Uchwała Nr ZO 42/19/25u w sprawie reklamy internetowek napoju Coca-Cola

Uchwała Nr ZO 42/19/25u

z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

K/242/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,

2) Sławomir Skowerski – członek,

3) Bohdan Pawłowicz – członek,

\na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/242/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach

sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

postanawia oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/242/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa napoju Coca-Cola.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„opis reklamy: Nowy, zimowy cynamonowy smak Coca-Cola! Kto już próbował? ???????? #jakMikołaj

Treść skargi: Reklama komercjalizuje postać świętego Mikołaja. Nie wiem w jaki sposób Coca Cola ma być jak Mikołaj, chyba że bierzemy pod uwagę możliwą nadwage po wypiciu tego napoju i kolor czerwony. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę poinformował: „Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do skargi konsumenckiej na reklamę o sygn. K/242/18 przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie:

Wizerunek Mikołaja został stworzony w latach 30-tych XX wieku (1931) dla marki Coca-Cola i do dziś dzień jest kojarzony między innymi jako symbol marki Coca-Cola, a także jako symbol świąt i wspólnego przeżywania radości w rodzinnym gronie. Kampania i hasło, do których odnosi się Konsument, w pełnym brzmieniu ma nazwę „Podaruj radość jak Mikołaj”. Głównym założeniem kampanii jest zachęcanie do dostrzegania potrzeb innych, a także do wspólnego dzielenia się dobrem i poświęcenia swojej uwagi drugiej osobie. Więcej informacji na temat kampanii zawieramy w informacji prasowej, opublikowanej 13.11.2018 r: https://www.cocacola.com.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/Ruszyla-swiateczna-kampania-Coca-Cola-podaruj-radosc-jak-mikolaj. – pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zdaniem Zespołu Orzekającego oceniany przekaz reklamowy nie narusza dobrych obyczajów, a nadto dochowano w nim należytej staranności.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały.

Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.