Uchwała Nr ZO 44/15 w sprawie reklamy firmy Oleofarm Sp. z o. o.

Uchwała Nr ZO 44/15
z dnia 24 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/171/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja – przewodnicząca,
2) Barbara Król – członek,
3) Małgorzata Augustyniak – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/171/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Oleofarm Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/171/14
Przedmiotem skargi była reklama radiowa preparatu D-Vitum Forte, będącego suplementem diety.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: D-vitum forte
opis reklamy: Mniej więcej tak: Lekarz mówi do pacjentki – gratuluje, jest pani w 8 miesiącu ciąży. Widze ze dziecko ma zdrowe kości bo zażywa pani d vitum forte. Dzidziuś chciałby pani jeszcze coś powiedzieć – tu dziecko dziękuje mamie że zażywa preparat
Treść skargi: Reklama wprowadza w błąd – w 8 tygodniu życia płodowego dziecko ma zaledwie szkielet chrzestny – lekarz nie jest w stanie ocenić stanu zdrowia jego kości. Rzekoma skuteczność preparatu jest wiec “udowadniana” nierealnym badaniem. Ponadto przekaz reklamowy propaguje fałszywą wiedzę medyczną.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Arbiter-referent wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Oleofarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (zwana w dalszej części „Oleofarm”), w nawiązaniu do pisma z dnia 13 lutego 2015 r. (doręczonego Spółce w dniu 16 lutego 2015 r.), wnosi o podjęcie przez Zespół Orzekający uchwały o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.
Pismem z dnia 13 lutego 2015 r. Biuro Rady Reklamy wskazało na skargę konsumencką, która wpłynęła na reklamę Spółki wraz z zarzutami sformułowanymi przez arbitra – referenta. Reklama dotyczyła produktu Spółki oraz przekazu w niej zawartego, zgodnie z którym w 8 tygodniu ciąży dziecko posiada kości. Ponadto w przedmiotowym piśmie wskazano na przepisy Kodeksu Etyki Reklamy z 10 marca 2014 r., z którymi w ocenie arbitra – referenta reklama pozostaje w sprzeczności.
Spółka uwzględniła zastrzeżenia przedstawione przez arbitra – referenta i z dniem 18 lutego 2015 r. wycofała emisję reklamy D – Vitum forte z przekazem będącym przedmiotem zastrzeżeń. W ocenie Spółki na chwilę obecną nie zachodzą okoliczności uzasadniające dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania.
W związku z powyższym Spółka wnosi o podjęcie uchwały o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama wprowadza odbiorców w błąd sugerując, że w 8 tygodniu życia płód posiada w pełni rozwinięty układ kostny.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama wykorzystuje brak doświadczenia i wiedzy odbiorców sugerując skuteczność suplementy diety w prawidłowym rozwoju kości u płodu, co jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Ponadto Zespół Orzekający uznał reklamę za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz stwierdził, iż nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.