Uchwała Nr ZO 43/19/26u odwołanie

Uchwała Nr ZO 43/19/26u

z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 10/19/6u

dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/233/18

 

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,

2) Sławomir Skowerski – członek,

3) Bohdan Pawłowicz – członek, 

 

na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2019 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały z dnia 16 stycznia 2019 roku nr ZO 10/19/6u, dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt K/233/18

 

postanawia oddalić Odwołanie.

 

2. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżącego od Uchwały nr 10/19/6u dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt K/233/18.

W myśl pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że w świetle treści Odwołania nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 50.

Zespół Odwoławczy uznał, iż Odwołanie stanowi polemikę z uchwałą Zespołu Orzekającego, co nie może zostać uznane jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.