Uchwała Nr ZO 36/09 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 22/09 dotyczącej reklamy firmy Open Connect Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 36/09

z dnia 24 czerwca 2009 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr ZO 22/09

dotyczącej skargi o sygnaturze Akt

K/17/09

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Piotr Górski — przewodniczący,
2) Magdalena Czaja — członek,
3) Agnieszka Doleżych — członek,
4) Anna Grzelońska — członek,
5) Sławomir Jędrzejewski — członek,
6) Katarzyna łakińska — członek,

na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 roku, po rozpatrzeniu odwołania od uchwały nr ZO 22/09 dotyczącej skargi o sygnaturze Akt K/17/09, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego – Open Connect Sp. z o.o. (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 22/09 dotyczącej skargi konsumenckiej o Sygn. K/17/09.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 9 października 2006r., zgodnie z którym „Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.”

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów.
Biorąc również pod uwagę odpowiedź Skarżonego na skargę, Zespół Odwoławczy, stwierdził, że przedstawione w niej informacje o celu kampanii reklamowej oraz odwołanie do poczucia humoru przeciętnego odbiorcy, nie są nowymi faktami ani dowodami.

W mocy pozostaje stanowisko Zespołu Orzekającego wyrażone w uchwale nr ZO 22/09.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.