Uchwała Nr ZO 42/08 w sprawie reklamy firmy PRESTIGE FOODS Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 42/08 z dnia 31 lipca 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/100/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Kowalewski — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Zofia Sanejko — członek,

na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/100/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko PRESTIGE FOODS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/100/08.
Przedmiotem skargi była reklama typu billboard oliwy Amore Mio produkowanej we Włoszech i dystrybuowanej w Polsce. W reklamie użyto zwrotu:
„ Z ziemi włoskiej do Polski…
najbardziej pożądana oliwa z oliwek.”

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklama oliwy używa fragmentu polskiego hymnu narodowego: \”z ziemi włoskiej do Polski\”. Uważam za niedopuszczalne traktowanie symbolu narodowego jako sloganu reklamowego. Moim zdaniem jest to brak szacunku dla hymnu, który nie jest zwykłą piosenką ani wierszem, ale wiążą się z nim uczucia dumy narodowej, patriotyzmu i bardzo silne emocje. Czuje się urażony takim podejściem firmy \”Amore mio\” do zasadniczych wartości przeze mnie wyznawanych.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Zarzucił również, że reklama jest sprzeczna z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskie oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U.05.235.2000 z późn. zm.), w myśl którego: „Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.”
Wyjątek od tej zasady przewiduje ust. 2 tegoż artykułu, zgodnie z którym „Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskie w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.”

Skarżony nie złożył odpowiedzi na skargę, ale uczestniczył w posiedzeniu i udzielił odpowiedzi ustnej.

Skarżony poinformował, że zdjął reklamę zaraz po wpłynięciu skargi. Jednakże, w opinii Skarżonego reklama nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów, gdyż użyty w reklamie fragment Hymnu, został artystycznie przetworzony. Skarżony podkreślił, że przedmiotowa reklama nie deprecjonuje Hymnu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie Zespół Orzekający, pozytywnie ocenił szybkie działanie reklamodawcy, który zdjął reklamę zaraz po otrzymaniu informacji o wpłynięciu skargi uznając, że szanowanie uczuć obywateli jest ważniejsze, niż cele komercyjne

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.