Uchwała Nr ZO 37/19/23u w sprawie reklamy zewnętrznej kanapki w sieci Żabka

Uchwała Nr ZO 37/19/23u

z dnia 19 marca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/59/19

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,

2) Beata Cywińska-Durczak – członek,

3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/59/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach

sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

 

postanawia oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/59/19.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna kanapki dostępnej w sieci sprzedaży Żabka

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

typ reklamy: Zewnętrzna

data emisji: 02.01.2019

czas emisji: –

miejsce emisji: Sklepy Żabka

produkt: Mięsna Pajda

opis reklamy: –

Treść skargi: Towar reklamowany znacznie różni się od towaru sprzedawanego. Sklep żabka nie zaprzecza temu. Informacje o składzie nie znajdują się w reklamie.

https://www.wykop.pl/link/4385891/oczekiwania-vs-rzeczywistosc-w-wykonaniu-zabki/

http://www.wykop.pl/ramka/4396335/stanowisko-zabki-w-sprawie-mega-pajdy-z-miesem/ – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, działając w imieniu Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), odpowiadając na skargę, która wpłynęła do Państwa i doręczona została Spółce 21 lutego 2019 roku, przedstawiam poniżej stanowisko Spółki.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że intencją Spółki przy okazji organizacji i produkcji materiału reklamowego nie było nadużywanie zaufania odbiorców czy wykorzystywanie ich braku doświadczenia lub wiedzy, w szczególności poprzez wprowadzanie w błąd w kwestii składu reklamowanego produktu. Spółka przy produkcji reklamy kierowała się przede wszystkim chęcią w pełni transparentnego pokazania składu i wartości sprzedawanego produktu. Zdjęcie w materiałach promocyjnych miało na celu pokazanie pełnej zawartości produktu tak, by klienci byli w pełni świadomi jego zawartości. Skład przedstawiony na zdjęciu promocyjnym nie odbiega od faktycznej zawartości kanapki. W każdej kanapce znajduje się ser Gouda (20g), ogórek konserwowy (15g), kebab Morliny, kotlet schabowy oraz wieprzowina w sosie własnym (50g), Wszystkie te składniki widać na zdjęciu.

Rzetelne i transparentne prezentowanie składu oferowanych produktów, tak jak czyni to Spółka, jest powszechną praktyką stosowaną na rynku, a w szczególności w branży spożywczej. Reklamując produkt spożywczy składający się z kilku składników należy dążyć do tego, aby pokazać wszystkie składniki składające się na produkt, nawet jeżeli w rzeczywistości wszystkie nie są widoczne. Praktyka taka pozwala zachować transparentność sprzedawanych produktów i uniknąć niedomówień w zakresie ich składu.

Reasumując, zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby nasze reklamy były przygotowywane zgodnie z wszelkimi dobrymi praktykami rynkowymi oraz w oparciu o zasady prawa. Naszą intencją jest przedstawienie produktów w pełni zgodnych z ich zawartością tak, aby nasi klienci czuli się w pełni usatysfakcjonowani swoim doświadczeniem zakupowym i produktami oferowanymi w Żabce Cafe.”– pisownia oryginalna

Skarżony złożył uzupełnienie odpowiedzi na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, działając w imieniu Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”), w uzupełnieniu pisma z dnia 1 marca 2019 roku, (…)stanowiącego replikę na skargę dot. produktu „Mega Pajda z mięsem”, przedstawiam pod rozwagę poniższe:

Z przesłaną skargą nie sposób się zgodzić tak od strony faktycznej, jak i prawnej.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do samej treści skargi oraz zawiadomienia o artykułach Kodeksu Etyki, w stosunku do których rozpatrywana będzie skarga, wskazuję na zupełny brak wykazania przez stronę skarżącą, w jaki sposób reklama Spółki narusza wskazane artykuły. Podtrzymując stanowisko przedstawione w piśmie Spółki z 1 marca 2019 roku wskazać należy, że art. 8 Kodeksu Etyki stanowi o nadużywaniu zaufania odbiorcy, wykorzystywaniu braku doświadczenia lub wiedzy, a zatem ustanawia on normy ogólne, niedookreślone, których naruszenie przez konkretny plakat reklamowy wymaga sprecyzowania i poparcia dowodami i twierdzeniami. Skarżący tymczasem, poza zamieszczeniem dwóch zdjęć, nie wskazuje w jaki sposób reklama ta nadużywa zaufania czy też wykorzystuje brak doświadczenia odbiorcy. Zdaniem Spółki wskazanie, że towar różni się od przedstawionego nie może świadczyć o naruszeniu dyspozycji art. 8, a tym bardziej art. 10 Kodeksu Etyki, o czym w dalszej części niniejszego pisma. Z perspektywy Spółki, jak to zostało już wskazane w piśmie z 1 marca 2019 roku, istotne jest zawarcie i przedstawienie rzetelnej informacji o składzie, pochodzeniu, jakości produktu i taki też był przekaz kwestionowanej reklamy.

