczególnionymi w art. 6: warunkiem skorzystania z Kredytu jest złożenie przez Klienta dokumentu tożsamości oraz dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów, zgodnie z Regulaminami udzielania kredytów przez poszczególne Banki, złożenie wniosku kredytowego, akceptacja wniosku kredytowego przez Bank kredytujący i podpisanie umowy Kredytu.

Wyżej wymienione warunki stanowią jedyne warunki skorzystania z Kredytu, a Spółka nie narzuca żadnych dodatkowych świadczeń na klienta, w tym obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu, a tym samym w żadnym zakresie nie wprowadza go w błąd.

Klient może, jeśli tylko chce, wykupić nieobowiązkowe ubezpieczenie udzielanego Kredytu. Ponieważ nie jest ono obowiązkowe i może być wykupione przez klienta dobrowolnie. Jeżeli klient skorzysta z takiej możliwości, ponosi jego koszty – 1% do raty Kredytu, co więcej może również w każdej chwili odstąpić od tego ubezpieczenia nie ponosząc żadnych kosztów, a kwota ubezpieczenia jest zwracana na rachunek kredytu Klienta bez wpływu na zawartą umowę Kredytu.

Informacje o zasadach udzielania ubezpieczeń znajdują się na terenie sklepów Spółki oraz w sklepie internetowym pod adresem www.euro.com.pl – Są to przede wszystkim:
a. Warunki ubezpieczenia dla klientów EURO – net Sp. z o.o. Raty pod ochroną przygotowane przez Ubezpieczyciela: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. (w załączeniu),
b. Ogólne warunki ubezpieczenia «Raty pod ochroną» dla klientów EURO – net Sp. z o.o. przygotowane przez Ubezpieczyciela: Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (w załączeniu).

Dodatkowo w każdym Punkcie Obsługi Ratalnej w sklepach Spółki prezentowana jest widoczna informacja, iż ubezpieczenie jest całkowicie dobrowolne: ulotka «POLECAMY RATY POD OCHRONĄ» oraz ulotka «EURO OCHRONA» (w załączeniu).

Informacje te są również przekazywane na bieżąco klientom przez pracowników Sklepu, w trakcie procesu składania wniosków o przyznanie kredytu do Banku współpracującego ze Spółką. Także w materiałach reklamowych dotyczących oferty kredytowej oraz ubezpieczeniowej znajdują się informacje, że jest ona dostępna zgodnie z zasadami udzielania kredytów przez Banki współpracujące ze Spółką oraz zgodnie z zasadami udzielenia ubezpieczenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe współpracujące ze Spółką.

W nawiązaniu do powyższego ubezpieczenie Kredytu jest w pełni dobrowolne, a rezygnacja z ubezpieczenia tak jak i jego zakup nie mają wpływu na możliwość zawarcia Kredytu i jego wysokości.

[Brak przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego]

Zgodnie z V. §6.1 Regulaminu sprzedaży premiowej «Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz» (w załączeniu), Uczestnik Promocji ma prawo do składania reklamacji dotyczących Urno wy/Kredy tu. Reklamacja może być zgłaszana:
1) bezpośrednio w placówce odpowiedniego Banku,
2) telefoniczne w Contact Center odpowiedniego Banku,
3) poprzez System Bankowości Internetowej odpowiedniego Banku (dla Klienta załogowanego),
4) listownie – na adres korespondencyjny odpowiedniego Banku.

Mimo, że Spółka stanowczo zaprzecza jakoby uzależniała sprzedaż towaru/Kredyt od zawarcia umowy ubezpieczenia kredytowego, bądź czynili to jej pracownicy, to
zauważyć należy, iż klientce przysługiwało prawo zwrócenia się do Spółki celem wyjaśnienia niniejszej sprawy i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego promocji «Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz», a z którego to prawa di dnia wniesienia niniejszej odpowiedzi nie skorzystała.

Wobec powyższych argumentów wnoszę jak na wstępie.

Korespondencję w sprawie proszę kierować na adres wskazany w stopce pierwszej strony niniejszego pisma.

Załączniki:
1. Pełnomocnictwo dla adw. Jacka Stefańskiego
2. Odpis odpowiedzi na skargę
3. Wydruk odpisu KRS Euro-Net Sp. z o.o.
4. Regulamin sprzedaży premiowej «Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz»
5. Zasady oferowania kredytów w sklepach EURO RTV AGD
6. Warunki promocyjnego produktu ratalnego «Raty z odroczeniem»
7. Warunki ubezpieczenia dla klientów EURO – net Sp. z o.o. Raty pod ochroną przygotowane przez Ubezpieczyciela: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
8. Ogólne warunki ubezpieczenia «Raty pod ochroną» dla klientów EURO – net Sp. z o.o.
przygotowane przez Ubezpieczyciela: Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
9. ulotka «POLECAMY RATY POD OCHRONĄ»
10. ulotka «EURO OCHRONA» – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącej i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 15 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści zawierających stwierdzenia mogące wprowadzić odbiorców w błąd w szczególności co do niezbędnych zabezpieczeń, terminów spłat, rzeczywistych kosztów odsetek oraz możliwych innych opłat.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił uwagę, iż dokonując oceny nie odnosi się do działalności reklamodawcy, a jedynie do treści przekazu reklamowego.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.