Uchwała Nr ZO 46/14 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 22/14 dotyczącej reklamy firmy MAX-FLIZ Sp z o.o Sp. k.


Uchwała Nr ZO 46/14
z dnia 5 czerwca 2014 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 22/14
dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/159/13

 

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Ołdak – przewodnicząca,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 20 lutego 2014 roku nr ZO 22/14 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/159/13, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 22/14 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/159/13.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 30 października 2013r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu Rozpatrywania Skarg.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione przez Skarżonego informacje, nie są nowymi faktami ani dowodami, gdyż były one znane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził również, że polemika Skarżonego z uchwałą Zespołu Orzekającego, nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.