Uchwała Nr ZO 44/19/27u w sprawie reklam internetowych Tiger

Uchwała Nr ZO 44/19/27u

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt.:

KER/46/19, KER/47/19 i KER/48/19

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,

2) Krystyna Jarosz – członek,

3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2019 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt:

KER/46/19, KER/47/19 i KER/48/19 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko trzem reklamom internetowym Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach (dalej: Skarżony)

 

postanawia uznać:

w sprawie KER/46/19 – reklama narusza normę art. 2 ust.1 Kodeksu Etyki Reklamy.

w sprawie KER/47/19 – reklama narusza normy art. 2 ust.1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

w sprawie KER/48/19 – reklama narusza normę art. 2 ust.1 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt KER/46/19, KER/47/19 i KER/48/19.

Przedmiotem skarg były reklamy internetowe produktu marki Tiger.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach poinformowali:

KER/46/19

„miejsce emisji: Instagram

produkt: Tiger

opis reklamy: 10 kwietnia

Dzień Lotnictwa

Lecimy nie śpimy

Treść skargi: Reklama obraża ofiary katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia” – pisownia oryginalna

KER/47/19

„miejsce emisji: Instagram

produkt: Tiger

opis reklamy: 15 Stycznia

Dzień lodów

Treść skargi: Reklama traktuje kobiety przedmiotowo” – pisownia oryginalna

KER/48/19

„miejsce emisji: Instagram

produkt: Tiger

opis reklamy: Reklama w załączniku 1

Treść skargi: Reklama jest dostępna dla dzieci a zawiera sugestywne treści seksualne” – pisownia oryginalna

Powyższe skargi zostały złożone prawidłowo. Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu Rozpatrywania Skarg skargi zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół Orzekający.

W toku posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter – referent.

W sprawie KER/46/19

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

W sprawie KER/47/19

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklam za sprzeczne z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z  art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

W sprawie KER/48/19

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na poniższe zapytanie, jako prokurent reklamodawcy, spółki MGD MWS Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice oraz jej pełnomocnik ds. kontaktów z radą reklamy, zgłaszam wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o Kodeks Etyki Reklamy. Proszę o doręczenie przedmiotowych skarg, a także o wskazanie ostatecznego terminu odpowiedzi.

Równocześnie już teraz wnoszę o uwzględnienie w trakcie rozpoznawania sprawy następującego stanowiska reprezentowanej przeze mnie spółki:

Przedmiotowe reklamy prezentowane były przez reklamodawcę wyłącznie w formie wpisów na portalu Instagram.

Nie były to reklamy przeznaczone dla dzieci, co jest oczywiste, choćby z uwagi na fakt, że dotyczyły one napoju energetyzującego z dodatkiem kofeiny.

Kampania reklamowa zawierająca zakwestionowane obrazki została zakończona w sierpniu 2017 r. i od tego czasu reklamodawca w żadnej formie nie prezentował przedmiotowych treści. W sierpniu 2017 r. reklamodawca usunął konto marki Tiger z Instagrama.

Dodatkowo, z uwagi na fakt, że wszystkie trzy skargi dotyczą treści prezentowanych w ramach jednej kampanii reklamowej na portalu Instagram, zwracam się z prośbą, by sprawy zostały połączone do wspólnego rozpatrzenia przez Komisję Ekspertów, co jest uzasadnione także podobieństwem zarzutów wobec prezentowanych treści i ekonomią postępowania przed Komisją Orzeczniczą.”– pisownia oryginalna

Uzupełnienie stanowiska:

„Szanowni Państwo, w uzupełnieniu poniższego stanowiska dodam jeszcze, że skarżący nie mógł widzieć opisywanych reklam w 2016 r. , jak w niektórych przypadkach podaje, gdyż kampania reklamowa nie była wtedy emitowana, a obrazki nie były stworzone.

Natomiast jak pisałem kampania zakończyła się w sierpniu 2017 r., kiedy też zostało zlikwidowane konto marki Tiger na Instagramie, więc jeżeli skarżący natknął się na niektóre z tych obrazków w 2019 r., to mogło mieć to miejsce wyłącznie w wyniku zapoznania się z materiałem prezentowanym przez inny podmiot niż reklamodawca, w celu innym niż reklama produktów Tiger.

W związku z powyższym skarżący nie miał do czynienia z reklamą Tiger ani w 2016, ani w 2019 r.” – pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowych reklamach naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżących.

Zespół Orzekający uznał, że reklamy nie były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej ani  zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający dopatrzył się również treści dyskryminujących kobiety.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił, że reklamodawca zareagował na głosy krytyki i usunął kontrowersyjne reklamy.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.