Uchwała Nr ZO 34/13 w sprawie reklamy firmy Sygma Banque Société Anonyme S.A.


Uchwała Nr ZO 34/13 z dnia 18 marca 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/190/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Paweł Wiśniewski — członek,

na posiedzeniu w dniu 18 marca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/190/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Sygma Banque Société Anonyme S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/190/12.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa kredytu na remont znajdująca się na stronie internetowej www.obi.pl

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
reklama Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce link do reklamy:
http://www.obi.pl/pl/Sekcja_Uslugi/Kredyt-Sygma-Bank/Kredyt-na-remont/index.html)
jest niezgodna z prawem i narusza Kodeks Etyki Reklamy (KER), w szczególności:
– art. 10 ust 1 lit a) i b) KER
– art. 14 KER
– art. 15 KER

Reklama znajdując się na stronie internetowej:
http://www.obi.pl/pl/Sekcja_Uslugi/Kredyt-Sygma-Bank/Kredyt-na-remont/index.html (w załączniku PrtSc) wprowadza w błąd, nie przekazuje istotnych informacji i jest niezgodna z ustawą o kredycie konsumenckim, zgodnie z Art. 7. 1. tej ustawy kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:
1) stopę oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu;
2) całkowitą kwotę kredytu;
3) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.
2. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy, w stosownych przypadkach, dodatkowo podaje konsumentowi:
1) czas obowiązywania umowy;
2) całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta oraz wysokość rat;
3) cenę towaru lub usługi oraz kwotę wszystkich zaliczek w przypadku umowy o kredyt przewidującej odroczenie płatności.
WW. reklama mimo, że jest reklamą dotyczącą kredytu konsumenckiego i zawiera dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego nie zawiera ww. elementów zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim.
Zgodnie z ww. ustawą Pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:
1) zakres umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych;
2) informację, czy pośrednik kredytowy współpracuje z kredytodawcami.
WW. reklama jest niezgodna z prawem, wprowadza w błąd i stanowi nieuczciwa praktykę rynkowa, czyn nieuczciwej konkurencji jako reklama niezgodna z prawem i narusza zbiorowe interesy konsumentów, dodatkowo ww. reklama stanowi wykroczenie, bowiem zgodnie z art. 138c ust. 2 kodeksu wykroczeń kto w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, nie podaje:
1) stopy oprocentowania kredytu wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu,
2) całkowitej kwoty kredytu,
3) rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,
podlega karze grzywny.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Ponadto, zarzucił niezgodność reklamy z art. 14 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „przedstawienie w reklamie warunków sprzedaży ratalnej, sprzedaży na kredyt lub innych form kredytu konsumenckiego musi być dokonane w taki sposób, by nie rodziła wątpliwości rzeczywista końcowa cena reklamowanego produktu, a także kwota płacona gotówką, wysokość zaliczki, wysokość oprocentowania, terminy spłat rat kredytu oraz inne warunki związane z tą formą sprzedaży”.

Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 15 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy informujące o ofertach pożyczki nie mogą zawierać stwierdzeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd w szczególności co do ich rodzaju, niezbędnych zabezpieczeń, terminów spłat, rzeczywistych kosztów odsetek oraz możliwych innych opłat”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2013 r. dotyczące skargi konsumenckiej zarejestrowanej pod sygnaturą K/190/12, w imieniu Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Sygma Bank”), podziękował za przesłane uwagi.

Skarżony zaznaczył, iż jako podmiot nie będący członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, dalej zwanego „Stowarzyszeniem”, ani nie korzystający z uprawnień do posługiwania się znakiem towarowym „Reklamuję etycznie” lub innym wydawanym przez Stowarzyszenie certyfikatem, nie jest zobowiązany do poddania się proponowanej przez Państwa procedurze arbitrażowej, ani nie jest związany dokumentami korporacyjnymi wydanymi przez Stowarzyszenie jak np. „Regulamin rozpatrywania skarg” załączony do korespondencji. Polityka prowadzenia biznesu oraz komunikacji Skarżonego, zakłada jednak otwartość na sygnały dochodzące spoza organizacji i uważne wsłuchiwanie się w głosy instytucji i osób fizycznych mających uwagi do tego, w jaki sposób kontaktujemy się z otoczeniem rynkowym. Z tego powodu Skarżony z uwagą przeanalizował postawione w skardze zarzuty i w odpowiedzi stwierdził, że przywołana w skardze reklama została zamieszczona na stronie internetowej spółki OBI Centrala systemowa Sp. z o.o., która to spółka zamieściła reklamę Kredytu na remont niezależnie od Sygma Bank. Bank potwierdza, że w punktach handlowych oznaczonych logo Obi a należących do spółek Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o. oraz Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. oferuje na podstawie odpowiednich umów o współpracy zawartych z tymi spółkami min. kredyty konsumenckie. Bank uczula przy tym zarówno tych jak i innych partnerów odnośnie konieczności zapewnienia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji w przekazach reklamowych, rekomendując poddawanie publikowanych treści uprzedniej ocenie Banku.

Skarżony podniósł, że w przypadku opisanym w skardze doszło do opublikowania reklamy przez podmiot inny niż partner współpracujący z Sygma Bankiem. W tym stanie rzeczy, ewentualne zarzuty dotyczące treści reklamowej zamieszczanej na stronie internetowej spółki OBI Centrala systemowa Sp. z o.o. Skarżony poprosił aby kierować do tej spółki.

Wedle wiedzy Skarżonego, przedmiotowy przekaz został już usunięty.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że oceniana reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy, ponieważ nie podaje danych dotyczących kosztu kredytu konsumenckiego.

Zespół Orzekający, biorąc pod uwagę krąg osób, do których reklama jest skierowana, stwierdził, że uzasadniony jest zarzut, że przekaz jest niepełny i może wprowadzać konsumentów w błąd.

Podsumowując, Zespół Orzekający podkreślił, że produkty finansowe powinny być prezentowane w reklamie w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.