Uchwała Nr ZO 33/17 w sprawie reklamy odkurzacza Venton

 

Uchwała Nr ZO 33/17
z dnia 20 czerwca 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/16/17

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/16/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Comfort System Katarzyna Dziamska z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:
Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/16/17
Przedmiotem skargi była reklama internetowa odkurzacza centralnego firmy Venton.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: reklama dot. odkurzacza centralnego firmy Venton – wymienione jest w niej co zawiera komplet
Treść skargi: reklama wprowadza w błąd, ponieważ zestaw zawiera między innymi: – jednostkę VN250 (do 230 m kw i 6 gniazd ssących) – jak się okazuje po zakupie zestawu za gniazda ssące trzeba zapłacić osobno. Uważam, że jest to celowe wprowadzenie w błąd konsumenta. załącznik: 58a6d7cc2ad03-Venton.png” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

  1. istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.
  2. wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Zwracam się z wyjaśnieniem w sprawie niesłusznego, bezzasadnego oskarżenia naszej firmy o „celowe wprowadzenie w błąd konsumenta”.
Reklama nie wprowadza w żadnym jej fragmencie w błąd. Jestem przekonana, że nie da się jej rozumieć inaczej niż została sformułowana i jest publikowana. Skargę uważam za prawdopodobnie celowe oskarżenie nas przez kogoś, kto chce działać świadomie w kierunku oczernienia naszej firmy i osłabienia jej wizerunku na rynku. Reszta pozostaje w domyśle… Oczywiście zawsze możliwe jest, że ktoś faktycznie przeczytał bez zrozumienia i od razu, bez prób wyjaśnienia u sprzedawcy, złożył skargę, zajmując czas Państwu i nam. Choć warto podkreślić to, co ważne a czego Państwo nie możecie wiedzieć – marka Venton sprzedawana jest na wyłączność w największej sieci hurtowni instalacyjnych BIMS i tą drogą oferowana jest tylko specjalistom – firmom instalatorskim i do nich wszelkie reklamy są kierowane – ta reklama także.

Wyjaśniam więc co najistotniejsze:
W treści reklamy wymieniono po myślnikach, co zawiera komplet. Zestaw zawiera jednostkę VN250. W nawiasie, dla uściślenia, podajemy Informację, że ta właśnie jednostka jest przeznaczona dla domów o powierzchni do 230 mkw., w których montuje się max 6 gniazd ssących. Gniazda nie są wymienione jako element tego kompletu. Instalatorzy, do których kierujemy od 20 lat tak opisywane oferty, w różnych formach i mediach, doskonale to rozumieją i umieją interpretować. Nigdy, publikując treści tysięcy różnorodnych ofert i stosując dokładnie takie sformułowania, nie byliśmy posądzeni o wprowadzanie w błąd czy też źle zrozumiani.

Zresztą nie trzeba znać produktu żeby czytając zrozumieć co zawiera zestaw – po prostu po myślnikach wszystkie elementy są czytelnie wymienione. Skarga jest więc po prostu całkowicie bezzasadna i to prawdopodobnie właśnie ta skarga jest celowym wprowadzaniem w błąd – choćby Państwa. Liczę na szybkie wyjaśnienie i uświadomienie Osobie składającej Skargę, że pisząc takie oskarżenia – donosy, narusza dobre imię naszej firmy. A jeśli nie miał na celu świadomie sprawiać nam problemu, to na przyszłość krótko mówiąc – trzeba po prostu myśleć. W razie niejasności oczywiście serdecznie proszę o kontakt.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:
Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą i uznał, że reklama była prowadzona z należytą starannością, co jest zgodne z art. 2 ust. 1.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama w prawidłowy sposób komunikowała właściwości i cenę reklamowanego produktu wyraźnie informując co zawiera reklamowany zestaw.

Tym samym Zespół Orzekający uznał, że reklama zawierała kluczowe dla odbiorców informacje i nie wprowadzała w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.