Uchwała Nr ZO 42/17 w sprawie reklamy sieci Biedronka

Uchwała Nr ZO42 /17
z dnia 2 sierpnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/12/17

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Teresa Wierzbowska – przewodnicząca,
2) Witold Trzciński – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/12/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie w formie gazetki promocyjnej sieci Biedronka firmy Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:
Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/12/17. Przedmiotem skargi była reklama w formie gazetki promocyjnej sieci Biedronka zawierającej „Tom&Rose i BeBeauty – bon na zakupy – 10 zł”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
[…] Ostatnio w sklepie Biedronka, w gazetce ukazany był bon promocyjny, z którego treści wynikało, ze przy zakupie produktu BE BEAUTY (kosmetyki) oraz produktu odzieżowego z nowej kolekcji zostanie naliczony rabat 10 zł. Nie jest to może zawrotna kwota, jednak skłoniła mnie do zakupu. Przy kasie okazało się, że rabat nie został naliczony. Kierownik sklepu poinformował, że jest to dziwne ponieważ wszystko się zgadza i widocznie to jest wina systemu kart lojalnościowych (którą również trzeba było zeskanować) lub wina kodu bonu. Polecił mi, abym napisała do BOKu Biedronki i oni zwrócą mi różnicę w tej kwocie lub wydadzą ją w formie bonu. Tak więc zrobiłam. Po wysłaniu maila do BOKu, czekają tydzień na odpowiedź uzyskałam wyjaśnienie: Szanowna Pani W imieniu firmy Jeronimo Martins Polska S.A. dziękujemy za kontakt z Biurem Obsługi Klienta sieci sklepów Biedronka.
Zapewniamy, że każdy sygnał ze strony naszych Klientów, dotyczący funkcjonowania sklepów Biedronka jest dla nas bardzo ważny i dokładnie analizowany przez kierownictwo firmy. W odpowiedzi na zgłoszenie informujemy, że zgodnie z regulaminem promocji chusteczki nie brały udziału w akcji. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zgłoszenie tej sprawy do Biura Obsługi Klienta. Z poważaniem Biuro Obsługi Klienta Jeronimo Martins Polska S.A. Dla mnie osobiście to jest kpina z klienta ponieważ szukałam informacji na stronie internetowej i nie znalazłam żadnego spisu – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy. Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do: 

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„W nawiązaniu do pisma z dnia 12 maja 2017 r. i wezwaniem do ustosunkowania się do zarzutów sformułowanych we wspomnianej skardze, działając jako pełnomocnik Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie (dalej: JMP S.A.), wnoszę o: – oddalenie skargi na podstawie pkt 37 ust 1 b) Regulaminu rozstrzygania skarg z uwagi na brak naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.

Uzasadnienie:

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy otrzymał skargę konsumencką dotyczącą reklamy firmy JMP S.A. w sprawie zorganizowanej przez JMP S.A. Akcji promocyjnej „Tom&Rose i BeBeaty — bon na zakupy — 10 zł” (dalej: Akcja Promocyjna). Skarżący podniósł, iż nie otrzymał rabatu pomimo tego, że według Skarżącego, wypełnił on wszystkie warunki skorzystania z Akcji Promocyjnej. Skarżący skontaktował się z Biurem Obsługi Klienta Biedronki celem wyjaśnienia faktu, iż nie otrzymał należnego mu rabatu. W odpowiedzi Biuro Obsługi Klienta wskazało, że zgodnie z regulaminem promocji, chusteczki firmy Be Beauty, które zakupił Skarżący nie brały udziału w akcji. Skarżący zarzucił, iż” dla mnie osobiście jest to kpina z klienta ponieważ szukałam informacji na stronie internetowej i nie znalazłam żadnego spisu.”.

W piśmie z dnia 12 maja 2017 r. Biuro Rady Reklamy poinformowało JMP S.A. o przekazaniu skargi do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający komisji Etyki Reklamy, formułując jednocześnie zarzut naruszenia przez JMP S.A. art. 2, art. 8 oraz ar. 10 Kodeksu Etyki Reklamy.

Na wstępie poczynionych rozważań JMP S.A. wskazuje, iż zarzuty formułowane przez arbitra- referenta na podstawie przedmiotowej skargi ograniczają się jedynie do przytoczenia konkretnych artykułów kodeksu Etyki Reklamy, nie precyzują one w jaki sposób konkretne działanie miałoby naruszać przywołany przepis Kodeksu Etyki Reklamy. Arbiter-referent nie wskazał, na jakiej podstawie wnosi uznanie reklamy za sprzeczną z wyżej powołanymi regulacjami Kodeksu Etyki, nie przedstawił również żadnego wywodu, z którego wynikałoby w jakim zakresie istnieją powody do stwierdzenia naruszenia przez JMP S.A. ww. postanowień Kodeksu Etyki.

W powyższych względów ustosunkowanie się do zarzutów skargi przez Skarżoną pozostaje w istocie rzeczy nader utrudnione. Podejmując próbę ochrony swoich interesów Skarżona w niniejszym piśmie wskaże, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy zarzuty są bezzasadne i jako takie nie zasługują na uwzględnienie.

