Uchwała Nr ZO 40/15 w sprawie reklamy firmy Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o. o.

Uchwała Nr ZO 40/15
z dnia 24 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/174/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja – przewodnicząca,
2) Barbara Król – członek,
3) Małgorzata Augustyniak – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/174/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (dalej: Skarżony)
postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/174/14
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna kukurydzianych płatków śniadaniowych Nestle Corn Flakes bez glutenu.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: płatki nestle bez glutenu
opis reklamy: Piękne, młode kobiety porównują smak nowych płatków z innymi bliżej nieokreślonymi.”Ten sam smak” “ta sama chrupkość”- sugeruje to widzom , że NOWY PRODUKT Nestle jest lepszy niż poprzednik.
Treść skargi: Producent płatków Cereal Partners Poland Toruń Pacific Sp.z o.o. w reklamie w dwuznaczny sposób sugeruje, że “nowe płatki są bez glutenu” . Nie zorientowany konsument może w to uwierzyć , panie słodko przekonują” że smak jest ten sam” “nie ma różnicy ” itp. Tak, nie ma różnicy bo są to wciąż dokładnie TE SAME płatki kukurydziane nestle. Jak wiadomo co bardziej zorientowanym konsumentom -kukurydza nie ma glutenu! Jednak treść reklamy sugeruje coś innego. Świadomie wprowadzają nas w błąd-jeszcze ten wielki napis “bez glutenu” Oburzające!”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na pismo Rady z dn. 23 lutego 2015 r., doręczone Spółce w dn. 25 lutego 2015 r., niniejszym wskazujemy co następuje.
Przed wprowadzeniem w ostatnich miesiącach 2014 r. na rynek Nestle Corn Flakes bez glutenu płatki kukurydziane Nestle Corn Flakes zawierały w swoim składzie słód jęczmienny, w którym występuje gluten. W obecnej recepturze nie ma tego składnika.
Ziarna kukurydzy nie zawierają glutenu, jednak by produkt finalny, jakim są płatki kukurydziane, mógł być uznany za bezglutenowy, należy wyeliminować możliwość jego kontaktu w całym procesie, od pozyskania surowców po pakowranie, z jakimikolwiek wyrobami zawierającymi nawet śladowe ilości glutenu. Dlatego przy produkcji Nestle Corn Flakes używamy surowców pochodzących od dostawców, którzy nie stosują glutenu w swojej produkcji i są przez nas pod tym kątem weryfikowani. Dostawcy ci prowadzą monitoring zawartości glutenu, wykonują analizy i dostarczają nam certyfikaty badań. Ponadto w naszym zakładzie prowadzony jest monitoring surowców stosowanych do produktów’ bezglutenowych. Surowce te są przechowywane w wyłącznie dla nich dedykowanym miejscu. Linia, na której wytwarzane są płatki kukurydziane Nestle Corn Flakes, jest przeznaczona wyłącznie do produkcji wyrobów bezglutenowych. Pracownicy stosują specjalne procedury postępowania przewidziane dla produkcji bezglutenowej. Produkt gotowy jest badany na zawartość glutenu (w’g określonego planu monitoringu).
Te wszystkie podjęte przez nas działania pozwoliły nam uzyskać międzynarodowy certyfikat Association Of European Coeliac Societies i otrzymaliśmy licencję na stosowanie znaku przekreślonego kłosa. Daje to gwarancję naszym konsumentom, zwłaszcza tym cierpiącym na celiakię, że nasz produkt jest dla nich bezpieczny. Podjęliśmy działania i wprowadziliśmy rygorystyczne procedury, by zaoferować Nestle Com Flakes jako wyrób bezglutenowy. Takie były oczekiwania naszych konsumentów, którzy wielokrotnie kontaktowali się z nami, pytając, czy nasze płatki kukurydziane są wolne od glutenu. Komunikacja marketingowa, w tym spot reklamowy, o którym wspomina konsument, w sposób jednoznaczny mówi o tym, że obecnie Nestle Com Flakes jest wyrobem nie zawierającym glutenu. Jest to zgodne z faktami, ponieważ wcześniejsza wersja wyrobu gluten zawierała.
Wobec powyższego, stwierdzić z całą stanowczością należy, iż skarżona reklama, wbrew zarzutom, nie nadużywa w żaden sposób zaufania odbiorców oraz nie wykorzystuje ich, ewentualnego, braku doświadczenia lub wiedzy. W przedmiotowej reklamie nie wprowadzono jej odbiorców w błąd, albowiem jest ona całkowicie zgodna ze stanem faktycznym. W żadnym fragmencie przekazu reklamowego, co zdaje się sugerować Skarżący, nie wskazywano, jakoby brak obecności glutenu w płatkach, dotyczył kukurydzy, która, co jest faktem bezspornym, glutenu w istocie nie zawiera. Skarga jawi się zatem jako bezzasadna
pozbawiona podstaw tak faktycznych, jak i prawnych.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie wprowadza odbiorców w błąd oraz nie wykorzystuje ich braku wiedzy i doświadczenia.

W opinii Zespołu Orzekającego Skarżony dostarczył niezbędnych dowodów świadczących o zmianie składu produktu i wyeliminowaniu z produktu słodu jęczmiennego, zawierającego gluten.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.