Uchwała Nr ZO 43/11 w sprawie reklamy firmy Internetq Poland Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 43/11 z dnia 29 marca 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/18/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Igor Kaleński — członek,
3) Marcin Senderski — członek,

na posiedzeniu w dniu 29 marca 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/18/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Internetq Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w formie marketingu bezpośredniego

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/18/11.
Przedmiotem skargi była reklama w formie marketingu bezpośredniego loterii promocyjnej pod nazwą „ORANGE”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „korzystam z usług operatora telefonów komórkowych Orange. Otrzymałem wiadomość w formie SMS od operatora Orange o treści: “wyślij sms o treści ORANGE na 60400. To kosztuje tyle co zwykły sms. Odpowiedź będzie bardzo zaskakująca! 100% prawda! Reg.orange.pl” Na podstawie tej wiadomości nie można znaleźć odpowiedniego regulaminu! Po wysłaniu wiadomości “ORANGE” na nr 60400 otrzymałem wiadomość z adresem strony internetowej – http://m.klubloteriiorange.pl, na której również nie ma informacji o konkursie, do którego przystąpiłem. Następna wiadomość, którą otrzymałem: “Witamy w usłudze KLUB ORANGE. Opłata za każdego przychodzącego sms specjalnego to 4.92 PLN brutto. Raz dziennie otrzymasz SMS aktywizujący Twoje losy”. Nie znalazłem regulaminu tego konkursu. Aktywizowano płatną usługę KLUB ORANGE bez mojej zgody. Nie otrzymałem regulaminu tej usługi. Otrzymałem informację o sposobie wyłączenia usługi. Koszt wyłączenia tej usługi to cena zwykłego SMSa. Niemniej klient musi pokryć koszt SMSa, żeby wyłączyć usługę, na którą się nie zgodził. Prawdopodobnie obciążono mnie kosztem 4.92 za pierwszą przysłaną wiadomość. Organizatorem loterii jest Internetq Poland Sp. z o.o”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”.

Arbiter-referent poinformował o wymogach zawartych w art. 54, 55 i 56 Kodeksu Etyki Reklamy odnośnie informowania uczestników konkursu przez organizatora konkursu w szczególności na temat kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie, sposobu wyłaniania zwycięzców, liczby, wartości i rodzaju nagród.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:


Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy i jest reklamą szkodzącą całej branży reklamowej.

Zespół Orzekający dopatrzył się naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych oraz że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego wysoce nieetyczne jest formułowanie regulaminu loterii z domniemaną zgodą na pobieranie środków z konta użytkownika. Użytkownik nie jest zobowiązany do czytania tego co reklamodawca pisze do niego w sms-ach.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama w obecnej postaci nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia i wiedzy, gdyż informacja zawarta w reklamie sms-owej była niepełna. Zdaniem Zespołu Orzekającego biorąc pod uwagę ułomność kanału komunikacji jakim jest sms, w którym można zawrzeć 160 znaków, istotne jest aby reklamodawca jednoznacznie komunikował faktyczne zasady uczestnictwa w loterii.

Ponadto Zespół Orzekający, zauważył, że ważne aby komunikacja sms-owa była jasna i rzetelna oraz aby w sms-ach było odniesienie do regulaminu loterii.

Zespół Orzekający podkreślił, że przedmiotowa reklama była reklamą wprowadzającą konsumentów w błąd z bezpośrednim negatywnym skutkiem finansowym dla konsumentów.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zaapelował do Rady Reklamy o zwrócenie się do organów akceptujących regulaminy loterii, aby organizatorzy loterii przykładali większą troskę do formułowania regulaminów loterii oraz by regulaminy były łatwo dostępne przez cały czas trwania loterii.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami pkt 40 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół Orzekający zdecydował o przekazaniu informacji o niniejszej uchwale branżowym środkom przekazu.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.