Uchwała Nr ZO 33/08 w sprawie reklamy firmy Philips Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 33/08 z dnia 8 lipca 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: B/01/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krzysztof Mydłowski– przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Wojciech Tomczak – członek,

na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt B/01/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez INTERTOM Urszula Chodkowska, (dalej: Skarżący), przeciwko Philips Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy prasowej

postanawia

skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. B/01/08.
Przedmiotem skargi była reklama prasowa Laktatora ISIS firmy Philips Avent.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „porównanie zawarte w reklamie odnosi się do laktatorów szwajcarskiego koncernu medycznego Medela, reprezentowanego przez firmę INTERTOM na rynku polskim, ponieważ jedynie laktatory Medela posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do użytku na terenie polskich szpitali. Laktatory firmy Medela są urządzeniami medycznymi posiadającymi odpowiednie certyfikaty (wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych – obecnie nie wymagany dla urządzeń klasy bezpieczeństwa IIa, Deklaracja Zgodności producenta świadcząca o tym, że dany wyrób jest wyrobem medycznym oraz certyfikaty jakości)”.

W opinii Skarżącego, „w przedmiotowej reklamie Philips Avent sugeruje, że laktator osobisty ISIS może spełniać zadanie laktatora elektrycznego, szpitalnego, co nie jest zgodne z prawdą (art.8). Laktatory ISIS pomimo tego, że służą do tego samego celu co odciągacze szpitalne Medela, nie są produktami medycznymi i nie mogą być porównywane z odciągaczami przeznaczonymi do użytku domowego (art. 11, pkt. 1,2,3).
1. „Laktator (…) ISIS pracuje szybko, (…) bez zasilania elektrycznego czy baterii.” – laktator ręczny może pracować tylko i wyłącznie w tempie, który wytworzy kobieta odciągająca pokarm. Nie można zatem sugerować, że zawsze pracuje on szybko, (art. 8 oraz art. 10, pkt. 1.a)
2. „Badania kliniczne potwierdzają: Laktator Philips Avent ISIS jest tak efektywny jak używane w szpitalach laktatory elektryczne i akumulatorowe.” – Reklama wprowadza w błąd gdyż sugeruje porównywalność parametrów laktatorów, co z kolei sugeruje rodzicom podobieństwo uzyskiwanego efektu leczniczego. Osoba to czytająca ma wrażenie, że kupując laktator Avent ISIS kupuje urządzenie tak samo efektywne (w sensie parametrów) jak to, z którego korzystała w szpitalu (art.11, pkt. 1). Porównywane laktatory są wykonane by działać w tym samym celu, ale nie zaspokajają tych samych potrzeb (art.11, pkt. 3)”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na skargę, Skarżony poinformował, że „Philips AVENT opracował pełną gamę laktatorów i akcesoriów zaprojektowanych w celu ułatwienia i przedłużenia karmienia piersią. Laktatory Philips AVENT ISIS wykorzystują innowacyjną technologię i zostały zaprojektowane tak aby naśladowały naturalny rytm ssania dziecka. Opatentowana nakładka Let-Down Cushion, która delikatnie masuje pierś matki wokół brodawki, stymulując pierś do produkcji pokarmu. Matka może kontrolować rytm ssania zgodnie z własnym poziomem komfortu poprzez unikalną dźwignię i specjalny przycisk kontrolujące proces. Efektywność Laktatorów AVENT została udowodniona w badaniach klinicznych przeprowadzonych przez wiodących pediatrów oraz specjalistów w zakresie żywienia niemowląt.
Skarzony przekazał niektóre z takich badań.
Badanie przeprowadzone przez jedną z wiodących instytucji pediatrycznych i klinicznych Mary Fewtrell (Childhood Nutrition Research Centre ,Institute of Child Health in London) porównujące Laktatory AVENT z odciągaczami szpitalnymi -“Badanie porównujące Laktatory AVENT z odciągaczami szpitalnymi”.
Kolejnym badaniem było badanie porównujące Laktator AVENT z laktatorem Medela.
Skarżony zwrócił uwagę na to, że w obydwu tych badaniach udowodniono, że Laktatory AVENT cieszą się bardzo dobrą opinią matek, co stanowi odzwierciedlenie praktyki”.

Skarżony podkreślił, że „jedyne odniesienie do odciągaczy szpitalnych zawarte w reklamach prasowych to twierdzenie, że „Badania kliniczne potwierdzają, [że] Laktator Philips AVENT ISIS jest tak efektywny jak używane w szpitalach laktatory elektryczne i akumulatorowe.” Twierdzenie to nie sugeruje jednak, że Laktator AVENT jest lub miałby być przeznaczony do użytkowania jako odciągacz szpitalny. Ponadto wszystkie reklamy prasowe, o których mowa w skardze były publikowane w czasopismach dla matek. Gdyby celem reklam prasowych była sprzedaż Laktatorów AVENT szpitalom, nielogiczne byłoby publikowanie reklam w czasopismach konsumenckich. Zarzut INTERTOM, że reklamy prasowe naruszają art. 8 Kodeksu jest całkowicie bezzasadny. Philips AVENT nie tylko nie twierdzi ani nie sugeruje, że laktator AVENT stanowi lub jest przeznaczony do użytkowania jako odciągacz szpitalny, lecz nawet gdyby tak było (a nie jest) niejasne jest dlaczego INTERTOM uważa, że takie twierdzenie „narusza zaufanie odbiorcy lub wykorzystuje jego brak doświadczenia lub wiedzy”.

Skarżony poinformował, że „uważa, iż twierdzenia INTERTOM, że laktatory nie mogą być porównywane są nieuzasadnione, a Philips może potwierdzić, że efektywność Laktatorów AVENT została obiektywnie potwierdzona, także wyżej wymienionymi badaniami klinicznymi, które wykazują, że efektywność Laktatora AVENT jest podobna do efektywności laktatora szpitalnego”.

Podsumowując Skarżony stwierdził, że „sugestie INTERTOM jakoby laktatory Philips AVENT nie mogły być porównywane z laktatorami szpitalnymi są całkowicie błędne, podstawy zarzutów INTERTOM są niejasne, a same zarzuty nieuzasadnione. Zdaniem Philips AVENT twierdzenia zawarte w reklamach, przeciwko którym INTERTOM złożył skargę, są zgodne z prawdą, uczciwe i nie wprowadzają w błąd oraz są zgodne z postanowieniami Kodeksu. Zgodnie z powyższym, Philips AVENT wnioskuje do Rady Reklamy o odrzucenie skargi INTERTOM”.
W czasie posiedzenia Zespół Orzekający zapoznał się z dodatkowymi wyjaśnieniami Skarżącego i Skarżonego.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera cech niedozwolonej reklamy porównawczej zarówno w rozumieniu Kodeksu Etyki Reklamy jak i obowiązujących przepisów prawa.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była zamieszczona w prawidłowy sposób i nie wprowadzała konsumentów w błąd.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie deprecjonuje laktatorów szpitalnych, , uznaje je natomiast za pewien wzorzec.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.