Uchwała Nr ZO 45/17 w sprawie reklamy usług bankowych ING Bank Śląski

Uchwała Nr ZO45/17

z dnia 2 sierpnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/25/17

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Teresa Wierzbowska – przewodnicząca,
2) Witold Trzciński – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/25/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/25/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa usług bankowych ING.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama ma niewyłączalny format, pływa po ekranie, przemieszczając się wraz z przesuwaniem strony, nie daje się wyłączyć, nie ma krzyżyka, przez co uniemożliwia przeczytanie treści na portalu”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:
„W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19 maja 2017 r. o numerze akt K/25/17 pragniemy przedstawić nasze stanowisko w związku ze skargą konsumencką dotyczącą naszej reklamy internetowej „Lepszy plan”.

Wspomniana reklama była wyemitowana na portalu onet.pl w lutym br. Zgodnie ze specyfikacją portalu onet.pl reklama – typu screening – powinna wyświetlić się użytkownikowi w formie jaką prezentuje załącznik nr 1. Jak widać na załączonym obrazie, poprawnie wyświetlona przez urządzenie użytkownika reklama w żaden sposób nie powinna zasłaniać treść strony. Nie powinna także uniemożliwiać poruszania się po stronie.

Poprawność wyświetlania przedmiotowej reklamy była weryfikowana w dwojaki sposób:

1. Po stronie podmiotu odpowiedzialnego za emisję reklamy – właściciela serwisu onet.pl firma Media Impact Polska. Zgodnie z załączonym oświadczeniem firmy – załącznik nr 2, reklama była: „Sprawdzana na najpopularniejszych wersjach przeglądarek pod kątem poprawności wyświetlania (…) sprawdzana na najpopularniejszych systemach operacyjnych (Windows, iOS)(…) zgodna ze standardami wyznaczonymi przez IAB.”

2. Po stronie ING Banku Śląskiego przez pracownika Departamentu Komunikacji Marketingowej. Pracownik banku weryfikuje poprawność wyświetlania reklamy na wybranych przeglądarkach oraz sprawdza czy przekaz reklamowy jest zgodny z przekazem zaakceptowanym wg obowiązujących procedur.

Obie weryfikacje przebiegły pomyślnie i na tej podstawie reklama została wyemitowana.

Zapewniamy, że nigdy nie było naszą intencją aby emitować reklamę, która wyświetli się w sposób jaki jest zaprezentowany w skardze. Aby dokładnie zbadać ten konkretny przypadek i odtworzyć sytuację, która wystąpiła na ekranie osoby składającej skargę, bardzo prosimy o przesłanie: wersji systemu operacyjnego, wersji i rodzaju przeglądarki, rozdzielczości ekranu na którym wystąpił problem.

Biorąc pod uwagę powyższe i wobec faktu, że ING Bank Śląski dołożył wszelkich starań, aby reklama została wyemitowana poprawnie (podwójna weryfikacja), zgodnie z dobrymi obyczajami (w tym przypadku standard IAB) oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej (wybraliśmy taką formę, która – w założeniach – nie miała zasłaniać treści portalu onet.pl lub uniemożliwić przeczytanie treści zamieszczonej na portalu), w żadnej mierze nie dopuścił się naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy, wnosimy zatem o oddalenie przedmiotowej skargi jako nie znajdującej uzasadnienia.”

Załączniki:
załącznik nr 1 – reklama – typu screening
załącznik nr 2 – oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego za emisję reklamy – właściciela serwisu onet.pl firma Media Impact Polska.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie narusza norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą. Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia dobrych obyczajów.
Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że opisana przez Skarżącą sytuacja miała naturę problemu technicznego i wskazał, że reklamodawca dopełnił wszelkich starań aby emisja reklamy była prawidłowa.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.