Przyjmując powyższą optykę należałoby wręcz stwierdzić, że przedstawienie produktu stanowi dokładne przeciwieństwo zachowań, o których mówi art. 10 Kodeksu Etyki, tj. nie wprowadza w błąd co do właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu. Skarżący tymczasem ogranicza się do stwierdzenia, że produkt różni się od tego z plakatu, załączając dwa zdjęcia (nie w pełni pokazujące produkt – widoczna tylko jedna strona) nie odnosząc się w żaden sposób do przesłanek żadnego z artykułów Kodeksu Etyki, które miałyby zostać naruszone. Domniemywać co najwyżej można, że produkt zdaniem skarżącego różni się od tego reklamowanego jedynie pod kątem wizualnym, czego również, a co wymaga szczególnego podkreślenia, jednoznacznie nie da się stwierdzić wywodząc z przesłanych materiałów.

Próżno szukać w treści skargi odniesień do przepisów Kodeksu Etyki, tak jak i próżno podejmując się samodzielnej subsumpcji do przepisów Kodeksu, dopatrzeć się naruszeń tych przepisów wskazanych w treści pisma skierowanego do Spółki przez Państwa z dnia 21 lutego 2019 roku. Skarżący nie stwierdza bowiem wprowadzenia w błąd co do ilości, jakości, daty produkcji, przydatności czy innych przesłanek dotyczących produktu, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że produkt różni się od reklamowanego.

W piśmie z dnia 1 marca 2019 roku Spółka odniosła się do skargi od strony stricte marketingowej wskazując i podkreślając skład reklamowanego produktu, jak również fakt, że dokładnie taka sama ilość składników jaka znajduje się w produkcie pokazana została na zdjęciu. Zabieg takiego pokazania produktu, aby ukazywał jego właściwy skład i wszystkie składniki ocenić należy jak najbardziej pozytywnie również od strony prawnej, gdyż pokazuje on dobrą wolę i dążenie do pełnej transparentność! w stosunku do klientów i ich oczekiwań.

Zdziwienie budzi również sama forma przesłanej skargi, która poza jednym zdaniem i dwoma linkami do serwisu wykop.pl nie zawiera żadnego uzasadnienia faktycznego, jak i prawnego o czym była już mowa powyżej. Formularz skargi dla konsumentów, dostępny na stronie www.radareklamy.pl/dokumenty przewiduje natomiast wprost „w jaki sposób i dlaczego wspomniana wyżej reklama narusza Państwa zdaniem Kodeks Etyki Reklamy (maksymalnie 1500 znaków)”. Wskazanie na tak zadane pytanie odpowiedzi „towar reklamowany różni się od towaru sprzedawanego” nie powinno zostać uznane zdaniem Spółki za wypełnienie jakichkolwiek znamion naruszenia norm Kodeksu Etyki, a skarga winna zasługiwać na oddalenie.

Mając na uwadze przedstawione w sprawie stanowisko, Spółka wyraża głęboką nadzieje, że pomoże to w lepszym i pełniejszym rozpatrzeniu sprawy.”– pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że przed podgrzaniem produkt był wystawiony na półce sklepowej i konsument mógł obejrzeć produkt oraz zapoznać się z informacjami zawartymi na opakowaniu produktu w szczególności ze składem produktu. Zespół podzielił argumentację Reklamodawcy, iż produkt po podgrzaniu w opiekaczu może zmienić swój kształt pod wpływem temperatury i uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców, ani też wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy, ani wprowadzania odbiorców w błąd co do istotnych cech w tym właściwości reklamowanego produktu.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz Skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały.

Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.