Uchwała Nr ZO 39/12 w sprawie reklamy firmy Polska Telefonia Cyfrowa S.A.

Uchwała Nr ZO 39/12 z dnia 28 marca 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/176/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Paweł Kowalewski — członek,

na posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/176/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/176/11.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna „T-Mobile na kartę” w Promocji „Wielkie Pole Nagród”. Przedmiotowa reklama zawierała obietnicę: „teraz w T-mobile na karte, każde doładowanie wygrywa”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama “Wielkie Pole Nagród”, emitowana w różnych kanałach telewizyjnych, promuje doładowania telefonów “na kartę” w sieci T-mobile. Obiecuje, że każde doładowanie wygrywa. Dokładniej jest to przedstawione pod adresem: http://www.t-mobile.pl/pl/indywidualni/taryfy/karta/wielkie_pole_nagrod Okazuje ie jednak, że jeśli ktoś ma telefon na kartę w systemie “Mix”, na nagrody liczyć nie może. Jednak w reklamie nic na ten temat nie powiedziano. Ja dowiedziałem się o tym dopiero z e-maila otrzymanego od operatora, po wysyłaniu zapytania, z jakiej przyczyny nie otrzymałem w/w nagrody. Oczywiście informacje znajdują się też na stronie operatora w pliku PDF. Jednak trzeba poświęcić czas by je znaleźć i zinterpretować. W tej sytuacji, uważam, ze reklama “Wielkie Pole Nagród” jest nierzetelna, bo nie informuje komu należą się nagrody, a komu nie.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 f) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
f) urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów;

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na skargę Skarżony poinformował, że wnosi o oddalanie skargi konsumenta ze względu na brak naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony poinformował, że Promocja „Wielkie Pole Nagród” (dalej „Promocja”) jest organizowana w celu promowania świadczonych przez PTC usług. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie abonenci systemu przedpłaconego „T – Mobile na kartę”. Promocja trwa od 21.11.2011 r. do 20.02.2012 r. Za uczestnictwo w Promocji abonenci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat ponad te, które wiążą się z doładowaniem konta. Jeżeli abonent spełni warunki uczestnictwa wskazane w pkt 3 Regulaminu (Warunki uczestnictwa w Promocji), otrzyma bezpłatny, jednorazowy kod, za pomocą którego może zalogować się na stronie Promocji www.t-mobile.pl/naqrody. Aby otrzymać gwarantowaną nagrodę operatorską (pakiet minut, pakiet SMS lub MMS, pakiet MB do transmisji danych) wystarczy, po zalogowaniu na stronę wskazaną w zd. poprzednim, zagrać w grę, w której każdy wygrywa. Nadto, każdy abonent, który jest uczestnikiem Promocji i doładował się kwotą min. 25 zł, ma prawo do udziału w loterii, w której może również wygrać dodatkowe nagrody rzeczowe.

Promocja była reklamowana m. in. w stacjach telewizyjnych.
Jak wynika z treści skargi, dotyczy ona reklamy (cytuję za skargą): „Reklama „Wielkie Pole Nagród”, typ reklamy: telewizyjna, miejsce reklamy: TVN, przybliżona data emisji: 2012-01-09 21:30″.
Jak ustaliła Spółka, żaden spot reklamujący Promocję nie był emitowany w stacji TVN w godzinie podanej w skardze. Skarżącemu chodziło zapewne o reklamę telewizyjną dotyczącą Promocji (dalej jako: „Reklama” lub „Spot”), która została wyemitowana w stacji TVN24 o godz. 21:56.
Skarżący podaje również w skardze adres strony internetowej PTC, z której – jak pisze -zaczerpnął dane: http://www.t-mobile.pl/pl/indywidualni/taryfy/karta/wielkie pole nagród
Treść czytana przez lektora w reklamie telewizyjnej przedstawia się następująco: „Nagrody same się trafiają!
Dołącz do T-Mobile i weź udział w zabawie. Teraz w T-Mobile na kartę każde doładowanie wygrywa. Doładuj konto jak zwykle i wygrywaj liczne nagrody, w finale do zdobycia -egzotyczna wycieczka!

T-Mobile. Chwile, które łączą.”

Treść informacji prawnej wyświetlana w dolnej części ekranu podczas emisji Reklamy:

„W promocji biorą udział wszystkie kwoty doładowań. Aby wygrać nagrodę rzeczową, należy doładować się kwotą min. 25, wziąć udział w promocji i zalogować się na stronie Wielkiego Pola Nagród. Promocja dla użytkowników T-Mobile na kartę. Szczegóły: www.tmobile.pl/nagrody.”

Skarżony wskazał, że spot rzetelnie podaje podstawowe i najważniejsze informacje o Promocji „Wielkie Pole Nagród”, w szczególności, których abonentów przedmiotowa promocja dotyczy. Reklama wskazuje, że wygrywa każde doładowanie w ofercie „T-Mobile na kartę”, co słychać wyraźnie w tekście czytanym przez lektora. Powyższe wskazuje, że Reklama nie dotyczy abonentów całej sieci T-Mobile. Bez względu na konieczność zwięzłości treści i skrótowości komunikatu w zaledwie 30 – sekundowym Spocie, bez wątpliwości pozostaje, iż Reklama przedstawia treści zgodne z prawdą oraz nie wprowadza w błąd.

