Uchwała Nr ZO 46/16 w sprawie reklamy firmy Medicover Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 46/16
z dnia 8 czerwca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/24/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/24/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej w formie tekstu alternatywnego firmy Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby usunąć naruszenie norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/24/16.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa (w formie tekstu alternatywnego) Centrum medycznego Medicover.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: Tytuł strony WWW
Treść skargi: Medicover w nagłówku strony (czyi de facto w jej tytule, który jest pierwszym kontaktem konsumenta z witryną – wyświetlanym w tytule okna przeglądarki) promuje się hasłem “Najlepsza opieka medyczna”. To tak zwany superiority claim, który, o ile się orientuję, nie może być stosowany bez przedstawienia odpowiednich badań.
załącznik: 56c45ac6f1fcc-mcv.jpg” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ „użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.”.
Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odniesieniu do Państwa pisma skierowanego do Zarządu Medicover Sp. z o.o. (sygnatura K/24/16), chciałbym przekazać informację, iż zmodyfikowaliśmy wskazaną część strony medicover.pl” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama nie była prowadzona z należytą starannością co jest niezgodne z art. 2 ust. 1.

Zespół Orzekający uznał, iż przedmiotowa reklama internetowa w formie tekstu alternatywnego narusza art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ nie wskazuje źródła ani wyników badań podawanych w reklamie danych informujących o „najlepszej opiece medycznej”.

Zespół Orzekający zaznaczył, że przedstawione w reklamie dane nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. W związku z tym, Zespół Orzekający podkreślił, że tak jednoznaczne stwierdzenia jak „najlepsza” powinny być prezentowane w reklamie w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały wraz z podaniem źródła danych.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działanie Skarżonego, który po otrzymaniu skargi zmodyfikował przekaz reklamowy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.