Uchwała Nr ZO 42/11 w sprawie odwołania od uchwały nr ZO 79/10 dotyczącej reklamy firmy Synoptis Pharma Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 42/11

z dnia 29 marca 2011 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 79/10

dotyczącej skargi o sygn. akt

K/118/10

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Igor Kaleński — członek,
3) Marcin Senderski — członek,

na posiedzeniu w dniu 29 marca 2011 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 15 grudnia 2010 roku nr ZO 79/10 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/118/10, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącą (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia

oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącej od uchwały nr ZO 79/10 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/118/10.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 25 listopada 2010r., zgodnie z którym, podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1 postanowienia Regulaminu Rozpatrywania Skarg.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że informacje zawarte w Odwołaniu są jedynie polemiką z uchwałą Zespołu Orzekającego i nie są nowymi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.