Uchwała Nr ZO 38/19/24u w sprawie reklamy zewnętrznej Gabinetu dr. Huberta Czerniaka

Uchwała Nr ZO 38/19/24u

z dnia 19 marca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/68/19

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,

2) Beata Cywińska-Durczak – członek,

3) Mikołaj Janicki – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/68/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach

sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Gabinetu Hubert Czerniak z siedzibą w miejscowości Białaczów (dalej: Skarżony)

 

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/68/19.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna Gabinetu dr Huberta Czerniaka lekarza chorób wewnętrznych.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

typ reklamy: Zewnętrzna

data emisji: 04.02.2019

miejsce emisji: Radom

produkt: Kanał Huberta Czerniaka

opis reklamy: Chcesz być zdrowy?

Nieuleczalne choroby stają się uleczalne.

Treść skargi: Reklama jest nieetyczna ponieważ gra na emocjach chorych twierdząc że nieuleczalne choroby da się uleczyć. Na metody p. Czerniaka nie ma naukowych dowodów. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z

należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony wyraził zgodę na procedowanie skargi w trybie jak dla sygnatariuszy Kodeksu Etyki Reklamy i nie uczestniczył w posiedzeniu.

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że reklama stanowi zachętę do podjęcia leczenia i uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz Skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały.

Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.