Uchwała Nr ZO 34/07 w sprawie reklamy ITC Hotelik


 Uchwała Nr ZO 34/07

z dnia 18 października 2007 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/82/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marek Janicki– przewodniczący,
2) Piotr Górski – członek,
3) Wojciech Piwocki– członek,

na posiedzeniu w dniu 18 października 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/82/07,
złożonej na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko ITC Hotelik Pokoje Gościnne, z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/82/07.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa obiektu ITC Hotelik Pokoje Gościnne.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że przedsiębiorca reklamuje swoją działalność przez wskazanie, że prowadzi \”hotelik\”. Przedsiębiorca ten nie posiada decyzji kategoryzacyjnej uprawniającej go do posługiwania się nazwą \”hotel\”. Zgodnie z art. 42 ustawy o usługach turystycznych nazwy obiektów hotelarskich (np. hotel) podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu tej ustawy, co wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniej kategoryzacji. Zgodnie z kodeksem wykroczeń stosowanie bez kategoryzacji nazw obiektów hotelarskich albo nazw które mogą wprowadzać w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego stanowi wykroczenie.

Skarżący powołał się również na ocenę Ministerstwa Sportu i Rekreacji zgodnie z którą, hipoteza tego przepisu obejmuje m.in. stosowanie zdrobnień nazw obiektów hotelarskich. Wobec powyższego przyjąć należy, iż stosowanie w tym przypadku nazwy \”hotelik\” stanowi naruszenie również art. 8 (nadużycie zaufania odbiorcy) i 10 (wprowadzenie w błąd) Kodeksu Etyki Reklamy oraz odpowiednich przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej reklamy (art. 5, 10 i 16).

Ponadto, Skarżący zauważył, że przedsiębiorca ten stosuje przy reklamowaniu swoich usług oznaczenie jedną oraz trzema gwiazdkami, co w kontekście całej reklamy jeszcze bardziej wprowadza klientów w błąd.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”, a także z art. 10 ust.1 pkt. a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy (Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;)

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 5, art. 10 i art. 16 ust. 1 pkt.2) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art.5.”Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.”

Według, art. 10. ust. 1. „Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.
2. Czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.”

Zgodnie z art. 16. ust. 1. „Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
(…)
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;”

Skarżony złożył odpowiedź na skargę. Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę poinformował, że obiekt ITC Hotelik Pokoje Gościnne został zgłoszony w Urzędzie Miasta Krakowa do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie. Skarżony stwierdził, że użycie nazwy Hotelik, nie wprowadza odbiorców w błąd ani nie nadużywa ich zaufania.

Skarżony podkreślił, że przeprowadzona przez Inspekcję Handlową kontrola obiektu nie zakwestionowała użycia słowa Hotelik w pełnej nazwie ITC Hotelik-Pokoje Gościnne.
Skarżony przesłał również podziękowanie otrzymane z Urzędu Miasta Krakowa za dokonanie zgłoszenia do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa(pismo z dnia 22 września 2006r.).

Skarżony konkludując stwierdził, że Skarżący napisał w skardze, że „przedsiębiorca stosuje przy reklamowaniu swoich usług oznaczenie jedną oraz trzema gwiazdkami” i poprosił Skarżącego o wskazanie miejsca, w którym obiekt zamieścił taką informację.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy. Stwierdził, że przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorcy, ani nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy. Ponieważ Skarżony wykazał się wpisem w ewidencji, potrzebnym do prowadzenia obiektów świadczących usługi hotelarskie, pełna nazwa obiektu brzmi: ITC Hotelik Pokoje Gościnne, co wyraźnie wskazuje, że obiekt nie jest hotelem w rozumieniu odpowiednich przepisów, należy uznać, że przedmiotowa reklama nie wprowadza odbiorców w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.