Uchwała Nr ZO 39/19/16o w sprawie reklamy internetowej McDonald’s

Uchwała Nr ZO 39/19/16o

z dnia 19 marca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/52/19

 

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

 

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,

2) Beata Cywińska-Durczak – członek,

3) Mikołaj Janicki – członek,

 

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

McDonald’s Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 19 marca 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona w powyższy sposób reklama:

– jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy nie zawiera treści, które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

 

Uzasadnienie:

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

„typ reklamy: Internetowa

data emisji: 20.01.2019

czas emisji: –

miejsce emisji: Facebook

produkt: McDonald

opis reklamy: https://www.facebook.com/McDonaldsPolska/videos/2323268051040719/?__xts__%5B0%5D=68.ARClhC–hvdnzQyjaULf4-XTjSctV3D_fenmdptY3MdV7iqMdXVujms74nG8XU1bMXIMGmN6BWXoixc6Nu2gZuMhK53L6T2ciWg4SSX_KaF8zb0KzD4IUXw0rJ6_rrPEEYMQgji02sf9LzaUlf15xa-w3DnohKwpC49sPh8J8yIMgUDQfFBX2lucfhAWrBESy7eJJaM8sKEiZKMa61OiBAZwZuNDuAQNklGmPGCQsbVLZ3u2iDDWDmicD4JkrMKZRGQ52VLagaU-ZDJNBNHddYK6HwfnsN3Xxfm2fPGuitA1fkMRnv81GY79RJGgTXHsr7v9xuAOC7HIh5_S22GAPiWxs1DJsnf5JFLmxw&__tn__=-R

Treść skargi: Reklama sugeruje że WieśMac to sielski posiłek.

Reklama łamie Art.8 gdyż hamburger to nie jest danie wiejskie. Produkcja tego jedzenia również odbiega od standardów jedzenia wiejskiego.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji normy Kodeksu brzmiącej, jak następuje:

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

 

Reklamodawca nie przedstawił stanowiska w przedmiotowej sprawie i nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Zespół uznał, iż oceniana reklama nie zawiera treści, które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Zespół zwrócił uwagę na wieloznaczność określenia „sielski”.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.