Skarżony poinformował, iż ma pełną świadomość, że aby przekaz reklamowy był zgodny z prawem powinien zapewniać odbiorcy otrzymanie prawdziwej i rzetelnej informacji. Dlatego PTC dokłada należytej staranności, aby w taki właśnie sposób komunikować swoje produkty i usługi. Jednocześnie, niezwykle trudno jest zawrzeć, w zazwyczaj bardzo krótkim przekazie reklamowym, wszystkie warunki i zasady oferty. Z tego powodu reklama informuje klienta o nowej, interesującej ofercie, wskazując jedynie najważniejsze jej elementy, które mogą być kluczowe przy podjęciu przez klienta decyzji o zakupie, odsyłając jednocześnie do regulaminu, który wyczerpująco i szczegółowo określa warunki promocji. Z tego względu przekaz reklamowy powinien być „czytany” przez odbiorców łącznie z regulaminem. Taka praktyka, o ile informacje w reklamie są rzetelne i prawdziwe, jest zgodna z dobrymi obyczajami i doskonale znana współczesnemu, świadomemu konsumentowi.

Założenia zgodne z powyżej przytoczoną argumentacją przyświecały Skarżonemu podczas tworzenia Spotu – klient jest w nim informowany o najważniejszych elementach Promocji, a szczegółowe warunki uczestnictwa oraz sposób przyznawania nagród określone są w powszechnie dostępnym Regulaminie, w tym również na stronie, którą wskazał sam Skarżący.
Skarżony wskazał, że uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie abonenci oferty „T-Mobile na kartę”. Abonenci systemu „T-Mobile MIX” nie są abonentami „T-Mobile na kartę”. Oba systemy komunikowane są przez Spółkę jako oferty odrębne, działające na podstawie różnych regulaminów.
System „T-Mobile MIX” jest systemem „pośrednim” pomiędzy klasycznym abonamentem, a systemem przedpłaconym.

W „klasycznym” abonamencie klient zawiera umowę z operatorem telekomunikacyjnym w formie pisemnej na (co do zasady) czas określony i co miesiąc (przez czas obowiązywania tej umowy) otrzymuje fakturę za wykonane połączenia.

W systemie przedpłaconym („T-Mobile na kartę”) klient zawiera umowę z operatorem telekomunikacyjnym poprzez czynności faktyczne (np. poprzez zakup startera w kiosku i zalogowanie się do sieci operatora) i doładowuje swoje konto w dowolnych odstępach czasu i dowolnymi kwotami (w ramach wartości poszczególnych doładowań).

W systemie „T-Mobile MIX” klient zawiera pisemną umowę z operatorem, na czas określony i zobowiązuje się doładowywać swoje konto określonymi kwotami co miesiąc lub określoną ilość razy.

Usługi te mają odrębne regulaminy i żądzą się odrębnymi zasadami. Regulamin każdej z tych usług jest zawsze dostępny na stronie www.t-mobile.pl (co zostało podane w Reklamie, jak i komunikacji marketingowej do klientów), w salonach i sklepach PTC.
Ze skargi wynika, że Skarżący zawarł z PTC umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie „T-Mobile MIX”. Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Skarżący otrzymał „Regulamin Œwiadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Mix” w związku z tym należy przyjąć, że zapoznał się z jego warunkami. W konsekwencji, odróżnienie oferty „T-Mobile na kartę” od oferty „T-Mobile MIX” nie powinno dla Skarżącego stanowić problemu. Reklama w żaden sposób nie nadużywa zaufania odbiorcy, ani nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy, ponieważ skarżący jako abonent usług PTC MIX takie doświadczenie i wiedzę z pewnością posiada. Warto przy tym podkreślić, że model konsumenta podlegający obecnie ochronie w Unii Europejskiej to konsument świadomy swoich praw, dysponujący pewnym zakresem wiedzy o otaczającej go rzeczywistości, który umożliwia mu analizę przekazów reklamowych. Jest to konsument przeciętny, ale świadomy podejmowanych decyzji gospodarczych. Model konsumenta świadomego znalazł także odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. I tak w wyroku z 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02, Sąd Najwyższy wskazał, że nie można traktować polskiego konsumenta jako „mało uważnego i łatwo poddającego się sugestii płynącej z otrzymanego przekazu […]. Przeciwnie, można przyjmować model konsumenta, który jest osobą należycie poinformowaną oraz przezorną i ostrożną”.

W kontekście niniejszej sprawy należy dodatkowo zauważyć, że Skarżący złożył skargę przez Internet – nie jest mu zatem obce korzystanie z nowych technologii, jest również abonentem PTC w systemie MIX i korzysta z jej usług, zatem model świadomego konsumenta, który weryfikuje warunki na jakich nabywa usługi, będzie miał w tym przypadku pełne zastosowanie. Reklama wskazywała segment klientów, którzy mogą korzystać z usług, a Skarżący dodatkowo miał możliwość weryfikacji warunków Promocji w powszechnie dostępnym przekazie.
Wobec powyższego, nie jest uzasadnione obciążanie Skarżonego odpowiedzialnością za ewentualne niezapoznanie się Skarżącego z warunkami, na jakich przystąpił do Promocji.

Wobec powyższego Skarżony uznał, że jego wniosek o oddalenie skargi jest zasadny


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie narusza dobrych obyczajów, nie wprowadza konsumentów w błąd, ani nie nadużywania ich zaufania lub wiedzy.

Zespół Orzekający stwierdził, że obietnica reklamodawcy, iż „teraz w T-mobile na karte, każde doładowanie wygrywa” dotyczyła doładowań telefonów na kartę w systemie „T-Mobile na kartę” a nie w systemie „T-Mobile MIX”, dlatego nie można mówić, iż reklama jest nierzetelna. Ponadto wszelkie informacje o Promocji w tym Warunki uczestnictwa w Promocji były dostępne dla odbiorców na stronie internetowej T-Mobile.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.