Uchwała Nr ZO 37/14 w sprawie reklamy firmy VIMN Poland sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 37/14
z dnia 15 kwietnia 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/07/14/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Bohdan Pawłowicz – członek,
3) Wojciech Tomczak – członek,

na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2014 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/07/14/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko VIMN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy zewnętrznej

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/07/14/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna programu pt. Teen Mom.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:

„produkt: Program MTV – Teen Mom
opis reklamy: Gdy życie wzywa superbohatera.
Treść skargi: Reklama wyraźnie sugeruje iż bycie nieletnią matką jest czymś pozytywnym (wskazuje na to użycie określenia “superbohater”).
Cytując termin słowa na podstawie wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/Bohater):
Bohater – osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem i ofiarnością dla innych ludzi. Autorzy tej reklamy wpajają młodym ludziom (a są oni bardziej narażeni na przekaz reklamowy), że zostanie młodocianą matką to wręcz czyn heroiczny, godny pochwały, naśladowania.”

„produkt: program telewizyjny MTV
opis reklamy: reklama nowego programu MTV “teen mum” – outdoor, reklama internetowa (bannery – widziane na cjg.gazeta.pl, filmik reklamowy)
Treść skargi: Witam serdeczenie, jestem oburzona reklamą nowego programu stacji MTV – Teen Mum. Reklama w jasny sposób propaguje rodzenie dzieci przez dzieci! Wykorzystuje bardzo chwytliwe i pozytywnie brzmiące hasło: “gdy życie wzywa superbohatera”. Moim zdaniem zachęca wręcz do młodego nieodpowiedzialnego macierzyństwa – bo to przecież takie fajne…. Proszę o przyjrzenie się tej sprawie.”

– pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:
„Działając w imieniu i na rzecz VIMN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000130592, NIP: 951-19-90-066 (dalej „VIMN”), w odpowiedzi na Państwa korespondencję z dnia 13 lutego 2014 roku, w sprawie dwóch skarg konsumenckich odnośnie reklamy zewnętrznej (dalej zwanej „Reklamą”) audycji telewizyjnej pt. „TEEN MOM POLAND” (dalej zwanej „Audycją”), pragnę wskazać, że nie zgadzam się z żadnym ze stwierdzeń oraz zarzutów przedstawionych w ww. skargach, uważam je za nieuzasadnione i wnoszę o oddalenie w całości obu skarg konsumenckich tj. o numerach K/07/14/01 oraz K/07/14/02, w sprawie o sygnaturze akt K/07/14.

Poniżej odnoszę się do obu skarg, jako, że zarzuty w nich przedstawione są częściowo podobne. Skarga konsumencka o numerze K/07/14/01 zdaniem osoby skarżącej m.in. „sugeruje iż bycie nieletnią matką jest czymś pozytywnym”, między innymi poprzez użycie słowa „superbohater”, a w dalszej części skargi osoba skarżąca podnosi, że „autorzy (…) wpajają młodym ludziom (…), że zostanie młodocianą matką to wręcz czyn heroiczny, godny pochwały, naśladowania.”

Na początku pragniemy wskazać, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 18 wyraźnie stwierdza, że „macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Ponadto system prawny Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym akcie prawnym nie dyskredytuje macierzyństwa ze względu na wiek (co byłoby przejawem dyskryminacji), a wręcz przeciwnie, Konstytucja RP wyznacza podstawowe ramy ochrony dla rodzin, matek oraz dzieci i przykładowo w art. 71 stanowi, że „Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych” (ust. 1) oraz „Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa”.

Audycja pokazuje trudności z jakimi borykają się cztery młode matki. W naszym odczuciu ich postawa, zaangażowanie w wychowanie potomstwa, zmaganie się z codziennymi problemami oraz próby polepszenia ich sytuacji i zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków do życia i rozwoju, zasługuje na najwyższe uznanie i jest czynem bohaterskim. Reklama, wbrew twierdzeniom osób skarżących (zarzut wspólny dla skarg K/07/14/01 oraz K/07/14/02) w żadnym miejscu nie namawia do „zostania młodocianą matką”, a jedynie ukazuje, że wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością, poświęceniem i wyrzeczeniami, które skłaniają do zwrócenia uwagi na rolę matki w życiu społecznym i docenienia jej pracy oraz roli jaką spełnia.
Temat heroizmu matek oraz ich przyrównanie do bohaterów/ek (lub superbohaterów/ek) jest bardzo powszechny. Na rodzimym gruncie temat był podnoszony m.in. przez Elżbietę Jabłońską w pracach „Gry domowe” (rok 2002) oraz „Supermatka” (rok 2003), a efekty jej pracy można obejrzeć w internecie np. pod adresem: http://galeria-arsenal.pl/wvstawy/elzbieta-iablonska- supermatka.html Wyszukiwarka google.pl po wpisaniu frazy „supermatka” lub „supermum” prowadzi do tysięcy wyników ze stosowną grafiką, opisami oraz przedstawieniem matek w roli superbohaterek.

Pragnę wskazać, że cała kampania reklamowa (w tym treść i forma plakatów z Reklamą) była konsultowana m.in. z Zarządem Fundacji MaMa. Fundacja MaMa jest organizacją pozarządową, która m.in. „poprawia sytuację kobiet, w szczególności matek, we wszystkich sferach życia” (cytat pochodzi ze strony internetowej Fundacji: http://fundaciamama.pl/index.php?mnu=6), a Reklama uzyskała jej pozytywną ocenę, na dowód czego logo Fundacji MaMa znajduje się na każdym plakacie zawierającym Reklamę (prawy, dolny róg plakatu).

Pragnę wskazać, że motywy złożenia obu skarg są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Ponadto w naszej ocenie Reklamy w żaden sposób nie naruszają postanowień art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności zarówno Reklama jak i Audycja zostały przygotowane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie naruszają zasad uczciwej konkurencji.

Zważając na powyższe w moim przekonaniu skargi są niezasadne i nie zasługują na uwzględnienie.
Z ostrożności procesowej pragnę również wskazać, że VIMN Poland sp. z o.o. nie jest sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżących, uznając, że przedmiotowa reklama
była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie narusza również dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający podkreślił, że użyte w reklamie hasło „gdy życie wzywa superbohatera” nie zachęca nastolatków do wczesnego macierzyństwa, lecz ma wymiar edukacyjny mający na celu podjęcie wyzwania wychowania dziecka, nawet jeśli jest się młodym rodzicem.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.