Uchwała Nr ZO 43/16 w sprawie reklamy firmy Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.


Uchwała Nr ZO 43/16
z dnia 16 marca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/11/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Bohdan Pawłowicz – przewodniczący,
2) Marta Macke – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/11/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie kinowej firmy Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/11/16
Przedmiotem skargi była reklama kinowa ubezpieczeń firmy Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Reklama pt. “Superbohaterowie też potrzebują ubezpieczenia”: dziewczynka w wieku przedszkolnym zwraca się do swojego ojca (niewidocznego w reklamie). Docenia, jak wspaniałym jest rodzicem, zadając na końcu pytanie, co będzie, gdy coś mu się stanie. Reklamę można obejrzeć np. tu:
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/superbohaterowie-tez-potrzebuja-ubezpieczenia-w-reklamach-nationale-nederlanden-wideo#
Treść skargi: W moim odczuciu reklama narusza artykuł 6 Podstawowych Zasad Reklamy. Wywołuje lęk poprzez przywołanie jednego z najgorszych koszmarów rodzica – osierocenie własnego dziecka.” – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona z należytą starannością, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na przesłane do nas pismo na temat naszej kampanii „Superbohaterowie też potrzebują ubezpieczenia”, uprzejmie informujemy, że z uwagą oraz wnikliwością zapoznaliśmy się z przytoczonymi kwestiami. Dlatego pragniemy wyjaśnić, jakie intencje przyświecały nam w trakcie tworzenia tego spotu.
W Nationale-Nederlanden od kilku lat staramy się podejmować istotne społecznie tematy i edukować w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz finansowej. Ten kierunek działań wynika nie tylko z fundamentów naszej działalności, ale również badań społecznych, wg których dla Polaków zdrowie oraz rodzina stanowią jedne z najistotniejszych wartości.
Przykładem takiej aktywności jest wspieranie przez nas tematu profilaktyki w zakresie chorób nowotworowych. W ramach podejmowanych przez nas działań staramy się przekonywać Polaków, aby aktywnie podchodzili do dbania o własne zdrowie, ale także aby myśleli o zabezpieczeniu finansowym. Z prowadzonych przez nas badań wynika bowiem, że Polacy są niedoubezpieczonym społeczeństwem i zapytani o ubezpieczenie w pierwszej kolejności przywołują konieczność ubezpieczenia samochodu, czy też mieszkania, a dopiero w drugiej ubezpieczenia życia i zdrowia. Dlatego też w ramach naszych kampanii staramy się podnosić temat zarówno zdrowia, jak również aspekt edukacji finansowej.
Zobrazowaniem takiego przekazu jest między innymi nasza ubiegłoroczna kampania „Twoje życie jest ważne”. Jej głównymi bohaterami byli nastolatkowie, którzy w niecodzienny sposób zwracali uwagę dorosłych na najważniejsze życiowe wartości, o których zdarza się często – w codziennym pośpiechu — nam dorosłym zapominać. Nierzadko to właśnie nastolatkowie stanowią dla rodziców wymagających partnerów do dyskusji, ze względu na ich młodzieńczy punkt widzenia, który koncentruje się na innych aspektach życia.
Ten koncept został bardzo dobrze odebrany przez wielu przedstawicieli naszej grupy docelowej. Dlatego zdecydowaliśmy się pójść krok dalej i skupić się na przekazie z perspektywy młodszych dzieci, które także – niekiedy w jeszcze bardziej bezpośredni sposób – zadają nam pytania, na które trudno jest odpowiedzieć. Skłaniają przez to dorosłych do innego spojrzenia i wyjścia poza schemat. W przytoczonej przez Konsumenta kampanii postawiliśmy właśnie na zaprezentowanie tej relacji dziecko-rodzic.
Bowiem, zarówno na bazie badań jak i prywatnych doświadczeń, jako matki i ojcowie, wiemy jak często np. przedszkolaki potrafią zadać bardzo trudne i mądre pytania dotykające ważnych życiowo tematów. Zależy więc nam w tym przekazie na poruszeniu odbiorcy i zainspirowaniu go do pomyślenia o tematyce zabezpieczenia przyszłości – własnej oraz najbliższych osób – ponieważ ewentualne niespodziewane zdarzenia mają ogromny wpływ, najczęściej bezpośredni, na życie całej rodziny.
Pragniemy zaznaczyć, że zanim materiał został wyemitowany był wcześniej konsultowany z psycholog i psychoterapeutą, panią Martą Żysko-Pałubą z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NINTU (uprawnienia nr 7Nz/13). W jej opinii: „…Kampania „Superbohaterowie też potrzebują ubezpieczenia” utrzymana jest w konwencji „dzieci mówią do swoich rodziców”. Odwołuje się w ten sposób do naturalnego zjawiska jakim jest zadawanie przez dzieci pytań, jak również podkreśla naturalne dla tego wieku zainteresowanie istnieniem i odchodzeniem. W swoim spocie reklamowym kampania zwraca uwagę na charakterystyczny dla dzieci sposób patrzenia na świat. Eksponuje często powtarzane pytanie zachęcając w ten sposób do refleksji dorosłych. Kampania wykorzystuje naturalne stadium rozwoju dzieci. Utrzymana jest w atmosferze delikatności i subtelności, nie budząc grozy ani żadnych lęków. Stawia otwarte pytanie zachęcając do refleksji, z prawem wyboru. Konwencja kampanii nie zawiera w sobie kontrowersji ani elementów szokujących. Jest próbą przedstawienia sposobu patrzenia i rozumienia świata przez dziecko. Taka forma może zachęcić dorosłych do zastanowienia się nad tym co najważniejsze dla ich dzieci, pozostawiając im swobodę decydowania…”.
Jeszcze raz pragnę podkreślić, że rozumiemy i szanujemy przesłaną przez Konsumenta opinię. Jest to dla nas źródło cennej wiedzy do prac koncepcyjnych nad kolejnymi aktywnościami tak, aby w przyszłości wizja komunikacji tego rodzaju problematyki była korzystniej postrzegana przez szersze grono odbiorców. Docierają do nas jednak również pozytywne opinie osób, które także musimy uszanować i brać pod uwagę przy przygotowywaniu podobnych projektów.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącą i uznał, że reklama była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy, uznając, że nie motywuje ona do zakupu ubezpieczenia poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.