Uchwała Nr ZO 35/14 w sprawie reklamy firmy Mango Media Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 35/14
z dnia 26 marca 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/02/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 marca 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/02/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Mango Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia uznać, że w przedmiotowej reklamie należy wprowadzić zmiany, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/02/14.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa mopa obrotowego o nazwie WhirlyMop.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„miejsce emisji: Internet
produkt: Mop obrotowy Whirly Mop
opis reklamy: http://www.mango.pl/dla_domu/sprzatanie/whirly_mop
Reklama emitowana również w tv
Treść skargi: Jeden internauta sprawdził tezy pokazywane w tej reklamie (http://www.youtube.com/watch?v=XR6VYtjRKX4). Dla mnie również wydaja sie one nieprawdziwe (szczególnie co do ilości wody wchłanianej). W dniu 27/11/2013 napisałem do firmy Mango mail z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów oraz podanie źródeł cytowanych wartości dot pochłaniania wody i ilości obrotów mopa, dodałem również informacje, ze podejrzewam nieprawdziwość informacji i że złożę skargę do Rady Reklamy. Brak odpowiedzi. Po dwóch tygodniach zadzwoniłem i poinformowałem ponownie – brak reakcji.

Prosiłbym o interwencje ponieważ mam duże wątpliwości oraz podejrzenia, ze informacje podawane przez Mango w tej reklamie nie sa zgodne z prawda.” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Zarząd Mango-Media Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, w odpowiedzi na skargą konsumencką nr K/02/14 i pismo z dnia 5 lutego 2014 r., uprzejmie wyjaśnia, że informacje podane w skarżonej reklamie są informacjami uzyskanymi bezpośrednio od producenta produktu WhirlyMop, który jest jednocześnie producentem tej reklamy. Spółka Mango-Media nie przeprowadzała własnych testów produktu, jednakże logiczne jest, że wynik pierwszego z testów porównawczych zależy od osoby uruchamiającej koszyk (jej siły oraz zaangażowania), a w przypadku drugiego z testów’ od chłonności porównywanego mopa. W związku z tym, zgodnie z zapewnieniami producenta oświadczenia prezentowane w reklamie w pełni zgadzają się z rzeczywistością.

Wskazując na powyższe, w żadnym zakresie nie można stwierdzić, że reklama nadużywa zaufanie odbiorcy, ani też wykorzystuje jego brak doświadczenia lub wiedzy. Ponadto, reklama WhirlyMopa nie wprowadza jej odbiorców w błąd, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości reklamowanego produktu, gdyż reklama w pełni przedstawia zapewnienia złożone dystrybutorowi (Spółce Mango- Media) przez jej producenta. Co w konsekwencji uzasadnia oddalenie skargi z uwagi na brak faktu naruszenia norm Kodeksu (III ust. 37 pkt b Regulaminu rozpatrywania skarg).” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama prezentuje konkretne dane liczbowe w zakresie ilości obrotów wykonywanych przez wirówkę mopa i ilości wchłanianej przez mopa wody, na potwierdzenie których Skarżony nie przedstawił dowodów. Z uwagi na prezentowane w reklamie dane, zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama może wprowadzać odbiorców w błąd.

Zespół Orzekający uznał również, że przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy, dlatego zalecił zmodyfikowanie reklamy w taki sposób, aby nie prezentować w reklamie danych, które nie mają potwierdzenia w testach produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.