Stan faktyczny:

Akcja Promocyjna prowadzona była we wszystkich sklepach Biedronka, codziennie w okresie od poniedziałku 30.01.2017 r. do niedzieli 05.02.2017 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej mogła być każda osoba, która w czasie trwania akcji, tj. w okresie od 30.01.2017 r. do 05.02.2017 r. dokonała w sieci Biedronka łącznego zakupu minimum 1 produktu marki Tom&Rose i minimum 1 produktu marki BeBeauty, spośród określonych produktów oraz posiadała bon rabatowy (dalej: Bon) i przekazała go kasjerowi lub też posiadała zarejestrowaną kartę Moja Biedronka i okazała ją do zeskanowania kasjerowi przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy. W ramach Akcji Promocyjnej, po spełnieniu wyżej wymienionych warunków, uczestnik akcji otrzymywał jednorazowy łączny rabat w wysokości 10 zł na kupowane produkty, tj. łącznie na 1 produkt marki Tom&Rose i 1 produkt marki BeBeauty. Powyższe, a także i inne zasady Akcji Promocyjnej zostały określone w Regulaminie Promocji „Tom&Rose i BeBeauty — bon na zakupy — 10 zł” (dalej: Regulamin, stanowiący Załącznik 1 do niniejszego pisma). Częścią Regulaminu był Załącznik 1, który zawierał spis produktów Tom&Rose oraz produktów BeBeauty, które brały udział w akcji.

Bon załączony do gazetki promocyjnej, który również stanowi załącznik do skargi konsumenckiej zawierał następujące treść i informacje:

– okres obowiązywania oferty, tj. od 30.01. do 05.02.2017 r lub do wyczerpania zapasów;
– lista produktów biorących udział w akcji promocyjnej oraz warunki wykorzystania bonu zostały określone w regulaminie na www.biedronka.pl;
– bon może zostać zrealizowany tylko raz;
– rabat nie łączy się z rabatem z karty Moja Biedronka.

Ustosunkowując się do zarzutów podniesionych w skardze konsumenckiej chcielibyśmy podnieść następujące fakty:

1. Regulamin Akcji Promocyjnej wraz z Załącznikiem nr 1 dostępny był w sklepach Biedronka oraz na stronie internetowej www.biedronka.pl . Ponadto, Regulamin Akcji Promocyjnej jest w dalszym ciągu dostępny dla Klientów na stronie internetowej www.biedronka.pl pod adresem: http:/ /www.biedronka.pl/pl/press.id.731.title.Tom-Rose.
2. Zgodnie §2 pkt. 1 Regulaminu „Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w sieci sklepów Biedronka łącznego (na jednym paragonie) zakupu minimum 1 produktu marki Tom&Rose i iminimum 1 produktu marki BeBeauty, spośród produktów określonych w Załączniku nr 1 oraz (…)” .
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu określa listę produktów marki Tom&Rose oraz marki BeBeauty biorących udział w akcji.
4. Wśród produktów marki BeBeauty nie są wymienione chusteczki marki BeBeauty.

Przedstawiona przez JMP S.A. oferta w postaci zakupu dwóch produktów w Biedronce określonych marek i uzyskaniu z tego tytułu jednorazowego rabatu w wysokości 10 zł była przeprowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami. Nie nadużyła zaufania odbiorcy, ani również nie wykorzystywała jego braku doświadczenia ani wiedzy. W żaden sposób nie można również zarzucić, że reklama Akcji Promocyjnej mogła wprowadzić odbiorcę w błąd. Regulamin Akcji Promocyjnej był dostępny zarówno w sklepie, jak i na stronie internetowej www.biedronka.pl. a informacja o tym fakcie znajdowała się na Bonie. Bon rabatowy zawierał również informację, gdzie można znaleźć informację o liście produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej. Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone fakty, a także mając na uwadze zapisy Regulaminu Akcji Promocyjnej oraz jego nieograniczoną dostępność dla Klientów skarga konsumencka jest niezasadna.

Reasumując, nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, aby JMP S.A. swoim działaniem naruszyła art. 2, art. 8 oraz art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Powyższe zarzuty nie mają również odzwierciedlenia w stanie faktycznym niniejszej sprawy.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

1. Regulamin Akcji promocyjnej „Tom&Rose i BeBeaty — bon na zakupy — 10 zł” wraz z Załącznikiem 1″ – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie narusza norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą. Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców lub wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy ani naruszenia dobrych obyczajów. Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie wprowadza również odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu i zauważył, że w reklamie w formie bonu na zakupy, zostało zawarte wyraźne odniesienie do regulaminu akcji promocyjnej zawierającego listę produktów biorących udział w promocji, który to regulamin wraz z Załącznikiem nr 1 określającym produkty uczestniczące w promocji był zamieszczony na stronie internetowej www.biedronka.pl.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.