Uchwała Nr ZO 40/16 w sprawie reklamy firmy Zakład klasycznego fryzjerstwa męskiego „Pan Elegant”


Uchwała Nr ZO 40/16
z dnia 13 kwietnia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/15/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/15/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez Oskarżyciela Publicznego z ramienia Straży Miejskiej (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Zakład klasycznego fryzjerstwa męskiego „Pan Elegant” z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/15/16.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna Zakładu klasycznego fryzjerstwa męskiego „Pan Elegant”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„Hasło „TUTAJ BĘDĘ JĄ RŻNĄŁ” rodzi u odbiorców poczucie poniżającego, przedmiotowego traktowania kobiet.”

„Pragnę poinformować, że na podstawie art. 7, art. 54§1 oraz art. 54§4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o strażach gminnych Straż Miejska Wrocławia prowadzi czynności wyjaśniające w następstwie otrzymania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 141 kodeksu wykroczeń, polegającego na umieszczeniu w witrynie lokalu fryzjerskiego reklamy o brzmieniu:
TUTAJ BĘDĘ JĄ* RŻNĄŁ
*BRODĘ
mającej – w odczuciu osób zgłaszających – nieprzyzwoity podtekst.

Z jednej strony istotnie odnieść można wrażenie, że pomysłodawca celowo nawiązał do potocznego, wulgarnego znaczenia wyrazu „rżnąć”, chcąc poprzez to wywołać zaintrygowanie u odbiorców, spośród których jedynie ci bardziej wnikliwi odnajdą odnośnik do umieszonego drobnymi drukiem wyjaśnienia, co stanie się przedmiotem owego rżnięcia (broda). Tym samym zauważył twórca jednoznaczność odwołania do aktu seksualnego i wzbudzania instrumentalnego traktowania kobiety, skoro zmuszony był dodać gwiazdkę do wyrazu JĄ. Z drugiej strony należy mieć na uwadze przemijającą już modę na styl drwalski, którego głównymi atrybutem była właśnie broda, którą to – chcąc utrzymać konwencję obranego stylu – można było ciąć i rżnąć, tak jak się drewno rżnie i tnie tak, że aż się wióry sypią.

Mając zatem powyższe wątpliwości interpretacyjne na względzie, zwracam się o udzielenie informacji, czy w opinii Komisji Etyki Reklamy ta reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy i może być uznana za nieprzyzwoitą.”-pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.
„W odpowiedzi na skargę złożoną przeciw reklamie widniejącej w witrynie lokalu usługowego przy ulicy Tęczowej 6/1 we Wrocławiu zakład fryzjerski „Pan Elegant”.
Powyższą skargę chcielibyśmy uznać za bezpodstawną. Na folii reklamowej umieszczono hasło: „Tutaj będę ją* rżnął” *brodę; co bezpośrednio i na jednej planszy reklamowej – odwołuje się do usługi rżnięcia brody którą stale mamy w ofercie naszego zakładu, nawiązując do przedwojennych tradycji fryzjerstwa gdzie fryzjer nie ciął, kroił tylko rzezał i rżnął.
Co więcej, hasło reklamowe zostało stworzone przy zachowaniu całkowitej dbałości o etykę reklamy i słownik języka polskiego, który na temat słowa „rżnął” wypowiada się jednoznacznie i tylko w użyciu wulgarnym dopuszcza niesmaczne skojarzenie – co jest zabronione i nigdy nie dopuścilibyśmy się tak wulgarnej, niedozwolonej formy rozgłosu.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanego przez Skarżącego i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający wskazał, że w przedmiotowej reklamie nie dopatrzył się treści nieprzyzwoitych. Zespół Orzekający uznał, że użyta w reklamie gra słów w połączeniu z wizerunkiem mężczyzny z brodą trzymającego w dłoni brzytwę nie narusza norm etycznych.
W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.