Uchwała Nr ZO 33/15 w sprawie reklamy firmy Alior Bank S.A.

Uchwała Nr ZO 33/15
z dnia 12 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/155/14

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Małgorzata Ołdak– członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/155/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/155/14
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna Alior Bank oferująca kredyty gotówkowe.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: pożyczka z gwarancją najniższej raty Alior Bank S.A.
opis reklamy: W reklamie, w pogoni za wymarzonym samochodem, potencjalny klient jest wieziony motocyklem przez postać symbolizująca Alior Bank S.A. W trakcie dynamicznego pościgu (wykonywane są m.in. skoki na motocyklu), nikt z jadących jednośladem nie ma założonych kasków.
Link do emitowanej w wielu stacjach telewizyjnych, z dużą częstotliwością reklamy:
http://www.youtube.com/watch?v=Kq_J4B2kEWI

Treść skargi: Reklama nie powinna propagować zachowań niezgodnych z prawem, a przede wszystkim potencjalnie niebezpiecznych. Za takie niebezpieczne zachowanie należy uznać szybką jazdę motocyklem bez wymaganych przepisami Prawa o ruchu drogowym kasków. Należy podkreślić, że skoro zakazane jest reklamowanie produktów szkodzących zdrowiu (np. tytoń), nie należy za etyczne uznawać propagowania zachowań niebezpiecznych, zwłaszcza przedstawianych jako pogoń za “upragnionym celem”. Skarżący dostrzega wszystkie elementy przenośni czy fantastyki zawarte w przedmiotowej reklamie (jak np. lot latawcem/ lotnią na wagon kolejowy), nieprzepisowa i niebezpieczna jazda na motocyklu przekracza jednak granice swobodnego i twórczego przedstawienia danej historii.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Wskazana wyżej skarga konsumencka („Skarga”) dotyczy spotu telewizyjnego reklamującego pożyczkę gotówkową oferowaną przez Alior.
W przekazanej przez Radę Reklamy („Rada”) Skardze konsument zarzucił reklamie, że propaguje zachowania niezgodne z prawem oraz zachowania potencjalnie niebezpieczne, gdyż:
– przedstawia szybką jazdę motocyklem bez wymaganych kasków ochronnych;
Analiza powyższych zarzutów, treści i formy przedmiotowej reklamy, jak i dotychczasowych uchwał Rady w podobnych sprawach, nie pozostawia wątpliwości, że Skarga jest bezzasadna i nie zasługuje na uwzględnienie. W konsekwencji, nie ma żadnych podstaw do uznania reklamy będącej przedmiotem Skargi za sprzeczną z art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.
Spot „Pociąg” od samego początku przybiera postać filmu o cechach fantastycznych. Już w pierwszych sekundach nagrania, adresat reklamy zdaje sobie sprawę, że spot zawiera elementy surrealistyczne – w odjeżdżającym pociągu znajdują się żyrafy, flamingi, papuga oraz palmy, symbolizujące egzotyczne wakacje. W następnym wagonie znajdują się nowe meble kuchenne, a tuż za nimi luksusowe auto. Odjeżdżający pociąg symbolizuje uciekające marzenia mężczyzny, który siedzi na peronie stacji. Adresat reklamy jest w stanie zauważyć, że powyższa sytuacja (pociągu wiozącego ww. rzeczy) jest groteskowa i nie może mieć miejsca w rzeczywistości. Do głównego bohatera reklamy pochodzi człowiek w meloniku (postać charakterystyczna dla Alior Banku i jego swoista „ikona”) i pyta, czy to pociąg jego marzeń. Uzyskawszy pozytywną odpowiedź, mówi: „Nie warto czekać, trzeba je spełnić zanim uciekną”, po czym obaj Panowie wsiadają na zaparkowany na peronie motocykl i ruszają w pościg za pociągiem marzeń. Motocykl ten, zamiast przedniej lampy posiada emblemat z napisem „gwarancja najniższej raty”, co jednoznacznie wskazuje, że pojazd ten jest jedynie symbolem pożyczki gotówkowej. Jazda na motorze jest więc oczywistą alegorią „pogoni za marzeniami”, która w tym wypadku oznacza uzyskanie łatwej pożyczki gotówkowej oferowanej przez bank. Pożyczka ta pozwali na zrealizowanie uciekających marzeń. Ostatnia część reklamy jest kontynuacją tej samej baśniowej konwencji. Mężczyzna jadący z Panem w meloniku rozkłada parasolkę, która przekształca się w latawiec i wzbija się tak wysoko, aż dolatuje na wagon pociągu, z łatwością po nim krocząc.
Szersze spojrzenie na spot „Pociąg” pozwala bez wątpienia stwierdzić, że zarówno baśniowa, fantastyczna sceneria, na której elementy składają się urocza stacja kolejowa oraz wręcz idealne górskie plenery, jak również wskazane wyżej zachowania, stanowią całościowo kreację o charakterze fikcyjnym. Każdy element przedmiotowego spotu zawiera w sobie łatwą do odgadnięcia symbolikę, W konsekwencji, nie może być postrzegany przez przeciętnego, rozsądnie myślącego odbiorcę, jako zdarzenie rzeczywiste, a właśnie taki wzorzec konsumenta powinien być rozstrzygający przy ocenie zgodności reklamy z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami etyki.
Reklama jest prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera wezwań do powtarzania zachowań w niej zawartych. Adresat spotu zdaje sobie sprawę, iż całościowy odbiór reklamy ma wydźwięk fantastyczny i nierealistyczny. Szybka jazda na motorze jest ewidentną i łatwą do odebrania alegorią pogoni za marzeniami, która jest tak naprawdę realizowana za pomocą reklamowanego kredytu i nie stanowi zachęty do podejmowania podobnych zachowań. Tym do czego reklama zachęca jest skorzystanie z oferty Alior Banku, która umożliwi spełnienie odkładanych marzeń.
Należy również zaznaczyć, że emisja reklamy zakończyła się 16.11.2014 r.
Podsumowując pragnę wskazać, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści, które zarzucił konsument. Fakt zaprezentowania w spocie o konwencji fantastycznej, mężczyzny jadącego na motorze bez wymaganego kasku ochronnego nie jest równoznaczny z promowaniem zachowań niezgodnych z prawem oraz potencjalnie niebezpiecznych. Zarzut sprzeczności reklamy z dobrymi obyczajami jest w tym wypadku nieuzasadniony.
Mając na względzie powyższe argumenty, wnoszę o podjęcie uchwały o oddaleniu przedmiotowej Skargi.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę utrzymaną w świecie fantazji konwencję reklamy, stwierdził, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.