Uchwała Nr ZO 41/11 w sprawie reklamy firmy MediaExpert Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 41/11 z dnia 15 marca 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/09/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich — przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 15 marca 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/09/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko MediaExpert Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej typu billboard

postanawia

uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby nie naruszała norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/09/11.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna typu billboard pt. Wielka wyprzedaż MediaExpert.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł iż: „na umieszczonym bilbordzie ciężko dopatrzeć się informacji skierowanej do konsumenta (treść zaznaczona w ramkę). Dopiero po zastosowaniu optycznego przybliżenia aparatem fotograficznym, konsument może doczytać widomość skierowaną do niego. Uważam, że czcionka umieszczona na tym bilbordzie jest nieproporcjonalna do pozostałej treści, co jest istotnym utrudnieniem odczytu wiadomości przez konsumenta. Na tej samej ulicy znajdował się 2 taki sam bilbord w tym samym okresie, i prawdopodobnie jeszcze kilka ulokowanych w mieście. Fotografia w załączniku z naniesionym zbliżeniem treści skierowanej do konsumenta.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na przesłane zawiadomienia o skierowaniu do rozpatrzenia skargi konsumenckiej o sygnaturze akt K/09/11, Skarżony poinformował, że hasłem akcji była Wielka Wyprzedaż na cały asortyment – co oznacza, że wyprzedażą objęte były wszystkie kategorie asortymentowe sprzedawane w naszych sklepach.

Skarżony poinformował, że zastrzeżenie zakwestionowane przez Skarżącego jest powszechnie stosowanym przez Sieci Handlowe (standardowym i przyjętym we wszystkich ofertach handlowych) odniesieniem do szczegółowego regulaminu promocji dostępnego w sklepie, który definiuje zakres promocji (np. że wyprzedaży nie podlegają usługi w zakresie transportu, wniesienia, montażu, usługi finansowe, ubezpieczenia itp. – czyli produkty nie będące fizycznie na stanach magazynowych), których to zapisów ze względu na ograniczone miejsce i charakter nośnika nie można umieścić na billboardzie.
Jednocześnie Skarżony stwierdził, że informacja o ograniczeniu ilości produktów wiąże się z ilościami produktów dostępnymi w sklepie, co jest zwyczajowe przy wszystkich wyprzedażach – produkty w wyprzedaży oferowane są do wyczerpania stanów ekspozycyjnych, magazynowych, promocyjnych Dystrybutorów Regionalnych Media Expert. Uzupełnieniem nośników wielkopowierzchniowych były gazetki dystrybuowane na obszarze miasta oraz w sklepie ze szczegółową oferta produktów oferowanych w wyprzedaży.

W opinii Skarżonego, w świetle powyższego krzywdzącym i niezgodnym z atrakcyjnością reklamowanej akcji promocyjnej jest zarzucanie, że reklama jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i nie była prowadzona zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz w sprzeczności z poczuciem odpowiedzialności społecznej.

W odniesieniu do zarzutów, że reklama nadużywa zaufania odbiorcy i wprowadza w błąd, Skarżony poinformował, że w podanym terminie, w sklepach Dystrybutorów regionalnych Media Expert faktycznie prowadzona była wyprzedaż na produkty ze wszystkich grup asortymentowych dostępnych w sklepie, przy czym nie było żadnych dodatkowych warunków wstępnych, każdy mógł skorzystać z tej oferty i zakupić wyprzedażowe produkty do wyczerpania zapasów w sklepach.

Zdaniem Skarżonego zaskarżony dopisek absolutnie nie zmieniał sensu i zakresu głównego hasła widniejącego na nośniku, oraz w żadnym zakresie nie ograniczał praw klientów do korzystania z wyprzedażowej oferty.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie była prowadzona z należytą starannością, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama zawiera treści wykorzystujące naturalną ufność i brak doświadczenia konsumentów.

Zespół Orzekający dopatrzył się w reklamie wprowadzenia odbiorców w błąd, gdyż istotna informacja o tym, że ilość produktów jest ograniczona, została przedstawiona nieczytelnym drukiem.

Dlatego Zespół Orzekający zaapelował do reklamodawców, aby istotne dla konsumentów informacje np. o ilości produktów, czasie trwania akcji promocyjnej i innych ograniczeniach promocji były przedstawiane w sposób czytelny.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.