Uchwała Nr ZO 35/15 w sprawie reklamy firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 35/15
z dnia 12 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/154/14

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Małgorzata Ołdak– członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/154/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/154/14
Przedmiotem skargi była reklama radiowa produktu „Erekton max” – środka wspomagającego potencję u mężczyzn.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: Erekton max
opis reklamy: Reklama środka na wzmocnienie erekcji przedstawia sytuację, w której kierowca chce zabrać autostopowiczkę. Kiedy ta mówi, że jest z koleżanką, kierowca stwierdza, że “weźmie obie”. Następnie lektor prezentuje działanie środka i kończy hasłem z użyciem słów “ostra jazda”.
Treść skargi: Kontekst sytuacji w połączeniu z opisem specyfiku oraz zwrotem “ostra jazda” sugeruje, że podróżujące autostopem kobiety to oczywisty sposób realizacji męskich potrzeb seksualnych. W mojej opinii reklama traktuje w sposób podmiotowy kobietę i utrwala skrajną patologię w postrzeganiu sposobu podróży autostopem.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu oraz nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.
W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający oddalił również zarzut naruszenia art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.
W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera elementów, które mogłyby dyskryminować kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 35/14
z dnia 12 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/154/14

Członek Zespołu Orzekającego Pani Małgorzata Ołdak, która zgłosiła votum separatum, stwierdziła, iż przekaz sugerujący, że celem autostopu jest „ostra jazda”, której przysłużyć ma się produkt wzmacniający erekcję (nawet jeśli w domyśle „brane” pasażerki dają na taką jazdę przyzwolenie), czyni przedmiotową reklamę sprzeczną z dobrymi obyczajami i jako taką naruszającą Art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.