Uchwała Nr ZO 44/12 w sprawie reklamy firmy US PHARMACIA Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 44/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/146/11


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Piotr Górski — przewodniczący,
2) Marek Janicki — członek,
3) Wojciech Piwocki — członek,

na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/146/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko US PHARMACIA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/146/11.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu leczniczego Apap Noc.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama leku Apap Noc przedstawiająca zapracowaną i zajętą kobietę, która w ciągu dnia ma szereg obowiązków, a w efekcie wieczorem jest zmęczona, sugeruje, że produkt leczniczy Apap Noc jest remedium na wszystko, co spotkało tę kobietę w ciągu dnia. Reklama w lekki sposób przedstawia Apap Noc jako coś błahego, co można beztrosko połknąć każdego dnia wieczorem, dzięki czemu w domyśle znikają problemy. Apap, który według ulotki dołączonej do opakowania jest lekiem, a więc jego stosowanie należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, bo przecież jego działanie na organizm jest istotnie odmienne niż np. zjedzenie cukierka albo bułki z masłem, w tej reklamie przedstawiany jest jako pigułka szczęścia. Wystarczy ją wziąć i już można spać spokojnie. Działanie przeciwbólowe schodzi na drugi plan, a najważniejsze okazuje się działanie dające spokój i szczęście, co jest oczywistym kłamstwem. Moim zdaniem jest to nakłanianie do masowej konsumpcji leków bez świadomości, że nie są to produkty obojętne dla organizmu ludzkiego. W ten sposób rodzi się skłonność do lekomanii i bagatelizowanie przez ludzi działania leków. Czuję się oszukana, bo znam Apap jako środek przeciwbólowy, ale nie widzę w tym produkcie działania generującego szczęście bądź spokój.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę konsumencką poinformował, że uważa zarzuty przedstawione w skardze za całkowicie bezzasadne.

Skarżony wyjaśnił, że reklama produktu leczniczego spełnia wszelkie wymogi określone przepisami, w tym w szczególności te określone w art. 53 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 08.45.271 j.t. ze zm.), tj. prezentuje produkt leczniczy APAP Noc nie wprowadzając konsumenta w błąd, w sposób obiektywny i informując o jego racjonalnym stosowaniu. W reklamie produktu leczniczego APAP Noc jest więc prezentowanie jedynie jego działanie, które jest działaniem przeciwbólowym oraz ułatwiającym zasypianie, które w reklamie zostało zaprezentowane przez hasło „czujesz się obolała i nie możesz zasnąć. Apap Noc zwalcza ból, a dodatkowy składnik ułatwia zasypianie”.

Skarżony wskazał, że zarówno w warstwie słownej jak i wizualnej reklamy nie pojawia się żaden element, który potwierdzałby zarzuty skargi, w szczególności te dotyczące prezentowania produktu leczniczego APAP Noc jako „pigułki szczęścia” czy też produktu o działaniu innym niż wspomniane powyżej.

W związku z powyższym, zdaniem Skarżonego, zarzuty naruszenia art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 lit. a należy uznać za bezpodstawne a skarga powinna zostać oddalona.

Dodatkowo, Skarżony poinformował, że wyżej wymieniona reklama produktu leczniczego APAP Noc nie jest już emitowana.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie zawiera treści nadużywających zaufania lub wykorzystujących brak doświadczenia lub wiedzy odbiorców.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że reklama nie wprowadza odbiorców w błąd. Zdaniem Zespołu Orzekającego zorientowany, rozważny konsument racjonalnie stosuje środki przeciwbólowe i ułatwiające zasypianie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.