Uchwała Nr ZO 45/18/06u w sprawie reklamy internetowej księgarni www.znak.com.pl

Uchwała Nr ZO 45/18/06u
z dnia 8 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/20/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Anna Barabasz-Sawińska – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 8 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/20/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej eCOM GROUP Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/20/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa księgarni www.znak.com.pl.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„W reklamie w formie katalogu książek na stronie księgarni Wydawnictwa Znak po wybraniu działu «Literatura» wyświetlane są m.in. poddziały «Dla kobiet» i «Dla wymagających».
http://www.znak.com.pl/kategoria/literatura/2
Moim zdaniem ta reklama sugeruje, że kobiety nie są czytelniczkami wymagającymi, a więc dyskryminuje kobiety i podważa ich wiarygodność.
Wydawnictwa i księgarnie pełnią rolę edukacyjną i opiniotwórczą, więc prezentując książki o zawężonej tematyce jako literaturę «Dla Kobiet» utrwalają krzywdzący kobiety stereotyp. Zwłaszcza młodym osobom może to sugerować, że kobiety nie powinny interesować się innego rodzaju tematyką lub że nie mają odpowiednich predyspozycji do czytania innego rodzaju literatury z należnym zrozumieniem.
Wydaje mi się, że ta reklama narusza dobre obyczaje, nie została przygotowana z uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej ani z należytą starannością.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W imieniu spółki eCOM GROUP Sp. z o.o. (dalej oznaczaną jako «Spółka»), w odpowiedzi na skargę konsumencką o sygn. K/20/18 wskazuję, że:

1) zastosowanie na stronie internetowej www.znak.com.pl kategorii o nazwie «Dla kobiet» nie wypełnia definicji reklamy określonej w art. 3 lit a Kodeksu Etyki Reklamy. Bezsporne jest, że na wskazanej stronie znajduje się sklep internetowy prowadzony przez Spółkę. Sklep ten oferuje głównie książki pogrupowane na kategorie. Sortowanie produktów według kategorii jest podstawową funkcjonalnością każdego sklepu internetowego. Co więcej jest faktem powszechnie znanym, że sortowanie treści według kategorii jest podstawową funkcjonalnością większości stron rozbudowanych stron internetowych. Aby to potwierdzić wystarczy odwiedzić stronę dowolnego portali informacyjnego. Spółka zatem stoi na stanowisku, że nazwy kategorii nie są przekazem reklamowym nakierowanym na zwiększenie zbytu jej produktów tylko standardową funkcjonalnością strony internetowej organizującą ofertę sklepu. Innymi słowy jest częścią usługi w postaci dostępu do sklepu internetowego.

2) Spółka zdecydowała się na rezygnację nazwy kategorii «Dla kobiet» na stronie www.znak.com.pl. Mimo, że Spółka nie uznaje tego elementu swojej strony za reklamę to uznała, że zastosowanie kategorii «Romans» oraz «Obyczajowa» wyczerpuje zakres literatury kobiecej i utrzymywanie kolejnej kategorii («Dla kobiet») jest zbędne.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.