Uchwała Nr ZO 36/18 w sprawie reklamy telewizyjnej Discovery Polska

Uchwała Nr ZO 36/18
z dnia 7 marca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/228/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodniczący,
2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 marca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/228/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/228/18.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna w formie zapowiedzi programu „Obrzezane mimo woli”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Reklama zapowiada program «Obrzezane mimo woli», który będzie emitowany w TLC. Reklama jest przerażająca dla dziecka i nieodpowiednia jako zapowiedź zmuszania małych dziewczynek do obrzezania przez mężczyzn, dot. art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu Discovery Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: «Discovery»), w odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie skargi konsumenckiej o sygnaturze K/228/17 (dalej: «Skarga») pragniemy zająć następujące stanowisko w sprawie:

Discovery stoi na stanowisku, że Skarga jest bezzasadna.

UZASADNIENIE

W skardze w zasadzie pada jeden zarzut, że reklama jest nieodpowiednia i przerażająca dla dziecka. Z kolei ze stanowiska arbitra – referenta wynika, że kwalifikacja zakwestionowanej reklamy opierać będzie się na następujących zarzutach: brak należytej staranności, sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz brak społecznej odpowiedzialności w powiązaniu z tym, że reklama jest dostępna dla dzieci.
Wskazać należy następujące argumenty na okoliczność bezzasadności skargi:

1. Zapowiedź Audycji może być emitowana w ciągu dnia, mimo kwalifikacji Audycji do emisji po godzinie 21:00.

Na wstępie wymaga podkreślenia, że przedmiotem skargi jest zapowiedź audycji „Obrzezane mimo woli” na antenie kanału TLC nadawanego przez Discovery (dalej: «Audycja»), a Audycja jest emitowana legalnie. Discovery uznało, że sceny ukazywane w Audycji nie mogą być emitowane w okresie chronionym ze względu na dostęp małoletnich i zadecydowało o emisji Audycji po godzinie 21:00.
Zgodnie z obowiązującym prawem, zapowiedzi Audycji podlegają odrębnej od Audycji ocenie pod kątem scen mogących mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Brak jest w obowiązującym prawie przepisu, który zabraniałby emisji w okresie chronionym zapowiedzi audycji, na tej tylko podstawie, że Audycja musi być emitowana po okresie chronionym. Ocena dopuszczalności emisji zapowiedzi w okresie chronionym jest przeprowadzana z uwzględnieniem treści danej zapowiedzi.

Discovery stoi na stanowisku, że skarżona zapowiedź Audycji może być emitowana w okresie chronionym. Skarga dotyczy tematyki Audycji (zatem i tematyki zapowiedzi Audycji) a nie treści samej zapowiedzi. Innymi słowy Skarżący byłby usatysfakcjonowany wyłącznie gdyby zaniechać informowania o emisji Audycji poza godzinami wieczornymi. Nie sposób wywieźć taki zakaz z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z prawem to treść zapowiedzi podlega ocenie pod kątem wpływu na małoletnich a nie temat jaki porusza. Zarówno Audycja jak i jej zapowiedź mówią o faktach przedstawionych w programie dokumentalnym (przymusowe obrzezanie kobiet). Jest to zjawisko oczywiście naganne oraz zarówno prawnie jak i obyczajowo niedopuszczalne w Polsce. Samo przywołanie w okresie chronionym faktu przymusowego obrzezania kobiet nie jest jednak naruszeniem.

W przypadku zaskarżonej zapowiedzi Audycji, Discovery przeprowadziło ocenę i uznało że brak w niej scen mogących negatywnie wpływać na rozwój małoletnich i zapowiedź Audycji może być emitowana również w okresie chronionym.

2. Zapowiedź była emitowana przy audycjach skierowanych do dorosłych.

W tym konkretnym przypadku zapowiedź Audycji była rozpowszechniana wyłącznie na kanałach sieci Discovery, tj. na TLC, Discovery Life i ID Investigation Discovery. Na wymienionych kanałach nie są emitowane audycje skierowane do dzieci. Należy odróżnić audycje skierowane do dzieci i audycje które mogą być oglądane przez dzieci.

Skarga dotyczy zapowiedzi Audycji, która była emitowana podczas audycji «Mieszkanie na pniu» («Treehouse Masters»), której formuła ukazuje pomysły na zorganizowanie ogródka przydomowego poprzez wybudowanie domku na drzewie. Niezaprzeczalnie domek na drzewie buduje się ku uciesze dzieci, natomiast audycja jest skierowana do osób dorosłych po to, aby zaprezentować możliwe rozwiązania, produkty i technologię budowy takich domków. Zatem audycja przy której emitowano skarżoną zapowiedź Audycji nie była skierowana do dzieci.

3. Obecnie skarżona zapowiedź nie jest już emitowana.

Audycja jest samodzielnym filmem dokumentalnym. Nie jest serialem. Promocja Audycji była prowadzona wyłącznie przed premierowym nadaniem Audycji w dniu 20 grudnia 2017 roku, a emisje powtórkowe Audycji nie są promowane, zatem obecnie zapowiedź Audycji nie jest emitowana, a sama Audycja emitowana jest po godzinie 21:00.

W świetle powyższego skarga powinna zostać oddalona.” – pisownia oryginalna

Uzupełnienie odpowiedzi:

„Działając w imieniu Discovery Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (dalej: , «Discovery»), pełnomocnictwo załączono do odpowiedzi na skargę, w odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie skargi konsumenckiej o sygnaturze K/228/1 7 ( dalej: «Skarga») i w następstwie złożenia odpowiedzi na skargę pragniemy w uzupełnieniu wskazać jak poniżej.

Przedmiotem skargi jest zapowiedz audycji «Obrzezane mimo woli» na antenie kanału TLC nadawanego przez Discovery. Zapowiedz Audycji była rozpowszechniana wyłącznie na kanałach sieci Discovery, tj. na TLC, Discovery Life i ID Investigation Discovery. Wszystkie wyżej wymienione kanały nadawane są na podstawie licencji udzielonej przez brytyjskiego regulatora rynku – OFCOM (https://www.ofcom.org.ukL) zatem wszelkie skargi dotyczące treści publikowanych na wyżej wymienionych kanałach powinny być rozpatrywane wyłącznie przez OFCOM.

W świetle powyższego skarga powinna zostać odrzucona.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.