Uchwała Nr ZO 45/12 w sprawie reklamy firmy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Uchwała Nr ZO 45/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/148/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Piotr Górski — przewodniczący,
2) Marek Janicki — członek,
3) Wojciech Piwocki — członek,

na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/148/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/148/11.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna bawełnianych wkładek higienicznych Bella.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama wkładek higienicznych Bella Panty, której hasłem przewodnim jest “100% bawełny” jest… niesmaczna. Co ma wspólnego romantyczna kolacja w restauracji z nabywaniem tego typu produktu? I bawełniana sukienka z wkładkami higienicznymi? Reklama jest potwornie żenująca. Mam nadzieję, że mężczyźni nie wezmą jej sobie do serca i nie zaczną kupować swojej wybrance wkładek higienicznych zamiast kwiatów:-) To samo dotyczy reklamy już dawno nieemitowanej, co prawda, ale głęboko zapadającej w pamięć. “Mam nadzieję, że on nie zwróci uwagi na moje lekkie nietrzymanie moczu”… Reklamy wszelkiego typu produktów higienicznych dla kobiet powinny być stonowane i realizowane tylko po to, aby uświadomić odbiorców (a raczej odbiorczynie) o istnieniu danego produktu na rynku, a nie budzenie niesmaku.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że emitowana na zlecenie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA (TZMO SA) reklama telewizyjna wkładek higienicznych Bella nie narusza w jego ocenie norm prawnych ani dobrych obyczajów, jak również zapisów przyjętego przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony podniósł, że nie sposób natomiast odnieść się do subiektywnych odczuć Autorki skargi konsumenckiej K/148/11. Ponadto – Autorka skargi przywołuje w uzasadnieniu przykład reklamy telewizyjnej, której TZMO SA ani nie jest właścicielem ani nie jest ona emitowana na zlecenie TZMO SA.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie zawiera treści, które byłyby sprzeczne z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.