Uchwała Nr ZO 36/15 w sprawie reklamy firmy Medicover Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 36/15
z dnia 17 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/161/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Jarosław Sobolewski – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/161/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie prasowej firmy Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/161/14
Przedmiotem skargi była reklama prasowa usług medycznych, opatrzona hasłem „Masz wiele powodów by żyć! Zbadaj się.”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: Usługi medyczne
opis reklamy: Jak widać reklama przedstawia znaki symbolizujące płeć męską i żeńską. W znakach tych wpisane są rzeczowniki, opisujące zdaniem firmy Medicover, co jest najważniejsze dla mężczyzn i kobiet. Dla mężczyzn są to oczywiście “Kariera” i “Sukces”, a dla kobiet “Dzieci” i “Miłość”. Zdaniem firmy Medicover “Kariera” czy “Dzieci” nie mogą być dla obu płci tak samo ważne.
Treść skargi: Reklama promuje stereotyp pracującego, wspinającego się po szczeblach kariery mężczyzny i kobiety skupiającej swoje życie głównie na dzieciach i rodzinie. Według firmy Medicover kobieta nie zasługuje na karierę. Zdaniem firmy Medicover “Kariera” czy “Dzieci” nie mogą być dla obu płci tak samo ważne. W końcu ten rzeczownik nie pojawia się w ich spisie najważniejszych rzeczy’ dla tej płci .Uważam tę reklamę za bardzo dyskryminującą i nieprzemyślaną i liczę na Państwa interwencję w tej sprawie.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu oraz złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„w odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2015r., dotyczące skargi na reklamę Medicover (sygnatura: K/161/14), chciałabym przedstawić nasze stanowisko.

W naszej opinii, w treści skargi wyrażona jest wyłącznie subiektywna ocena reklamy.

Przedmiotowa reklama zachęca do wykonywania badań profilaktycznych zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Zwraca uwagę na fakt, iż w pogoni dnia codziennego, często nie myślimy o swoim zdrowiu. W treści reklamy napisaliśmy: „Masz wiele powodów by żyć! Zbadaj się. Żyjesz w ciągłym biegu – rodzina, dom, praca? Nie masz czasu na regularne posiłki i aktywność fizyczną, a stres towarzyszy Ci na co dzień ? Sądzisz, że nic Ci nie jest, bo nie odczuwasz żadnych niepokojących objawów? Zatrzymaj się. Przejdź kompleksowy przegląd stanu zdrowia i zyskaj pewność, że nic Ci nie dolega”.

W projekcie graficznym reklamy wykorzystaliśmy symbole charakterystyczne dla obu płci, przedstawiając w nich różne wartości istotne dla różnych grup odbiorców, które uzupełniały podstawowy przekaz zawarty w tekście reklamy. Symbole te zostały nałożone na siebie, co miało symbolizować fakt przeplatania się wielu istotnych wartości w naszym życiu – istotnych zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – i współgranie z hasłem ‘Masz wiele powodów, by żyć’.
W przedmiotowej reklamie nie ma treści, które mogłyby być uznane za dyskryminujące dla kobiet. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, „dyskryminacja” oznacza prześladowanie poszczególnych osób lub grup społecznych albo ograniczanie ich praw ze względu m.in. na płeć (zgodnie z definicją internetowego wydania Słownika Języka Polskiego http://sjp.pwn.pl/szukai/dyskryminacia.html). W przedmiotowej reklamie brak jest jakichkolwiek stwierdzeń prześladujących kobiety lub ich obrażających, jak również ograniczających ich prawa.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się wystarczające do uznania skargi za bezzasadną. Pragnę z całą mocą podkreślić, iż naszym przekazem reklamowym nie chcieliśmy nikogo urazić. Naszą wyłączną intencją był zwrócenie uwagi na potrzebę wykonywania badań profilaktycznych przez różne grupy odbiorców – każdy z nas jest inny i ma inne powody do tego, by dbać o swoje zdrowie.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącej, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących którąkolwiek z płci.

Ponadto w opinii Zespołu Orzekającego reklama nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej zgodnie z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.