Uchwała Nr ZO 47/14 w sprawie reklamy firmy Novartis Poland Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 47/14
z dnia 31 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/176/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Marcin Kozłowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 31 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/176/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Novartis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/176/14
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna syropu Theraflu Kaszel.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„opis reklamy: W reklamie wyraźnie podkreślana jest informacja, że syrop Theraflu Kaszel można stosować o każdej porze, także na noc, po godzinie 18.

Treść skargi: Jest to reklama wprowadzająca odbiorców w błąd. Wszystkie leki z tej grupy co Theraflu Kaszel, czyli leki przeciwkaszlowe, mogą być stosowane o dowolniej porze dnia i nocy. Po godzinie 18 nie można natomiast stosować leków wykrztuśnych. Są to jednak zupełnie inne leki, nie hamujące odruchu kaszlowego, stosowanie przy mokrym kaszlu, z zalegającą wydzieliną. Poprzez podkreślanie informacji, że Theraflu kaszel może być stosowany nawet po godz. 18 sugeruje się pacjentom, że zamiast zaleconego przez lekarza lub farmaceutę leku wykrztuśnego mogą zastosować reklamowany lek przeciwkaszlowy. Stosowanie leków hamujących odruch kaszlowy u pacjentów z kaszlem mokrym powoduje zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych i może prowadzić do groźnych powikłań.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Arbiter-referent wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemna odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na pismo dnia 5 marca 2015 r. o wskazanej sygnaturze oraz załączonej do niego skargi Konsumenta, działając na podstawie pkt. II ppkt. 25 Regulaminu Rozpatrywania
Skarg, w imieniu Novartis Poland Sp. z o.o. („Novartis”) wnoszę o oddalenie skargi.
Uzasadnienie
Skarga opiera się na zarzucie rzekomego wprowadzania odbiorców reklamy w błąd, przez rzekome sugerowanie, że zamiast zaleconych przez lekarzy lub farmaceutę leku wykrztuśnego mogą zastosować reklamowany lek przeciwkaszlowy, co może prowadzić do groźnych powikłań. Zarzut ten nie znajduje jednak odzwierciedlenia w treści zaskarżonej reklamy (dalej: „Reklama”)/ na co wskazują przedstawione poniżej argumenty.

Po pierwsze wskazać należy, że Reklama w żaden sposób nie przedstawia leku Theraflu Kaszel jako leku wykrztuśnego. Co więcej Reklama w ogóle nie odnosi się do leków wykrztuśnych, a jedynie ogranicza się do przedstawienia informacji dotyczących reklamowanego leku przeciwkaszlowego Theraflu Kaszel przedstawiając informacje zgodne z jego aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego (dalej: „ChPL”). Potwierdza ona, że wskazaniem do stosowania leku jest „objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia”. Podkreślenia wymaga fakt, że przedstawiona w Reklamie informacja o możliwości przyjmowania leku po godzinie 18:00 również jest zgodna z ChPL Theraflu Kaszel, który w miejscu dotyczącym dawkowania i sposobu podania nie zawiera żadnych ograniczeń czasowych do stosowania leku. Wskazać zatem należy, że Reklama przedstawia wyłącznie cechy reklamowanego leku, w żaden sposób nie odnosząc się do innych leków.

Po drugie reklama w żaden sposób nie sugeruje, że zamiast zaleconego przez lekarza lub farmaceutę leku, pacjenci mogą zastosować reklamowany lek przeciwkaszlowy. Przeciwnie, w reklamie zawarta jest wymagana przez przepisy informacja o konieczności zapoznania się przed zastosowaniem leku z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultowania się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu pacjenta. Niezależnie od powyższego, wskazać należy, że sam fakt Informowana w Reklamie o cechach leku w żaden sposób nie sugeruje, że lek może być stosowany zamiast innych leków, szczególnie leków zaleconych przez lekarza lub farmaceutę.

Niezależnie od powyższego, nawet gdyby przyjąć, że Reklama w jakikolwiek sposób sugeruje, że Theraflu Kaszel może być stosowany również w przypadku kaszlu mokrego, wskazuję, że zgodnie z dostępnym piśmiennictwem naukowym „kaszel powodujący wykrztuszanie plwociny nie powinien być hamowany; z wyjątkiem wybranych przypadków (np. Gdy powoduje wyczerpanie chorego lub uniemożliwia sen i odpoczynek) (…)” (Zob. The Merck Manual; Podręcznik diagnostyki i terapii; Urban & Partner; Wrocław 2001; s. 609). Powyższe potwierdza również M. Dąbrowska, podnosząc, że „ w sytuacji gdy kaszel nie jest efektywny lub przeważają jego niekorzystne następstwa zaleca się stosowanie leków hamujących kaszel (przeciwkaszlowych) (…)” (Zob. M. Dąbrowska; źródło: Terapia nrl0(295); Październik 2013; s. 44-49). Nawet zatem gdyby przyjąć ww. daleko idącą interpretację Reklamy za prawidłową – której to Skarżony stanowczo zaprzecza – to nawet wówczas reklama nie wprowadza jej odbiorców w błąd.
***
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, wnoszę o oddalenie Skargi w całości.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.
W opinii Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie nadużywania zaufania odbiorców lub wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy.
Zespół Orzekający oddalił także zarzut dotyczący wprowadzania konsumentów w błąd i wyraził opinię, iż w tym zakresie przedmiotowa reklama w sposób odpowiedni przedstawiała właściwości reklamowanego produktu.
Jednocześnie, Zespół Orzekający zaapelował do reklamodawców o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku eksponowania w reklamie cech i właściwości produktów leczniczych, które powinny być prezentowane w reklamie w sposób niebudzący wątpliwości, przejrzysty, zrozumiały i niewprowadzający odbiorców w błąd, ponieważ dotyczą one tak wrażliwej sfery jak zdrowie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.