Uchwała Nr ZO 38/16 w sprawie reklamy firmy Ambra S.A.


Uchwała Nr ZO 38/16
z dnia 13 kwietnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/03/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/03/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie na portalu Facebook firmy Ambra SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/03/16.
Przedmiotem skargi była reklama na portalu Facebook.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Dzień dobry. W ostatnim czasie zauważyłam niepokojącą promocję cydru lubelskiego na portalu Facebook https://www.facebook.com/CydrLubelski/?fref=nf
Cydr lubelski wymyślił konkurs, który polega na pokolorowaniu kolorowanki (jak w załączniku)
Nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że takie działanie ze strony producenta alkoholu jest niedopuszczalne, gdyż jest wyjątkowo atrakcyjne dla dzieci, co zresztą potwierdzają komentarze pod postem konkursowym.

Treść skargi: Treści zamieszczone w mediach społecznościowych promujące Cydr zachęcają do udziału w akcji dzieci i są dla nich atrakcyjne, produkt przeznaczony dla dorosłych, dlatego uważam ta reklamę za niezgodną z etyką.
załącznik: 568e6fc38742c-Zawiadomienie_cydr.docx.pdf”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Arbiter-referent wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa”.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, według którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi”.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Arbiter-referent poinformował również o treści Art. 131 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.2012.1356 z późn. zm.
1. Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem że:
1) nie jest kierowana do małoletnich,
2) nie przedstawia osób małoletnich,
3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,
4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,
5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu,
6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób,
7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego,
8) nie wywołuje skojarzeń z:
a) atrakcyjnością seksualną,
b) relaksem lub wypoczynkiem,
c) nauką lub pracą,
d) sukcesem zawodowym lub życiowym.
2. Reklama i promocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:
1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2000, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy;
2) na kasetach wideo i innych nośnikach;
3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej;
4) na okładkach dzienników i czasopism;
5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;
6) przy udziale małoletnich.
3. Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.
4. Zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.
5. Zabrania się informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.
7. Zabrania się informowania o, innym niż określone w ust. 5, sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
8. Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom detalicznym.
9. Zakazy określone w ust. 1-8 nie obejmują reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
10. Zakazy określone w ust. 1-8 dotyczą osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które uczestniczą w prowadzeniu reklamy w charakterze zleceniodawcy albo zleceniobiorcy niezależnie od sposobu i formy jej prezentacji.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, treść, wzór i sposób umieszczania na reklamach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, napisów informujących o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletniemu, mając na względzie ograniczenie spożycia alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród młodzieży.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
„Szanowni Państwo, Konkurs „Kolorowanki” był skierowany do osób pełnoletnich i inspirowany modą na kolorowanki dla dorosłych, które coraz częściej drukowane są w formie ogólnodostępnych książek, mających pobudzić kreatywność osób dorosłych. Absolutnie nie było naszym celem narażanie osób niepełnoletnich na kontakt z treścią, która nie jest dla nich odpowiednia.
Z żalem i przykrością przyjęliśmy informację o skardze konsumenckiej, ponieważ w swoich codziennych działaniach dokładamy wszelkich starań, aby treści dotyczące marki Cydr Lubelski trafiały wyłącznie do pełnoletnich odbiorców i były właściwie oznakowane. Jako lider tworzącego się dopiero w Polsce rynku cydru przywiązujemy też dużą wagę do edukacji społeczeństwa na temat tego lekkiego napoju alkoholowego – rynkowej nowości, która jeszcze do zeszłego roku często budziła wśród konsumentów wątpliwości i pytania: „a co to takiego jest”.
Jako producent cydru współpracujemy więc z dziennikarzami mediów opiniotwórczych oraz organizacjami pozarządowymi takimi jak Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru. Jesteśmy współinicjatorami ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz polskiego cydru „Zacydrowani.pl”.
Nigdy naszym zamiarem nie było odwoływanie się do stylistyki, która byłaby zaczerpnięta ze świata dzieci czy młodzieży. Choć jesteśmy obecni w social mediach, dostęp do profilu Cydru Lubelskiego mogą mieć tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Konkurs, którego dotyczy skarga również skierowany był do osób pełnoletnich — w regulaminie konkursu był odpowiedni zapis „Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie”. https://www. facebook.com/notes/cydr-lubelski/regulamin-konkursu-kolorowanki/533647403480114 Przedstawiony przypadek przeanalizowaliśmy z należytą starannością. Zwróciło to naszą uwagę i pozwoliło lepiej zrozumieć wrażliwość konsumentów. W związku z tym w przyszłości tego typu działaniom będzie towarzyszyć jeszcze większa ostrożność i jednoznaczna, jeszcze wyraźniejsza rekomendacja, dla kogo przeznaczone są publikowane treści. Zwrócimy też jeszcze większą uwagę na treści zamieszczane w osobistych komentarzach osób śledzących nasz profil i z większą uwagą będziemy je moderować.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający stwierdził również, że reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.
Zespół Orzekający oddalił zarzut naruszenia art. 23 i art. 25 w zw. z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, uznając że przedmiotowa reklama nie była skierowana do dzieci i młodzieży, ponieważ dostęp do reklamy miały osoby powyżej 18 lat.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.