Uchwała Nr ZO 46/11 w sprawie reklamy firmy Medagro International Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 46/11 z dnia 7 kwietnia 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/10/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Mikołaj Janicki — przewodniczący,
2) Magdalena Czaja — członek,
3) Wojciech Tomczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/10/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Medagro International Sp. z o.o. z siedzibą w łazach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej


postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/10/11
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna leku Tantum Verde.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama narusza art. 10 pkt 1a Kodeksu reklamy wprowadzając w błąd na temat istotnych cech produktu poprzez twierdzenie, że “znikają przyczyny i objawy choroby gardła”. Tymczasem jest to lek jedynie łagodzący objawy. Cytując dostarczaną z nim ulotkę: “Preparat stosuje się do leczenia objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W związku z zawiadomieniem sygnatura akt K/10/11 z dnia 8 marca 2011 Skarżony przedstawił swoje stanowisko.
Skarżony przypomniał, że art.10 pkt 1 a Kodeksu stanowi iż: „ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.
Skarżony wskazał, że w skardze konsumenckiej padł zarzut, iż reklama Tantum Verde poprzez stwierdzenie: (…)„znikają przyczyny i objawy choroby gardła” Tymczasem jest to lek jedynie łagodzący objawy(…) wprowadza w błąd. Skarżony uznał powyższy zarzut za bezpodstawny i wniósł o odrzucenie skargi konsumenckiej.

Skarżony wyjaśnił, że przyczyną bólu gardła jest proces zapalny, który najczęściej wywoływany jest przez drobnoustroje chorobotwórcze. Dokumentem, który oficjalnie opisuje właściwości produktu leczniczego jest zatwierdzona w procesie dopuszczenia do obrotu przez Ministra Zdrowia Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL). W przypadku Tantum Verde właściwości produktu opisane są następująco:
SKłAD JAKOŒCIOWY I ILOŒCIOWY: 1 pastylka zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku {Benzydamini hydrochloridum) co odpowiada 2,68 mg benzydaminy.
Tak więc produkt Tantum Verde zawiera substancję leczniczą o nazwie benzydamina.

Skarżony poinformował, że Charakterystyka Produktu Leczniczego w dalszej części opisuje substancję aktywną: „WłAŒCIWOŒCI FARMAKOLOGICZNE: Właściwości farmakodynamiczne. Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki do miejscowego stosowania w jamie ustnej. Benzydamina. Kod ATC: A01AD02. Benzydamina należy do indolowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do stosowania miejscowego i ogólnego. Produkt leczniczy Tantum Verde smak miętowy, w którego skład wchodzi benzydamina, stosuje się miejscowo. W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność benzydaminy w usuwaniu dolegliwości związanych z zapalnymi schorzeniami jamy ustnej i gardła. Ponadto zaznaczone jest działanie miejscowo znieczulające benzydaminy. Te wszystkie właściwości są uzupełnione przez działanie antyseptyczne. Produkt leczniczy Tantum Verde smak miętowy jest na ogół dobrze tolerowany i wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne.”.

Tak więc zdaniem Skarżonego, Tantum Verde wykazuje:
1. działanie przeciwzapalne, czyli wpływa na proces zapalny, który jest przyczyną bólu gardła,
2. miejscowo znieczulające, czyli wpływa na ból, który jest objawem choroby gardła
3. antyseptyczne co oznacza, że hamuje proces rozwoju drobnoustrojów, które są przyczyną choroby gardła.

Skarżony wskazał, że zatwierdzone w Charakterystyce Produktu Leczniczego wskazania do stosowania produktu Tantum Verde to: 4.1. Wskazania do stosowania. Leczenie dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Tak więc sformułowane w skardze konsumenckiej stwierdzenie, (…)„Tymczasem jest to lek jedynie łagodzący objawy.”(…) jest zdaniem Skarżonego błędne, ponieważ w rzeczywistości zgodnie z zatwierdzoną ChPL produkt Tantum Verde służy do leczenia.

W związku z powyższym Skarżony wniósł o odrzucenie skargi konsumenckiej.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców i nie wykorzystuje ich braku doświadczenia i wiedzy, gdyż Skarżony udowodnił antyseptyczne (odkażające) działanie preparatu poprzez niszczenie drobnoustrojów na błonach śluzowych oraz działanie przeciwzapalne.

Wobec powyższego Zespół Orzekający stwierdził, że reklama nie wprowadza konsumentów w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.