Uchwała Nr ZO 43/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.

Uchwała Nr ZO 43/15
z dnia 24 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/170/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja – przewodnicząca,
2) Barbara Król – członek,
3) Małgorzata Augustyniak – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/170/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie Internetowej firmy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/170/14
Przedmiotem skargi była reklama usługi umożliwiającej dostęp do Internetu wraz z nawigacją samochodową.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: Dostęp do internetu stacjonarnego z promocją opis reklamy: Firma Orange SA reklamowała na swojej stronie internetowej usługi w sposób wprowadzający w błąd informując o kończących się umowach klientów wbrew faktom wykorzystując do tego system wywołując wymuszającą reakcję do analizowania ofert usług dostępu do Internetu oraz zachęcając w komunikacie dodatkowym prezentem.
Treść skargi: VIIIArt.49,itd. Załącznik wskazuje na wylogowanego użytkownika, który miał podpisaną umowę na Neostradę, a mimo to serwowana była mu niewłaściwa i nachalna reklama o kończącej się umowie i dodatkowym prezencie. Celem było „złapanie” jak największej ilości klientów w umowy typ APT – automatyczne przedłużanie umów, zanim zostanie rozpropagowana informacja o niekorzystnych wynikających z umowy faktach dla konsumentów (swoboda wyboru innej oferty bez rozwiązywania umowy po określonych dotychczas w umowach okresie.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„działając w imieniu Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, posiadającej numer NIP 526-02- 50-995 oraz REGON 012100784, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych (dalej jako „Orange”) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23 lutego 2015 r. (które wpłynęło do Orange dnia 26 lutego 2015 r.) w sprawie K/170/14, podnoszę na wstępie, że zarzuty wskazane w ww. piśmie są w całości bezzasadne.
W przedmiotowym piśmie podniesiono, że do Biura Rady Reklamy wpłynęła skarga konsumencka na reklamę Orange znajdująca się na stronie internetowej www.orange.pl w zakresie dostępu do internetu stacjonarnego z promocją. Konsument wskazał, że reklama wprowadzała w błąd ponieważ informowała o kończących się umowach wbrew faktom wymuszając reakcję do analizowania ofert usług dostępu do internetu oraz zachęcając dodatkowym prezentem.
W piśmie wskazano również, że arbiter-referent wniesie o uznanie reklamy za sprzeczną z artykułami 8 oraz 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Przepisy te wskazują, że reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy (art. 8) oraz, że reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu (art. 10).
Należy wskazać, iż komunikat pojawiający się na stronie www.orange.pl wyraźnie, co zresztą wynika również ze skargi konsumenta, podkreśla, że oferta z prezentem dostępna jest tylko dla tych klientów, którym kończy się umowa z Orange a którzy zdecydują się umowę przedłużyć. Jest to pierwsza informacja pojawiająca się w okienku, nie można jej nie zauważyć. Dodatkowo, przycisk kierujący dalej zatytułowany jest również ‘przedłużam umowę.” Nie można w takim przypadku mówić o jakimkolwiek wprowadzeniu w błąd czy próbie „złapania” klientów. Informacja jest jasna i czytelna i każdy klient w takiej sytuacji powinien wiedzieć, że jest to określona promocja dedykowana klientom Orange, którym kończy się umowa Neostrady.
Nadmienić należy również, że praktyka oferowania dodatkowych korzyści klientom za przedłużenie umowy z danym przedsiębiorcą jest praktykowana przez większość lub może nawet przez wszystkich operatorów działających na rynku usług telekomunikacyjnych. Dodatkowo działania takie są bardzo szeroko komunikowane w środkach masowego przekazu, inne oferty dostępne są dla nowych klientów a inne dla klientów przedłużających umowy. Praktyka taka jest stosowana od dłuższego już czasu na rynku usług telekomunikacyjnych. Dlatego też klienci do takich praktyk są raczej przyzwyczajeni i nie można również mówić w tej sytuacji o nadużywaniu zaufania odbiorcy czy też wykorzystywania jego braku doświadczenia lub wiedzy.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zespół Orzekający winien skargę oddalić w całości z uwagi na brak naruszenia norm wskazanych w Kodeksie Etyki Reklamy jak również w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie wprowadza konsumentów w błąd oraz nie wykorzystuje ich braku doświadczenia i wiedzy, ponieważ zgodnie z informacjami przekazanymi przez Skarżonego, baner reklamowy prezentowany jest jedynie tym konsumentom którym zbliża się termin zakończenia umowy o świadczeniu usługi dostępu do Internetu. Tym samym dedykowany jest abonentom, którzy wyrazili zgodę na tego typu komunikację z operatorem.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.