Uchwała Nr ZO 43/18/01o w sprawie reklamy internetowej salonu sukni ślubnych LaMariee

Uchwała Nr ZO 43/18/01o
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/30/18

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Beata Cywińska-Durczak – członek,
3) Sławomir Skowerski – członek,

DO:
Skarżący: (bliższe dane w aktach sprawy)
Skarżony: POLAND LAND – Sylwia Siwik z siedzibą w Białymstoku

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 24 kwietnia 2018r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 19 stycznia 2018r. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki lub dobrymi praktykami rynkowymi, rozpatrzył skargę na reklamę internetową komunikującą akcję rabatową 28% zniżki prowadzoną przez Skarżonego, dotyczącą reklamy odzieży marki LaMariee w zakresie naruszenia przez nią dobrych obyczajów, braku odpowiedzialności społecznej, nadużywania doświadczenia lub wiedzy odbiorców reklamy oraz możliwości wprowadzania w błąd co do ceny reklamowanych produktów.

W ocenie Zespołu Orzekającego Komisji Etyki Reklamy zaskarżona reklama:
– nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz,
– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki i dobrymi praktykami rynkowymi, sformułowanymi w Kodeksie Etyki Reklamy: oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, nie był prowadzony w poczuciu odpowiedzialności społecznej, nadużywa doświadczenia lub wiedzy odbiorców reklamy oraz może wprowadzać odbiorców w błąd co do ceny reklamowanych produktów.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na złożenie na niego skargi zarzucającej mu:
„Reklama wprowadza w błąd. Salon nie udzielał 28% zniżki. A 14% od 100zł i 14% od ceny całkowitej. Reklama jest nieuczciwa i wprowadza w błąd klienta. Brakuje istotnych informacji na jej temat.” – pisownia oryginalna

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów, Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

W Skardze na reklamę internetową w formie postu na fanpage Facebook, podniesiono naruszenie przez nią powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez potencjalne naruszenie norm zawartych w art. 2 ust. 1 i art. 8, art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, które brzmią:

Art. 2

1. Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Art. 10

1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
(…)
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

 

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zasad etyki i dobrych praktyk rynkowych wynikających z norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i narusza dobre obyczaje.

Zespół Orzekający dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, oraz treści wprowadzających odbiorców w błąd co do wartości produktu i jego rzeczywistej ceny, z uwagi na fakt iż, wbrew zapewnieniom zawartym w reklamie, warunki rabatów nie są stałe.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił uwagę, iż tego typu praktyki mogą skutkować spadkiem zaufania do całej branży reklamowej.

Z uwagi na powyższe w ocenie Komisji Etyki Reklamy zaskarżona reklama nie jest zgodna z zasadami etyki oraz dobrymi praktykami reklamowymi.

Komisja Etyki Reklamy działając w interesie publicznym zwraca uwagę, że zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi przedmiotowa reklama może w ocenie Komisji Etyki Reklamy powodować negatywne skutki finansowe po stronie konsumentów lub innego przedsiębiorcy, z uwagi na podjęcie decyzji zakupowych pod wpływem błędu.

W związku z powyższym Komisja Etyki Reklamy mając na celu dbałość o zachowanie najwyższych standardów reklamy oraz zapewnienie etycznego postępowania rekomenduje wskazanie w reklamie szczegółowych warunków promocji. W ocenie Komisji Etyki Reklamy wdrożenie takich środków pozwoli uniknąć wszelkich wątpliwości co do etyczności ocenianego środka reklamowego oraz jego zgodności z dobrymi praktykami rynkowymi.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie skarżącego o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 374 Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak powyżej.