Uchwała Nr ZO 47/19/20o w sprawie reklamy JPG Investments

Uchwała Nr ZO 47/19/20o

z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt.:

KER/56/19

 

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,

2) Krystyna Jarosz – członek,

3) Sławomir Skowerski – członek,

 

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

JPG Investments Sp. z o.o. Nowe Miasto Pruszków I Sp. k. z siedzibą w Warszawie (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 11 kwietnia 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla przedsiębiorców”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej osiedla z pokojem kinowym dla mieszkańców Nowe Miasto Pruszków I, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół, wyłoniony z członków Komisji Etyki Reklamy, postanawia:

oddalić Wniosek Konsumenta z uwagi na brak dowodów naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy podniesionych we Wniosku.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

„produkt: osiedle z pokojem kinowym

opis reklamy: Według reklam developera osiedle które jest w budowie posiadać będzie pokój kinowy. Niestety podczas podpisywania aktu notarialnego zakupu mieszkania dowiedziałem się że takiego pokoju nie będzie. W zależności do kogo udamy się po informację otrzymujemy różne odpowiedzi:

właściciele mieszkań w budynku nr. 1 zostali poinformowani, że pokój będzie w bud. 2

właściciele mieszkań w bud. 2 są informowani że pokój będzie w bud 3.

Gdy pracowników bardziej przyciśniemy twierdzą że pokoju nie będzie.

Treść skargi: wprowadza w błąd, kupując mieszkanie liczyliśmy na pokój kinowy.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

-„reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu

do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości,

pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”

 

Reklamodawca w nadesłanym stanowisku nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

 

Zespół wziął pod uwagę odpowiedź Reklamodawcy, w której poinformowano m.in. o tym, że „Jednocześnie pragniemy wskazać, iż przekazana skarga nie opiera się na prawdzie. Na osiedlu Nowe Miasto Pruszków I jest przewidziana sala kinowa, która znajdowała się będzie w budynku B. Przedmiotowa reklama oraz sam pomysł stworzenia na osiedlu Sali kinowej powstał po zakończeniu sprzedaży lokali w budynku A, tym samym niemożliwym jest aby mieszkańcy tego budynku byli kiedykolwiek przed zakupem lokalu informowani o powstaniu Sali kinowej.

W związku z powyższym niniejsze postępowanie uznać należy za bezprzedmiotowe.”-pisownia oryginalna

 

Zespół uznał, że przedłożone przez Wnioskodawcę materiały odnośnie stanu faktycznego są niewystarczające do oceny przekazu reklamowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu rozpatrywania skarg.

 

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszejUchwały.