Uchwała Nr ZO 47/08 w sprawie reklamy firmy Carta Blanca Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 47/08 z dnia 6 sierpnia 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/110/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący;
2) Krystyna Jarosz – członek;
3) Marek Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/110/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Carta Blanca Sp. z o. o. Grupa Wydawnicza PWN, z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia

uznać, że reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/110/08
Przedmiotem skargi była reklama radiowa atlasu samochodowego Kompas.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklama atlasu samochodowego w bezpośredni sposób odnosi się do systemów nawigacji samochodowej. Wprowadza w błąd sugerując, że \”GPS\” nie jest w stanie pokazać punktów użyteczności publicznej, nie pokazuje aktualnych dróg oraz brak mu innych cech, które w rzeczywistości GPS oferuje i w dodatku daje możliwość aktualizacji co kilka miesięcy. Jest to moim zdaniem bezsprzeczne złamanie Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym[1] z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) ”.

Zdaniem Skarżącego, „promowany jest adres: http://www.najlepszyatlas.pl Samo to jest złamaniem ustawy, gdyż nie podają żadnych danych udowadniających, że ich atlasy są najlepsze. Jakby dodali \”prawdopodobnie\” jak Carlsberg – byłoby OK.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”

Arbiter-referent wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10, ust. 1. pkt. a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego: „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W swojej odpowiedzi poinformował, że „reklama służyła porównaniu dwóch typów produktów służących do planowania trasy — tradycyjnego, polegającego na używaniu drukowanych atlasów samochodowych, oraz nowatorskiego, wykorzystującego urządzenia GPS.”

Skarżony poinformował, że „nie traktuje nawigacji satelitarnej jako konkurencji wprost dla drukowanej kartografii. Skarżony uważa, że te produkty to odzwierciedlenie różnych sposobów podróżowania, służące kierowcom do innych celów.”

W opinii Skarżonego, „najbardziej istotną cechą Atlasu samochodowego Kompas są propozycje atrakcji turystycznych w Polsce. Skarżony poinformował, że jako wydawnictwo, stara się przekonywać konsumentów, iż w celu zobaczenia ciekawych atrakcji w Polsce — zabytków, parków narodowych, kościołów, atrakcji dla dzieci i wielu innych — warto zjechać z wyznaczonej trasy, nawet porzucając najkrótszą, optymalną drogę i nadrabiając kilometrów.”

Skarżony zaznaczył, że „dzięki wieloletniej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ma dostęp do najbardziej aktualnej bazy sieci drogowej w Polsce i informacje o planowanej sieci drogowej.”

W opinii Skarżonego, „atlas nie wymaga bieżącej aktualizacji, a konsument jest poinformowany o aktualności atlasu.”

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama narusza Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności wprowadza konsumentów w błąd.

Zespół Orzekający uznał, że reklama przypisuje nawigacji satelitarnej GPS wady, których nawigacja nie posiada. Przedmiotowa reklama sugeruje, iż nawigacja nie pokazuje fotoradarów, atrakcji po drodze, nowych autostrad i dróg w budowie. Tymczasem, nawigacja GPS w zależności od wgranego oprogramowania (mapy), może pokazywać to samo co atlas.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit c Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.