Uchwała Nr ZO 43/13 w sprawie reklamy firmy Castorama Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 43/13 z dnia 26 marca 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/194/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz— członek,
3) Marcin Senderski — członek,

na posiedzeniu w dniu 26 marca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/194/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Castorama Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/194/12.
Przedmiotem skargi była reklama wiertarko-wkrętarki BOSCH model PSR 1200.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż: „reklama sieci sklepów Castorama wprowadza w błąd klientów. W spocie reklamowym pokazana jest wiertarko-wkrętarka firmy Bosch w kolorze niebieskim. Jak wiadomo, niebieski kolor elektronarzędzi w firmie Bosch oznacza linię produktów profesjonalnych odznaczających się lepszymi parametrach, wyższej jakości wykonaniem, wyższej jakości akumulatorami wykonanymi w technologii litowo-jonowej. Produkty te są zazwyczaj o wiele droższe, cena elektronarzędzi linii niebieskiej w sklepach nie jest niższa niż 600zł. Po obejrzeniu reklamy dowiedziałem się od pracownika Castoramy, iż Castorama nie dystrybuuje sprzętu z linii profesjonalnej, a wkrętarka PSR 1200 pokazana w reklamie, w rzeczywistości pochodzi z linii hobbystycznej – zielonej, a nie niebieskiej i kosztuje około 300zł. Jest to jawne i celowe wprowadzenie w błąd klienta oraz żerowanie na ludzkiej naiwności.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Castorama Polska Sp. z o.o. dnia 07 marca 2013 roku, dotyczące złożonej skargi konsumenckiej o nadużyciu zaufania odbiorcy (Art. 8) oraz wprowadzeniu go w błąd, co do istotnych cech reklamowanego produktu (Art. 10) Skarżony poinformował, iż wiertarko-wkrętarka firmy Bosch użyta w spocie reklamowym, nie była koloru niebieskiego, co wyraźnie widać na spocie reklamowym. Najwyraźniej zaszła pomyłka, reklama do której odnosi się konsument musiała dotyczyć innej firmy. Skarżony wskazał, że dysponuje nagraniami wykorzystywanymi w kampaniach reklamowych, i to którego dotyczy skarga dołączył jako załącznik.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że reklamowanym produktem jest konkretny model wiertarko-wkrętarki marki Bosch PSR 1200, nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi i nie wprowadza konsumentów w błąd.

Jednocześnie, Zespół Orzekający poprosił reklamodawcę o większą dbałość o kolorystykę reklamowanego produktu, aby nie odbiegała ona od kolorystyki produktu dostępnego na rynku.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.