Uchwała Nr ZO 46/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.

Uchwała Nr ZO 46/15
z dnia 31 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/175/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Marcin Kozłowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 31 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/175/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/175/14
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna suplementu diety RenoPuren Zatoki.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: Osoba prezentująca reklamowany suplement diety informuje, iż produkt dba o zatoki, zwalcza bakterie i wspiera odporność.

Treść skargi: Zgodnie z ustawową definicją suplement diety to “środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, […]z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego” (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). W reklamie sugeruje się, iż produkt RenoPuren Zatoki zwalcza bakterie, a więc przypisuje się mu działanie lecznicze, mimo iż jako suplement diety z definicji takiego działania nie posiada.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Odpowiadając na zawarte w piśmie z dnia 23.02.2015 roku zarzuty uznania reklamy produktu RenoPuren Zatoki za sprzeczną z art. 8 i art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy wskazuję, że reklama ta w jakikolwiek sposób nie nadużywa zaufania odbiorców, nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy ani nie wprowadza w błąd, ponieważ nie zawiera sformułowań, które suplementowi diety przypisywałyby działanie lecznicze. Wszystkie stwierdzenia, zawarte w spocie reklamowym informują wyłącznie o działaniu produktu, polegającym na wspieraniu funkcji fizjologicznych organizmu.
Stwierdzenie „zwalcza bakterie” w żadnym razie nie sugeruje właściwości leczniczych. Fakt występowania w organizmie bakterii nie musi świadczyć o stanie choroby. Bakterie są obecne w organizmie ludzkim stale, także w stanie zdrowia. Jednocześnie fakt zwalczania bakterii nie musi oznaczać walki z chorobą a jedynie wspieranie naturalnych funkcji organizmu pozwalających na utrzymanie optymalnej ilości bakterii. W przypadku suplementów diety dozwolone jest używanie zatwierdzonych przez EFSA oświadczeń zdrowotnych oraz tych, które oczekują dopiero na ocenę i umieszczone zostały na tzw. liście pending. Wśród oświadczeń zdrowotnych oczekujących na rozpatrzenie dot. czosnku, będącego składnikiem produktu RenoPuren Zatoki, znajdują się także oświadczenia dotyczące działania antybakteryjnego i ochrony organizmu ludzkiego przed mikroorganizmami. Wobec tego komunikat zawarty w reklamie jest dozwolony. Dopuszczalne jest powoływanie się na działanie antybakteryjne produktu, skoro zawiera on czosnek. Określenie „przeciwbakteryjny” oznacza w języku polskim tyle co chroniący przed bakteriami, zwalczający bakterie (tak przykładowo słownik języka polskiego PWN). Posłużenie się zatem w reklamie oświadczeniem zdrowotnym „zwalcza bakterie” w odniesieniu do zawartego w produkcie czosnku jest w pełni legalne i uzasadnione, a zatem nie może być traktowane jako sugerowanie właściwości leczniczych. Sformułowanie „zwalcza bakterie” wskazuje bowiem jedynie na dopuszczalny prawnie wpływ określonego składnika produktu na funkcje organizmu.
Zwrócić także należy uwagę na fakt, że zdrowe zatoki są naturalnym fizjologicznym stanem organizmu. Dbanie o utrzymanie naturalnej równowagi charakterystycznej dla zdrowego organizmu nie może być traktowane jako działanie lecznicze. Dbamy o utrzymanie zdrowia w różnoraki sposób, poprzez właściwy tryb życia, zachowanie higieny, odpowiednią ilość snu i odpoczynku, aktywność fizyczną a także poprzez właściwe odżywianie. Żaden z tych sposobów nie mieści się w pojęciu zapobiegania chorobom ani w pojęciu leczenia. Są to działania, których celem jest zachowanie zdrowia, a nie zapobieganie chorobie. Zachowanie i utrzymanie zdrowia jest natomiast efektem fizjologicznym o którym mowa w definicji suplementu diety. Suplementy diety zatem poprzez dostarczanie organizmowi witamin lub składników mineralnych lub innych substancji mogą wywoływać efekt fizjologiczny w postaci utrzymania się stanu zdrowia, w tym zdrowych zatok.
Ponadto należy wskazać, iż w reklamie telewizyjnej napis „suplement diety”, a więc informacja określająca status produktu jest wielokrotnie powielona. Po pierwsze napis „suplement diety” jest widoczny (przy nazwie produktu) za każdym razem gdy na ekranie prezentowane jest opakowanie produktu. Po drugie informacja „suplement diety” jest widoczna obok wyświetlanego opakowania produktu (2-krotnie). Po trzecie informacja „suplement diety” jest umieszczona również przy belce w lewym górnym rogu (obok nazwy Renopuren Zatoki) między 16 a 21 sekundą spotu. Już taki sposób oznakowania produktu nie powinien zostawiać jakichkolwiek wątpliwości co do statusu produktu. Tym bardziej wymaga więc podkreślenia, że ponadto (od 16 sekundy spotu) wyświetlana jest dodatkowa informacja wskazująca, że produkt jest suplementem diety wraz z podaniem legalnej definicji tej grupy produktów (na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia): „Suplement diety – środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny, fizjologiczny.”
Mając powyższe na uwadze wnoszę o oddalenie skargi jako bezzasadnej.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający stwierdził, że przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców i nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający oddalił także zarzut Skarżącego dotyczący wprowadzania konsumentów w błąd i wyraził opinię, iż w tym zakresie przedmiotowa reklama w sposób odpowiedni przedstawiała właściwości reklamowanego produktu.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie przypisuje suplementowi diety właściwości leczniczych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.