Uchwała Nr ZO 44/14 w sprawie reklamy firmy KRKA-POLSKA Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 44/14
z dnia 13 maja 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/16/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Olgierd Cygan – członek,

na posiedzeniu w dniu 13 maja 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/16/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/16/14.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu leczniczego o nazwie Bilobil intense.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: Reklama pokazuje opakowanie preparatu o zastrzeżonej nazwie BILOBIL
Treść skargi: W reklamie ukazują się teksty pisane, posiadające formę ostrzeżeń dla nabywcy, które nie są możliwe do jakiegokolwiek odczytania.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego, „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Niniejszym, działając w imieniu spółki pod firmą: KRKA – POLSKA, z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), w odpowiedzi na pismo datowane na dzień 18 lutego 2014 r. poniżej przedstawiamy stanowisko Spółki w odniesieniu do postawionych w skardze konsumenckiej zarzutów.
Treść skargi: „w reklamie ukazują się teksty pisane, posiadające formę ostrzeżeń dla nabywcy, które nie są możliwe do jakiegokolwiek odczytania”.
Przedmiotowa skarga konsumencka dotyczy telewizyjnego spotu reklamowego produktu leczniczego OTC o nazwie Bilobil Intense wyemitowanego w dniu 23.01.2014 r., dalej „spot reklamowy”.
Spółka wskazuje, że działania Spółki w zakresie kampanii reklamowej, której częścią jest spot reklamowy prowadzone są z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. W ocenie Spółki brak jest jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, że doszło do naruszenia przepisu art. 2 oraz 8 Kodeksu Etyki Reklamy. Spot reklamowy został przygotowany na zlecenie Spółki przez agencję reklamową, która jako profesjonalista w dziedzinie reklamy realizuje zlecone projekty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niezależnie od powyższego Spółka zarówno na etapie opracowywania koncepcji kampanii reklamowej, jak i nadzoru jej wykonania oraz wdrożenia działa z należytą starannością przyjętą dla profesjonalisty, oraz kierowała się zasadami uczciwej konkurencji, prawami konsumenta i dobrymi obyczajami.
Nadto, Spółka pragnie podkreślić, że emitowany spot reklamowy zarówno w swej treści jak i formie zawiera wszystkie elementy jakie konieczne są dla prowadzenia reklamy produktów leczniczych kierowanych do publicznej wiadomości zgodnie z §7 Rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. 2008, Nr 210, oz. 1327), dalej „Rozporządzenie”.
Zgodnie z ww. przepisem Rozporządzenia reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej, powinna zawierać m.in. ostrzeżenie o treści : „Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
Ostrzeżenie to powinno być umieszczone w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 % jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter. Ponadto, ostrzeżenie musi być odczytane w sposób wyraźny w języku polskim i ukazywać się na ekranie nie krócej niż 8 sekund.
W świetle tego wskazane w treści skargi konsumenckiej zarzuty stawiane Spółce są bezpodstawne i zdaniem Spółki nie zasługują na uwzględnienie.
W odniesieniu do powyższego, Spółka pragnie wskazać, że zarzuty postawione w skardze konsumenckiej są całkowicie bezzasadne. Nie może bowiem być mowy, że treści zawarte w spocie reklamowym zawierające ostrzeżenie „nie są możliwie do jakiegokolwiek odczytania”, w sytuacji gdy (1) treści te umieszczone są na białym tle w sposób wyraźny odróżniający się od tła pozostałej zawartości spotu reklamowego, (2) litery jakimi napisana jest treść zawierająca ostrzeżenie są na tyle duże aby przeciętny widz mógł je z łatwością odczytać.
Agencja przygotowując finalną wersję spotu telewizyjnego do emisji, pod ciągłym nadzorem strony KRKA- POLSKA Sp. z o. o., kierowała się wytycznymi zawartymi w przytoczonym wyżej rozporządzeniu przy zachowaniu najwyższej staranności wykonania dzieła.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Zatem w świetle powyższego przekazany do emisji telewizyjnej spot reklamowy produktu „Bilobil Intense” spełnia wszystkie wymogi formalne dotyczące emisji reklamy produktowej kierowanej do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej w tym również przygotowane zgodnie z wytycznymi ostrzeżenie jak w klatce poniżej:

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka nie tylko nie naruszyła przepisu art. 2 i 8 Kodeksu Etyki Reklamy ale żadnego innego przepisu ww. kodeksu.
Z ostrożności Spółka pragnie wskazać (choć rozpatrywanie tego było by niedorzeczne), że najmniejszym napisem w całym spocie reklamowym jest odesłanie do strony internetowej Urzędu Rejestracji Leków www.urpl.gov.pl i do znajdujących się na tej stronie Charakterystyk Produktów Leczniczych. Z nich bowiem wynika, że produkt Bilobil Intense w trakcie kampanii był/jest jedynym lekiem o najwyższej dawce miłorzębu japońskiego. Treść ta nie ma charakteru ostrzeżenia, co więcej – umieszczanie na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Charakterystyk Produktów Leczniczych wynika z ogólnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust 1 ustawy z dnia 18 marca 201 1 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (Dz.u. 2011, nr 82, poz. 451). Pomimo jednak zasady ignorantia iuris nocet Spółka wskazuje odbiorcom, gdzie informacje na ten temat się znajdują. Absurdalnym byłoby uznanie, że wskazanie przez Spółkę ogólnie znanego i umocowanego ustawowo źródła na podstawie której sformułowane zostało hasło reklamowe nadużywa zaufanie odbiorcy, czy też może wykorzystywać jego brak wiedzy lub doświadczenia. W ocenie Spółki takie działanie wskazuje na dokładnie odwrotny zamiar niż sugerować może skarga konsumencka. Mianowicie, że działania Spółki wykonywane były z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Zaś spot reklamowy nie nadużywa zaufania odbiorcy ani nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy, wręcz przeciwnie przewiduje to i wskazuje źródło powszechnie znane.
W związku z powyższym, zarzuty sformułowane na podstawie skargi przez arbitra-referenta nie zasługują na uwzględnienie, a skarga powinna zostać w całości oddalona.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że w przedmiotowej reklamie obowiązkowe ostrzeżenie o zapoznaniu się z ulotką bądź konsultacji z lekarzem lub farmaceutą było czytelne.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie nadużywania zaufania odbiorców lub wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.