Uchwała Nr ZO 36/14 w sprawie reklamy firmy Peugeot Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 36/14
z dnia 15 kwietnia 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/05/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Bohdan Pawłowicz – członek,
3) Wojciech Tomczak – członek,

na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/06/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/05/14.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna samochodu marki Peugeot 208.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„Reklama jest zatytułowana “Są uczucia, których nie możesz zapomnieć” i jest to pretekst do pokazania wielu zdarzeń z Życia mężczyzny, ale przede wszystkim wytłumaczenie dla pokazania gołych damskich pośladków głaskanych męską ręką. Ta reklama była transmitowana parę miesięcy temu w wielu stacjach tv, potem w wersji bez pośladkowych, a teraz po Nowym Roku została wznowiona w pełnej wersji. Widziałam ją też w TVN24 godz. 21.00.(7.01), TV Warszawa 21.15 (9..01), TVP1 21.30 (10.010 i w wielu innych stacjach o różnych porach.
Bulwersuje to, że w tv publicznej, na którą płacimy abonament również reklama seksistowska jest pokazana Nie można tolerować faktu, ze producent chce pokazać pierwsze wrażenia meskie, bo dlaczego pokazuje damskie pośladki, a nie np. męskie w trakcie masturbacji. tez sa to pierwsze wrażenia niezapomniane skoro przedstawiony jest niemowlak ssący pierś to dlaczego by nie mogłaby masturbacja młodzieńcza. Ale chodzi o pokazanie kobiecego ciała a to nie ma nic wspólnego ze sprzedażą samochodu. Kiedy wreszcie zostanie zmienione prawo które będzie dotkliwie karało finansowo tych którzy w sposób seksistowski traktują kobiety. Jak można walczyć z seksualizacja dziewcząt i kobiet skoro ciągle w reklamach wykorzystuje się ciało kobiety. Jakoś mężczyzn nie, nawet wówczas gdy produkt jest dla kobiet przeznaczony” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na pismo Rady Reklamy z dnia 13 lutego 2014r., informujące o wpłynięciu skargi konsumenckiej na reklamę produktu marki Peugeot, w postaci pojazdu samochodowego model 208 oraz zobowiązujące Peugeot Polska sp. z o.o. (dalej „Reklamodawca”) do ustosunkowania się względem przedstawionych w skardze zarzutów, chciałabym przedstawić stanowisko Reklamodawcy.
1) Prezentowana reklama jest globalnie rozpowszechnianą reklamą w wielu krajach europejskich, zaś jej koncept pochodzi bezpośrednio od producenta pojazdów Automobiles Peugeot S.A. Wpisuje się ona w zamysł, który faktycznie nawiązuje do strategii komunikacji marki Motion&Emotion. We wszystkich komunikatach reklamowych marki, w tym Peugeot 208, pokazywane są emocje (Emotion), związane z prowadzeniem samochodu marki Peugeot (Motion). W filmie „Hands” emocje wyrażone są symbolicznie poprzez cykl obrazów pokazujących różnorodne sytuacje życiowe z emocjami związane. Demonstracja ta ma na celu wzmocnienie przesłania, iż prowadzenie samochodu Peugeot 208 – scena kulminacyjna filmu – również dostarcza silnych emocji.
2) Reklamodawca prezentował zaskarżoną reklamę w formie 30-to i 15-to sekundowych reklam od 8 kwietnia do 20 maja 2013r. oraz od 7 do 27 stycznia 2014r.
3) Przedstawiony przez Reklamodawcę kilkusekundowy fragment części ciała w postaci gołych pośladków, bez wyraźnego wyróżnienia płci, stanowi jeden z elementów, do których nawiązuje całość reklamy. Wrażenia odnoszą się wyłącznie do sfery zmysłu dotyku, w kontekście niezapomnianych odczuć mu towarzyszących. Cały reklamowy materiał nawiązuje wyłącznie do emocji wywoływanych wrażeniem dotyku, które w końcowym fragmencie odnosi się, jako równoważne w intensywności odczuć, z prowadzeniem pojazdu Peugeot 208.
4) Wskazane w skardze pośladki jako część anatomii człowieka przedstawione są w sposób jak najbardziej neutralny. Stanowią one niejako wyraz artystycznego zaprezentowania formy, rzeźby tej części ciała wydobywając ogólny zamysł reklamy ukazujący istotne chwile w życiu mężczyzny związane z głębokim doznawaniem i odbieraniem życia („Są wrażenia, których nie można zapomnieć”).
5) Należy zauważyć, iż Reklamodawca przesłał uprzednio materiał do Telewizji Polskiej w celu uzyskania wstępnej akceptacji. Odpowiedź uzyskana dotyczyła jedynie konieczności usunięcia fragmentu odnoszącego się do pokazania gry w karty jako sprzecznej z ustawą o grach hazardowych i kredycie konsumenckim (dowód: wydruk e-maila z dnia 4 kwietnia 2013r.) Zatem sam nadawca audiowizualny nie uznał, iż taka forma pokazania pośladków może być sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami a w szczególności z Kodeksem Etyki Reklamy.
6) Pragnę jednocześnie wskazać, iż w ocenie Reklamodawcy zaskarżona reklama nie zawiera żadnych treści dyskryminujących. Zgodnie z definicją leksykalną słowo „dyskryminacja” oznacza: prześladowanie poszczególnych osób lub grup społecznych albo ograniczanie ich praw ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć itp. (źródło: Słownik języka polskiego on line: http://sjp.pwn.pl ). Trudno za takową praktykę uznać upublicznienie artystycznego wizerunku gołych pośladków wpisujących się w logiczny ciąg obrazów ukazujących piękno doznań towarzyszących człowiekowi. Ponadto zaprezentowana reklama nie narusza w jakikolwiek sposób dobrych obyczajów, w zaskarżonym zakresie, gdyż ogranicza się jedynie do pokazania walorów estetycznych prezentowanego fragmentu ciała człowieka.

W związku z powyższym wnoszę o oddalenie skargi z uwagi na brak faktu naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający oddalił zarzuty Skarżącej, uznając, że przedmiotowej reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał również, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.