Uchwała Nr ZO 33/14 w sprawie reklamy firmy Novartis Poland Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 33/14
z dnia 26 marca 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/172/13

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 marca 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/172/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Novartis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/172/13.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa wyrobu medycznego o nazwie Otrivin Natural.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: Lekarz zachwala używanie preparatu do nosa Otrivin Natural
Treść skargi: W reklamie firmy Novartis Poland Sp. z o.o. osoba przedstawiająca się jako lekarz zachęca do kupienia LEKU Otrivin (i w kontekście innych leków preparat jest przedstawiany chociaż jest to – jak sprawdziłem – wyrób medyczny) “bo sam go używa i jest dużo lepszy niż inne”; nie jest podana informacja o badaniach, na podstawie których można obiektywnie stwierdzić że produkt jest lepszy, nie jest podane nazwisko pseudo-lekarza, producent powołuje się na autorytet rzekomego lekarza;
Potencjalni klienci są wprowadzani w błąd, dodatkowo narusza się dobre praktyki i przepisy obowiązujące w reklamie produktów medycznych (Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na: „prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia”. A taka sugestia jest przekazywana wielokrotnie w tej reklamie.).” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271 j.t.) „reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na:
1) prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia;
2) odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„działając w imieniu Novartis Poland Sp. z o.o. w odpowiedzi na skargę konsumencką z dnia 23 stycznia 2014 r. dotyczącą reklamy wyrobu medycznego Otrivin Natural wyjaśniam, co następnie:
1) Novartis Poland Sp. z o.o. nie podziela argumentów przytoczonych w skardze konsumenta, ponieważ przedstawione w niej odniesienia do rzekomego naruszenia przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne, jaki i możliwość nadużycia zaufania odbiorcy poprzez reklamowanie produktu przez fikcyjne osoby, nie znajdują odzwierciedlenia w przedmiotowej sprawie.
2) Na wstępie pragnę zaznaczyć, że reklamowanym produktem jest Otrivin Natural wyrób medyczny, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, nie zaś produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne. W reklamie radiowej Otrivin Natural lektor w komunikacie wyraźnie wskazuje na rzeczony fakt.W związku z niniejszym przekazem, brak jest możliwości zinterpretowania reklamy w sposób inny niż odnoszący się tylko do wyrobu medycznego. Jednocześnie wskazuję, że również sam konsument w skardze z dnia 23 stycznia 2014 r. potwierdza, iż reklamowany przez Novartis Poland produkt jest wyrobem medycznym.
3) Odnosząc się do zarzutu konsumenta dotyczącego reklamowania produktu przez fikcyjnego lekarza wskazuję, że lekarz występujący w przekazie reklamowym nie jest postacią fikcyjną, lecz prawdziwym specjalistą, który rekomenduje użycie wyrobu medycznego Otrivin Natural, ponieważ sam korzysta z produktu. Warto przy tym podnieść, że komunikat nie wprowadza konsumenta w błąd, ponieważ lekarz występujący w przekazie reklamowym odnosi się do swojej indywidualnej opinii na temat wyrobu medycznego Otrivin Natrural. Wskazuję również, że rzekome stwierdzenie lekarza „bo same go używam i jest dużo lepszy niż inne”, w ogóle w reklamie nie pada. Nie ma przy tym odniesienie do wyższość wyrobu medycznego nad innym produktami dostępnymi na rynku, natomiast interpretacja reklamy przez konsumenta jest znaczącą nadinterpretacją treści przekazu reklamowego.
4) Niniejszym pragnę podkreślić, że reklama produktu Otrivin Natural wykonana została z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Informacje zawarte w reklamie produktu są prawdziwe. Jednocześnie zaznaczam, że argumenty podniesione przez odbiorcę w oparciu o przepis art. 55 ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne, nie mają zastosowania w przypadku prowadzenia reklamy wyroby medycznego, którym jest Otrivin Natural, jak to zostało wskazane na wstępie.
5) Novartis Poland jako firma o uznanej renomie na rynku oraz o ukształtowanym podejściu do etycznego i zgodnego z najlepszymi standardami prowadzenia biznesu, mając na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta, prowadzi swoją działalność reklamową w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Należy nadmienić, że jest to rynek
monitorowany prze organy administracji publicznej, które to nie wnosiły zastrzeżeń do przedmiotowej reklamy wyrobu medycznego Otrivin Natural.
6) Podsumowując, zarzuty przedstawione przez konsumenta wobec reklamy wyrobu medycznego Otrivin Natural należy uznać za bezpodstawne. Jednocześnie Novartis Poland Sp. z o.o. ma nadzieję, że zostały wyjaśnione wszystkie aspekty dotyczące przedmiotowego przekazu reklamowego.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści wprowadzających w błąd, z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej reklamie wykorzystano wizerunek „prawdziwego lekarza”.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że reklamowanym produktem jest wyrób medyczny, nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie wprowadzenia konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu oraz nadużywania zaufania odbiorców lub wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający podkreślił, że przedmiotem oceny Komisji Etyki Reklamy jest wyłącznie przekaz reklamowy pod kątem zgodności z Kodeksem Etyki Reklamy, a nie działalność konkretnego lekarza w zakresie zgodności z zasadami etyki lekarskiej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.