Uchwała Nr ZO 43/14 w sprawie reklamy firmy IMPEX P.Grabowski, M.Szpakowski s.c.


Uchwała Nr ZO 43/14
z dnia 13 maja 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/15/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Olgierd Cygan – członek,

na posiedzeniu w dniu 13 maja 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/15/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Przedsiębiorstwa Prywatnego IMPEX P.Grabowski, M.Szpakowski s.c. z siedzibą w Radomiu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/15/14.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa w formie emailingu kosmetyków marki BingoSpa zawierających czekoladę.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„miejsce emisji: mailing
produkt: BingoSpa
opis reklamy: Mailing przedstawia czarnoskórą kobietę z podpisem “Poczuj chęć na seksowną czekoladę”
Treść skargi: Mailing ma jednoznaczne podłoże seksualne i rasistowskie, szczególnie, że zdjęcie przedstawia czarnoskórą kobietę. Nie jest to może reklama na dużą skalę, a myślę, że takie też powinno się zgłaszać.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę w wyznaczonym terminie.
Skarżony przedstawił pisemnie swoje stanowisko po upływie wyznaczonego terminu, dlatego nie mogło być ono uwzględnione w toku prowadzonego postępowania.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający oddalił zarzuty Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie przekracza dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety czy też treści rasistowskich.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zdanie odrębne do Uchwały Nr ZO 43/14
z dnia 13 maja 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/15/14

Członek Zespołu Orzekającego Pani Małgorzata Ołdak, która zgłosiła votum separatum, stwierdziła, że przedmiotowa reklama narusza art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, w zakresie niezgodności z dobrymi obyczajami poprzez bezpośrednie zestawienie w reklamie hasła “Poczuj chęć na seksowną czekoladę” ze zdjęciem atrakcyjnej ciemnoskórej dziewczyny, bez wskazania w tekście, że chodzi o kosmetyki, bez pokazania jakiegokolwiek produktu z linii BingoSpa czy nawet samej czekolady, co może prowadzić do skrótu myślowego, że “chęć” ma dotyczyć nie tyle czekolady, co samej dziewczyny. Przekaz może być więc odebrany jako mający jednoznaczne podłoże seksualne.

Warto dodać, że na samej stronie internetowej reklamodawcy, wśród zalet czekolady jako składnika kosmetyków BingoSpa, nie wymienia się jej “seksowności”, do której odwołuje się przedmiotowa reklama. Dlatego posłużenie się wizerunkiem dziewczyny w roli “seksownej czekolady” było jedynie sposobem na przyciągnięcie jak największej liczby użytkowników do strony produktowej reklamodawcy, bez dbałości o zachowanie dobrych obyczajów.