Uchwała Nr ZO 36/11 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 36/11 z dnia 10 marca 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/02/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Marek Janicki — członek,
3) Wojciech Piwocki — członek,

na posiedzeniu w dniu 10 marca 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/02/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
z siedzibą w Ksawerowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/02/11.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna Rutinacea Max.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł iż: „w reklamie telewizyjnej występująca kobieta? lekarz? farmaceutka?, prezentuję korzystne cechy prezentowanego produktu. Przez cały czas emisji reklamy parafarmaceutyku “Rutinacea MAX”, nie zostaje wyświetlony napis “Suplement diety”. Natomiast napis na opakowaniu nie jest widoczny dla widza. Sposób prezentacji produktu, może wprowadzać w błąd konsumenta. Który może odnosić mylne wrażenie, że prezentowany preparat jest preparatem leczniczym i posiadającym właściwości lecznicze.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt. a) Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności co do istotnych cech reklamowanego produktu”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści wykorzystujących naturalną ufność i brak doświadczenia konsumentów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie wprowadzenia odbiorców w błąd co do właściwości produktu, ponieważ w reklamie nie pada sugestia, że preparat ma właściwości lecznicze.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Orzekający nie stwierdził naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.